Ang iglesia ng Dios sa Biblia at ang Seventh-day Adventist?

Ano ang pagkakaiba ng iglesia ng Dios sa Bibliya sa Seventh-day Adventist? Sa Colosas 2:16 ay kasamang naipako ang Sabbath?

1721 0
Ang Relihiyon sa Biblia at ang Sventh-Day Adventist

Mga katanungang sasagutin:

  1. Ano ang pagkakaiba ng iglesia ng Dios sa Bibliya sa Seventh-day Adventist?
  2. Sa Colosas 2:16 ay kasamang naipako ang Sabbath?
  3. Ano ang ibig sabihin ng Hebreo 8:7? Binago ba ng Panginoon ang mga Utos o Kautusan? May bago nabang utos sa mga Kristiyano?
In this article

Join the Conversation