Moral Law and Ceremonial Laws

Ang tama pong unawa sa pagkakaiba ng mga kautusang ibinigay ng Dios sa tao ay malaki ang maibibigay na tulong para lubos na maunawaan ang mga talata at mensahe ng Dios sa atin sa pamamagitan ng Kanyang mga manunulat ng Biblia.

5374 0
Moral Law and Ceremonial Laws

Ang tama pong unawa sa pagkakaiba ng mga kautusang ibinigay ng Dios sa tao ay malaki ang maibibigay na tulong para lubos na maunawaan ang mga talata at mensahe ng Dios sa atin sa pamamagitan ng Kanyang mga manunulat ng Biblia.

Alam po natin na hindi lahat ng isda ay tulingan agad-agad. Ganun din po sa mga kautusan na tinutukoy ng Biblia. Hindi po tama na dahil sa nabasa natin ang salitang “kautusan” o “law” ay ipapakahulugan natin na iyon ay Sampung Utos agad-agad. Hindi po iyan makatwiran na paraan ng pag-aaral.

Paunang Pagkakaiba ng Moral Law and Ceremonial Laws

Deuteronomio 4:13 “At kaniyang ipinahayag sa inyo ang kaniyang tipan, na kaniyang iniutos sa inyong ganapin, sa makatuwid baga’y ang sangpung utos; at kaniyang isinulat sa dalawang tapyas na bato.”

Ang Sampung Utos ayon sa talata ay:

  • Dios mismo ang nagpahayag
  • Dios mismo ang nagturo
  • Kautusan ng Dios
  • Daliri mismo ng Dios ang ipinangsulat

Deuteronomio 4:14 “At iniutos sa akin ng Panginoon nang panahong yaon, na turuan ko kayo ng mga palatuntunan at mga kahatulan, upang inyong mangagawa sa lupaing inyong paroroonan upang ariin.”

Ang Mga Kahatulan at Palatuntunan ayon sa talata ay:

  • Ipinadaan ng Dios kay Moises
  • Si Moises ang nagturo
  • Tinawag na Palatuntunan at Kahatulan

Dito pa lamang ay makikita natin na may pagkakaiba nga ang mga seremonyal at kautusang moral ng Dios.

Ang Moral Law ng Dios

Ang Sampung Utos ng Dios ay nagpapakita ng Kanyang character.

God’s Ten Commandments equals God’s Holy Character
Romans 16:26: God is Eternal
Psalms 111:7-8: The law is Eternal
Luke 18:19: God is Good
Romans 7:12: The law is Good
John 4:24: God is Spiritual
Romans 7:14: The law is Spiritual
Deuteronomy 32:4: God is Just
Romans 7:12: The law is Just
Psalms 145:17: God is Righteous
Psalms 119:172: The law is Righteous
1 John 3:3: God is Pure
Psalms 19:8: The law is Pure
Matthew 5:48: God is Perfect
Psalms 19:7: The law is Perfect
I John 4:8: God is Love
Romans 13:10: The law is Love
I John 1:5: God is Light
Proverbs 6:23: The law is Light
Psalms 48:1: God is Great
Hosea 8:12: The law is Great
Deuteronomy 32:4: God is Truth
Psalms 119:142: The law is Truth
Isaiah 5:16: God is Holy
Romans 7:12: The law is Holy

Ang Sampung Utos Ng Dios Ay Natatatag Magpakailanman

Awit 111:7 “Ang mga gawa ng kaniyang mga kamay ay katotohanan at kahatulan…nangatatatag magpakailan-kailan man, mga yari sa katotohanan at katuwiran.”

Exodus 31:18 “…ang dalawang tapyas ng patotoo, na mga tapyas na bato, na sinulatan ng daliri ng Dios.”

Ang mga gawa ng kamay ng Dios ay nangatatatag magpakailan-man. Ang Sampung Utos ay gawa ng kamay ng Dios. Kaya nga ang Sampung Utos ay nangatatatag magpakailanman.

Ang Mga Ceremonial Laws

Ang mga ceremonial laws ay idinagdag dahil sa paglabag sa Moral Law. Ito ay ibinigay ng Dios upang magturo sa tao ng isang mahalagang aral. Ang aral na iyan ay ang dakilang pagliligtas ng ating Dios sa makasalanang tao. Ito ay tinawag na mga palatuntunan dahil ito yaong mga seremonya na ginagawa sa loob ng earthly sanctuary. Kasama nito ang mga banal na pista ng mga Judio na parehas rin ang layunin: upang magturo sa tao ng pagliligtas ng Dios.

Ang mga seremonyas na gawain sa earthly sanctuary ay natapos na dahil dumating na ang Katuparan ng lahat ng mga detalye ng mga ceremonies. Ang katuparan ng lahat ng iyon ay ang ating Panginoong Jesus at ang Kanyang ministero sa sanctuaryo sa langit.

Ang tupang pinapatay noon ay sumisimbolo sa ating Panginoong Jesus. Sya na ngayon ang Tupa. Ito ang dahilan kung bakit ang kurtina sa loob ng Holy Place at Most Holy Place sa earthly sanctuary ay nasira nang ang ating Panginoong Jesus ay namatay sa krus (Mateo 27:51).

Ano Ang Relasyon Ng God’s Moral Law Sa Mosaic Ceremonial Laws?

