Alin Ang Salita ng Dios, Biblia o Quran?

Ang pag-uusap pong ito ay isa ring ebidensya laban sa mga nag-aangking tunay na iglesia daw ng Dios...