Ikapu at mga Handog sa Panahong Kristiyano

2 Corinto 9:7, aral nga ba ng Biblia na bawal na ang mag-ikapu sa panahong Kristiano?