Kung ang Dios ay espiritu, bakit may mga bahagi Siya ng katawan?

May mababasa bang 'sabado' sa Lucas 4:16? Pinalitan na ba ang Sampung Utos sa Hebreo 7:12? Ano ang ibig...