ATSI vs Evangelicals: Once Saved Always Saved?

Ang pahayag sa Hebreo 6:4-8, 10:26, at Ezekiel 33:13 ay "ang matuwid at nakabahagi ng Espiritu Santo ngunit tumalikod...