Sino ang Maliit Na Sungay ng Daniel 7:8?

Ang personal na pag-aaral tungkol sa Maliit Na Sungay ay magbubukas ng marami pang katotohanang nais ihayag sa iyo...