Our Mission

Ang website na ito ay ginawa upang kami po ay makapaglingkod sa Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pangangaral ng Mabuting Balita ng kaligtasan sa mga tao sa alinmang dako ng daigdig bilang tugon sa panawagan ng Tatlong Anghel na isinugo ayon sa Apocalipsis 14:6-10:

“At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid, na may walang hanggang ebanghelyo na ipahahayag sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan.

Sinabi niya sa malakas na tinig, “Matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa kanya, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghuhukom, at sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig.”

At isa pang anghel, ang pangalawa, ay sumunod na nagsasabi, “Bumagsak, bumagsak ang dakilang Babilonia, na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng poot ng kanyang pakikiapid.”
At isa pang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila, na sinasabi sa malakas na tinig, “Kung ang sinuman ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan, at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo, o sa kanyang kamay, ay iinom din naman ng alak ng poot ng Diyos, na inihahandang walang halo sa kopa ng kanyang poot at pahihirapan sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng Kordero.”

Ang gawain na ito ay naglilingkod na sa himpapawid sa loob na ng 10 taon sa pamamagitan ng radio na palagiang mapapakinggan sa DWAD 1098 khz AM tuwing araw ng Linggo 1:00 to 3:00 pm. Ngunit sa ngayon ay hindi pa ganun kalawak ang naaabot ng aming programa kaya nilayon ng aming grupo na gumawa ng website sa internet upang maabot pa ang maraming mga tao na naghahanap ng katotohanan.

Layunin ng website na ito na makapag daos ng Bible study online para sa kapakinabangan ng marami. Marami kaming natatanggap na magagandang tanong sa radio na nais din namin ibahagi sa inyo. Bagaman ang mga bumubuo ng grupong ito ay mga kaanib ng samahang Seventh-day Adventist Church ang tangi lamang obligasyon namin ay ang maitaas ang pangalan ng Panginoong Jesus sapagka’t wala nang anuman pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos Ama para sa ating kaligtasan.

Ang gawaing ito ay naisasakatuparan lamang sa pamamagitan ng mga broadcasters, laymen, bloggers, website designers, at sa pamamagitan ng mga sponsors na galing sa iba’t-ibang mga local na SDA churches at ilang mga individual na pawang mga volunteers. Kung nais po ninyong makatulong sa gawaing ito ay maaari lamang makipag-usap sa amin kung paano ito gagawin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *