Sampung Utos ba ang kautusang binabanggit sa Hebreo 7:12 na sinasabing kailangang palitan?

Ginagamit ng marami ang Hebreo 7:12 upang ituro na ang Sampung Utos ay ang kautusang pinaltan kuno sa Hebrew...