Ang Pangalan ng Tunay na Iglesia ng Dios

"Sapagka't hindi subok ang nagtatagubilin sa kaniyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon." 2 Corinto 10:18