Ang Pag-aasawa ng Magkakamag-anak

Jesus is the way the truth and the life. Ang tunay na pananampalataya sa ating Panginoong JesuCristo ay nagbubunga...