Ano ang pagkakaiba ng kautusan ng Dios at kautusan ni Moises?

Sa aklat ng Deuteronomy 4:13-14 ay makikitang malinaw ang pagbibigay ng pagkakaiba sa mga kautusang nabanggit.