Ang Ilan Sa Mga Katangian ng Tunay na Iglesia ng Dios

Maging si Satanas ay kaya nyang gamitin ang pangalan ng Dios para iligaw ang marami. Ngunit hindi nya kayang gayahin ang mga dalisay na mga aral ng Dios. Kung kaya't ang basehan ay ng pagiging totoong iglesia ng Dios ay makikilala sa aral.

3161 0
Sa Pangalan Ba Makikilala Ang Tunay Na Iglesia ng Dios?

Ano Ang Ibig Sabihin ng “iglesia”?

“Datapuwa’t kayo’y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Dios, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo mula sa kadiliman, hanggang sa kaniyang kagilagilalas na kaliwanagan: Na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, datapuwa’t ngayo’y bayan ng Dios: na hindi nagsipagkamit ng awa, datapuwa’t ngayo’y nagsipagkamit ng awa.” 1 Pedro 2:9-10

Ang salitang iglesia ay hinango sa salitang Griego na ἐκκλησία (ekklēsia) na ang ibig sabihin ay ‘a calling out’ — isang kapulungan na tinawag ng Dios mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan.

Ang Iglesia Ba ay Nag-umpisa sa Bagong Tipan Lamang?

“Ito’y yaong naroon sa iglesia sa ilang na kasama ang anghel na nagsalita sa kaniya sa bundok ng Sinai, at kasama ang ating mga magulang: na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin.” Gawa 7:38

Maging sa lumang tipan ay may itinatag nang iglesia ang Dios. At ang iglesiang ito ay nagtataglay ng Kanyang mga aral na buhay na sya namang mga aral na ibinigay sa iglesia sa bagong tipan.

Sa Pangalan Ba ng Samahan Makikilala Ang Tunay Na Iglesia?

“Kung ang sinomang tao ay nagiibig gumawa ng kaniyang kalooban, ay makikilala niya ang turo, kung ito’y sa Dios, o kung ako’y nagsasalita na mula sa aking sarili.” Juan 7:17

“Sapagka’t sila’y nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan, at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. ” Awit 139:20

Maging si Satanas ay kaya nyang gamitin ang pangalan ng Dios para iligaw ang marami. Ngunit hindi nya kayang gayahin ang mga dalisay na mga aral ng Dios. Kung kaya’t ang basehan ay ng pagiging totoong iglesia ng Dios ay makikilala sa aral.

“Sapagka’t hindi subok ang nagtatagubilin sa kaniyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon.” 2 Corinto 10:18

“Itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan sa kaniya, gaya ng kaniyang isinumpa sa iyo; kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Dios, at lalakad ka sa kaniyang mga daan. At makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa, na ikaw ay tinawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon at sila’y matatakot sa iyo.” Deuteronomio 28:9-10

Ang tinatawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon ay masunurin sa Kanyang mga utos. Kung may pangalan nga ng Dios ang samahan ngunit nagtuturo naman na lipas na o wala na ang 10 utos ay tyak hindi ito sa Dios.

Ang Mga Aral Ba ng Tunay Na Iglesia ay Kaiba sa mga Aral na taglay ng Iglesia sa Ilang?

“Ito’y yaong naroon sa iglesia sa ilang na kasama ang anghel na nagsalita sa kaniya sa bundok ng Sinai, at kasama ang ating mga magulang: na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin.” Gawa 7:38.

Ang Dios ay nagtatag ng iisang iglesia lamang. Ang mga aral na taglay ng nagpapakilalang tunay na iglesia sa ngayon ay dapat hindi nito isinasawalang bahala o kinokontra ang mga aral ng iglesiang itinatag ng Dios sa ilang; dahil ang mga aral ng iglesia sa ilang ay ibinigay sa iglesia ng bagong tipan.

Ano Ang Ilan Sa Mga Katangian ng Tunay na Iglesia?

