Kung Dios ang Panginoong Jesus, Bakit Sinabi Nya na mas Dakila Kaysa Sa Kanya Ang Ama?

Ang ating Panginoong Jesu-Cristo ay Dios na nagkatawang tao, kaya makikita natin ang dalawang kalagayan Nya. Siya ay pumarito...