Ang iglesia ng Dios sa Biblia at ang Seventh-day Adventist?

Ano ang pagkakaiba ng iglesia ng Dios sa Bibliya sa Seventh-day Adventist? Sa Colosas 2:16 ay kasamang naipako ang...