Pinapahalagahan ang mga kautusan ng Dios

“Ikaw rin naman ay bumaba sa bundok ng Sinai, at nagsalita ka sa kanila mula sa langit, at binigyan mo sila ng mga matuwid na kahatulan at mga tunay na kautusan, mga mabuting palatuntunan at mga utos:  At ipinakilala mo sa kanila ang iyong banal na sabbath, at nagutos ka sa kanila ng mga utos, at ng mga palatuntunan, at ng kautusan, sa pamamagitan ni Moises na iyong lingkod..” Nehemiah 9:13-14

Kapag ang isang iglesia ngayon na nagtuturo na lipas na ang Sampung Utos ay katunayan na ito ay isang samahan na magdadala sa kapahamakan. Kapag ang isang samahan ay nagtuturo na hindi na mahalaga ang mga aral na makikita sa lumang tipan, at pawang mga aral sa bagong tipan na lamang ang tutuparin, ay katunayan ito na hindi ito galing sa Dios.

Nagtuturo ng pagkakaiba ng marumi at malinis

“At kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan, at ipakikilala nila sa kanila ang marumi at malinis. At sa pagtatalo ay magsisitayo sila upang magsihatol; ayon sa aking mga kahatulan ay kanilang hahatulan: at kanilang iingatan ang aking mga kautusan at ang aking mga palatuntunan sa lahat kong takdang kapistahan; at kanilang ipangingilin ang aking mga sabbath.” Ezekiel 44:23-24

Ang Dios ay nagturo ng pagkakaiba ng marumi at malinis sa mga pagkain para sa ikabubuti ng mga tao (Leviticus 11). Ang iglesiang dapat aniban ay ang isang samahan na nagtuturo ng pagpapahalaga sa physical na katawan ng tao.

Nagtuturo ng pagkakaiba ng banal at pangkaraniwan

“At binasbasan ng Dios ang ikapitong araw at kaniyang ipinangilin, sapagka’t siyang ipinagpahinga ng Dios sa madlang gawang kaniyang nilikha at ginawa. Ito ang pinangyarihan ng langit at ng lupa, nang likhain noong araw, na gawin ng Panginoong Dios ang lupa’t langit.” Genesis 2:3-4

“Sapagka’t sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw; na ano pa’t pinagpala ng Panginoon ang araw ng sabbath, at pinakabanal.” Exodus 20:11

Kapag ang isang samahan ay nagtuturo na wala nang pagkakaiba sa mga karaniwang araw at sa ikapitong araw na sabbath, at ang pagpapala at basbas ng Dios sa ikapitong araw na sabbath ay lipas na o inilipat sa ibang araw ay tiyak hindi ito galing sa Dios.

Nagtuturo ng mensahe ng tatlong anghel sa Revelation 14:6-12

“At sinasabi niya ng malakas na tinig, Matakot kayo sa Dios, at magbigay kaluwalhatian sa kaniya sapagka’t dumating ang panahon ng kaniyang paghatol…” – nagtuturo na ang paghatol ng Dios ay dumating na (Investigative Judgment).

“…at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig.” – nagtuturo ng pagiging Manlalalang ng Dios (at hindi ang Evolution).

“At ang iba, ang pangalawang anghel, ay sumunod na nagsasabi, Naguho, naguho ang dakilang Babilonia, na siyang nagpainom sa lahat na bansa ng alak ng kagalitan ng kaniyang pakikiapid.” – ipinapakita ang mga katangian ng huwad na iglesia at mga nadaya nya, at ang kalagayan at kahihinatnan nito.

“At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila, na nagsasabi ng malakas na tinig, Kung ang sinoman ay sumasamba sa hayop at sa kaniyang larawan, at tumatanggap ng tanda sa kaniyang noo, o sa kaniyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Dios, na nahahandang walang halo sa inuman ng kaniyang kagalitan…”

Isang samahan na makikita sa buong sanlibutan, mga bansa, at iba’t ibang wika

“At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit, na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa, at sa bawa’t bansa at angkan at wika at bayan” Revelation 14:6

“Sa kautusan at sa patotoo! kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila.” Isaiah 8:20

“Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Dios, at ng pananampalataya kay Jesus.” Revelation 14:12

Ito po ay ilan lamang sa mga pagkakakilanlan ng mga katangian ng tunay na iglesia ng Dios.

In this article

Join the Conversation