Ang Islam at ang Banal na Biblia

Kaya dapat ay magbigay tayo kapwa ng respeto sa mga kinikilala nating mga Banal na Aklat at pag-aralan ito...