Kapag ang isang Israelita ay nagkasala sya ay lumabag sa Moral Law ng Dios. Ang gagawin nya ay maghahandog ng tupa upang mapatawad sa kanyang kasalanan (ceremonial law).

Sa ating panahon ngayon, kapag ang isang tao ay nagkasala sya ay lumabag sa parehas ring Moral Law ng Dios. Ang gagawin nya upang mapatawad ay ikumpisal ang kanyang pagkakasala sa Tupa (sa ating Panginoong Jesus), at tatanggapin nya ang pagkamatay ng Tupa sa krus bilang kabayaran ng kanyang kasalanan.

Hindi po maaaring magkaiba ng batayan ng pagkakasala noong lumang tipan at ngayong bagong tipan. Hind po double standard ang ating Dios.

Summary ng Pagkakaiba ng Moral Law at Ceremonial Laws

The Moral Law
(The Ten Commandments)
The Ceremonial Law
(A temporary Jewish law)
1. Spoken by God Himself. Exodus 20:1, 22. 1. Spoken by Moses. Exodus 24:3.
2. Was written by God. Exodus 31:18; Exodus 32:16. 2. Written by Moses. Exodus 24:4; Deuteronomy 31:9.
3. On stones. Exodus 31:18. 3. In a book. Exodus 24:3, 7; Deuteronomy 31:24.
4. Handed by God its writer to Moses. Exodus 31:18. 4. Handed by Moses its writer to Levites. Deuteronomy 31:25, 26.
5. Deposited by Moses “in the ark.” Deuteronomy 10:5. 5. Deposited by the Levites “by the side of the ark.” Deuteronomy 31:26, ARV.
6. Deals with moral precepts. Exodus 20:3-17. 6. Deals with ceremonial, ritual matters. (See parts of Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy)
7. Reveals sin. Romans 7:7. 7. Prescribes offerings for sins. (See book of Leviticus)
8. Breaking of “the law” is “sin.” 1 John 3:4. 8. No sin in breaking the sacrificial law, for it is now “abolished.” Ephesians 2:15. (Where no law is, there is no transgression. Romans 4:15)
9. Should “keep the whole law.” James 2:10. 9. Apostles gave “no such commandment” to “keep the ceremonial law.” Acts 15:24.
10. Because we “shall be judged” by this law. James 2:12. 10. Not to be judged by the sacrificial law. Colossians 2:16.
11. The Christian who keeps this law is “blessed in his deed.” James 1:25. 11. The Christian who keeps the sacrificial law is not blessed. (See for example, Galatians 5:1-6)
12. “The perfect law of liberty.” James 1:25. (Cf. James 2:12) 12. The Christian who keeps the sacrificial law loses his liberty. Galatians 5:1, 3.
13. Paul said, “I delight in the law of God.” Romans 7:22. (Cf. verse 7) 13. Paul called the ceremonial law a “yoke of bondage.” Galatians 5:1; Galatians 4:3, 9. (See Acts 15:10)
14. Established by faith in Christ. Romans 3:31. 14. Abolished by Christ. Ephesians 2:15.
15. Christ was to “magnify the law and make it honorable.” Isaiah 42:21. 15. Blotted “out the handwriting of ordinances that was against us.” Colossians 2:14.

Bakit mahalagang maunawaan ang pagkakaiba?

Gamitin po nating halimbawa ang Malakias 4:4 na syang malimit gamitin ng mga nagmamagaling na ang Sampung Utos daw ay kautusan ni Moises.

Malakias 4:4 “Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod na aking iniutos sa kaniya sa Horeb para sa buong Israel, sa makatuwid baga’y ang mga palatuntunan at mga kahatulan.”

Dahilan sa nabasa nila ang “ibinigay sa Horeb” ay pinakahulugan na agad na ito ay ang Sampung Utos. Ngunit dahil sa alam na natin ang pagkakaiba ng Sampung Utos sa Mga Palatuntunan ay madali nating mauunawaan na ang binabanggit sa Malakias 4:4 ay hindi ang Sampung Utos. In fact, malinaw ang pagkakasulat “palatuntunan at mga kahatulan“.

Isa pa pong halimbawa ay ang nasa Efeso 2:15:

Efeso 2:15 “Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kaniyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan; upang sa dalawa ay lalangin sa kaniyang sarili ang isang taong bago, sa ganito’y ginagawa ang kapayapaan;”

Dito po ay may “kautusan” na binabanggit ngunit malinaw na ito yaong mga palatuntanan at hindi ang Sampung Utos.

Conclusion

Malinaw po ang pahayag sa atin ng mga talata ng Biblia na ang salitang “kautusan” ay hindi agad-agad Sampung Utos. Maliban po sa pagkakaiba ng Moral Law at Ceremonial Law ay makikita natin na marami pang mga pagkakaiba ng mga kautusan: meron pang kautusang sibil ng bansang Israelita, kautusang pangkalusugan, etc.

Sa susunod po na tayo ay mag-aral ng Biblia at makita natin ang salitang “kautusan” ay pairalin po natin ang pagbibigay ng distinctions sa mga kautusan. Kayo na rin po ang magsasabi na dakila nga ang mga aral ng Dios at walang kontrahan. Amen!

In this article

Join the Conversation