ATSI vs Evangelicals: Once Saved Always Saved?

Ang pahayag sa Hebreo 6:4-8, 10:26, at Ezekiel 33:13 ay "ang matuwid at nakabahagi ng Espiritu Santo ngunit tumalikod ay mamamatay". Ngunit ang wika ng aral ng OSAS ay "hindi ka mamamatay. Meron ka pa ring eternal salvation".

1491 5
Once saved always saved?

(Note: Ang video ng pag-uusap sa pagitan ng Evangelicals at ATSI ay pinatanggal sa Youtube ng grupo ni Mr. Eli Soriano ng Ang Dating Daan, sa kabila ng katotohanan na ang video ay walang kinalaman sa kanila o sa kanilang mga doctrina.)

Point #1: Ang eternal salvation ay nakabatay sa pagsampalataya kay Jesus. Kung wala na ang pananampalataya kay Jesus ibig sabihin ay wala na rin ang eternal salvation para sa taong tumalikod.

1 John 5:13  “Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong maalaman na kayo’y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Dios. ”

Point #2: Walang kaligtasan sa isang dating mananampalataya at kusang loob na tumalikod at inalis ang pagsampalataya kay Jesus.

Hebreo 6:4-8  “Sapagka’t tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan, at mga nakabahagi ng Espiritu Santo, At nakalasap ng mabuting salita ng Dios, at ng mga kapangyarihan ng panahong darating, At saka nahiwalay sa Dios ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi; yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang Anak ng Dios, at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan.  Sapagka’t ang lupang humitit ng ulang madalas na lumalagpak sa kaniya, at tinutubuan ng mga damong pakikinabangan ng mga yaon na dahil sa kanila’y binukid, ay tumanggap ng pagpapalang mula sa Dios: Datapuwa’t kung namumunga ng mga tinik at dawag, ay itinatakuwil at malapit sa sumpa; at ang kaniyang kahihinatnan ay ang sunugin.”

Ezekiel 33:13 “Though I say to the righteous that he shall surely live, yet if he trusts in his righteousness and does injustice, none of his righteous deeds shall be remembered, but in his injustice that he has done he shall die.”

Hebreo 10:26  “Sapagka’t kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan,”

Point #3: Ang doctrine ng OSAS (Once Saved Always Saved) ay nagbibigay ng lisensya sa mga mananampalataya na mag-commit ng kasalanan. Dahil kahit ano palang gawing kasalanan ng isang nananampalataya ay ligtas pa rin pala!

Point #4: Nawawala ang “freewill” at “freedom to choose” na gift na binigay sa atin ng Dios sa doktrina ng OSAS. Kung ayaw na willfully sa eternal salvation ng isang dating mananampalataya, sa doktrina ng OSAS ay hindi nawawala sa taong iyon ang eternal salvation. Nasaan ang freewill dun? Asan ang freedom to choose doon? Tinanggalan ng OSAS nang karapatang makapili ang isang ayaw ng sumampalataya. Masarap sanang pakinggan pero it violates one of the fundamental character of God: free to choose.

Point #5: Ang kaligtasan ay nawawala kung mawala na rin ang faith ng isang tao kay Kristo. Kailangang panatilihin ang eternal salvation na natamo ng isang tao. Sabi nga ni Pastor Jun Salas (Evangelical pastor) mismo “Paano ka magkakaroon ng reward kung hindi ka naman lumaban?” (video #14 5:53). So merong eternal salvation na iingatang matibay at ang kasalanan ay lalabanang masikap para manatili sa isang mananampalataya kay Jesus ang eternal salvation na kanyang tinamo.

Hebreo 3:14  “Sapagka’t tayo’y nagiging kabahagi ni Cristo, kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan..”

Jude 1:3  “Mga minamahal, samantalang ako’y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailan man sa mga banal.”

Point #6: Ang doctrina na Once Saved Always Save ay aral mula sa kaaway ng Dios.

Ang pahayag ng Dios kina Adan at Eba sa Genesis 2:17  “Datapuwa’t sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain; sapagka’t sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka.”
Ang wika naman ng Ahas sa Genesis 3:4  “At sinabi ng ahas sa babae, Tunay na hindi kayo mamamatay: ”

Ang pahayag sa Hebreo 6:4-8, 10:26, at Ezekiel 33:13 ay “ang matuwid at nakabahagi ng Espiritu Santo ngunit tumalikod ay mamamatay”.
Ngunit ang wika ng aral ng OSAS ay “hindi ka mamamatay. Meron ka pa ring eternal salvation”.

In this article

Join the Conversation

5 comments

 1. Juan Reply

  … Sa bunga talaga makikilala ang tunay na Kristyano…

 2. Pinoy Reformista Reply

  Abangan niyo po ang aking mga rebuttal na ipapaskil ko po sa aking Blog.

  http://pinoyreformista.blogspot.com

 3. sdaamican Reply

 4. Sagot Sa Pagpapasubali Sa Article ng ATSI Laban sa OSAS : Ang Tinig Sa Ilang Reply

  Ang article pong naisulat ng ATSI ay may pamagat na “ATSI vs Evangelicals: Once Saved Always Saved?“. Ang post pong iyon ay naglalaman rin ng pag-uusap sa pagitan ng born-again evangelicals at ng ATSI.

 5. origs15 Reply

  sa mga verses na nabanggit at naipaliwanag, mali ang mga explanasyon at mali din ang pananaw ng kahulugan ng salitang “pananampalataya.” Eto ang email ko kung nais makipag debate tungkol sa “Once saved, always saved.” origs15@gmail.com