Ang Dalawang Dakilang Utos ay Kapalit Daw ng Sampung Utos Ayon sa Mateo 22:36-40?

Malinaw sa talata ng Mateo 22:36-40 na ang "pag-ibig sa Dios" at "pag-ibig sa kapuwa" ay hindi kapalit sa...