Ang tunay na iglesia na itinayo ng Dios

Ang iglesiang tunay na itinayo ng Dios ay nag-umpisa sa Lumang Tipan, nagpatuloy sa pahanon ni Cristo, at hanggang...