Sino Ang Inihula Sa Daniel 7:25 Na Magbabago Ng Kautusan ng Dios?

Daniel 7:25 "At siya'y magbabadya ng mga salita laban sa Kataastaasan, at lilipulin niya ang mga banal ng Kataastaasan;...