Ang Pagiging Dios ng Banal na Espiritu

“Nilalang ako ng Espiritu ng Dios, at ang hinga ng Makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay.”...