Si Kristo Ba Ay Nagpasakop Sa Sabbath, o Siya ang Panginoon ng Sabbath?

Si Cristo ba ay nagpasakop sa Sabbath? Ang pagsunod ba sa mga utos ay makakapaglitas sa tao?