Sino ang Maliit Na Sungay ng Daniel 7:8?

Ang personal na pag-aaral tungkol sa Maliit Na Sungay ay magbubukas ng marami pang katotohanang nais ihayag sa iyo ng ating Panginoon. Huwag matakot magbasa.

2583 2
Sino Ang Maliit Na Sungay Sa Daniel 7:8?

Daniel 7:8 “Aking pinagdilidili ang mga sungay, at, narito, sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay, isang munti, na sa harap niyao’y tatlo sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat: at, narito, sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata ng tao, at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay.”

Minabuti po nating isama ang Revelation 13 sa paglalahad ng Maliit Na Sungay sapagkat ang kapitulo pong iyon at ang Daniel 7 ay meron lamang isang pinatutungkulan na kapangyarihan. Wala na pong ibang tumupad at tumutupad na kapangyarihan sa daigdig natin ngayon na kakikitaan ng mga character ng Maliit Na Sungay kundi ang Papacy ng Roma.

Mga Pagkakakilanlan at Katangian ng Maliit Na Sungay:

Manggagaling Sa Kanila
Daniel 7:8 “Aking pinagdilidili ang mga sungay, at, narito, sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay, isang munti…”

Ang Maliit Na Sungay ay magmumula mismo sa lugar kung saan naroon ang 10 Sungay. Napag-aralan natin gamit ang Biblia at historical facts na ang 10 Sungay ng Daniel 7 ay nasa Kanlurang Europa. Ang Papacy po ay nasa puso mismo ng Roma.

Babangong Kasunod Nila
Daniel 7:24 “At tungkol sa sangpung sungay, mula sa kahariang ito ay sangpung hari ang babangon: at ang isa’y babangong kasunod nila..”

Ayon po sa mga historians, ang paghahari ng Western Roman Empire ay natapos noong A.D. 476. Ibig sabihin nito ang Maliit Na Sungay ay babangon matapos ang A.D. 476.

Paraan Ng Kanyang Paglitaw
Daniel 7:8, 20, 24 “…at kaniyang ibabagsak ay tatlong hari.”

Hindi kinilala ng Heruli, Vandals, at Ostrogoths (pawang kabilang sa mga 10 sungay) ang kapangyarihan ng Obispo ng Roma kaya ang mga ito ay itinumba ng Papacy. (sources: Encyclopaedia Britannica, 1990 edition, art. Heruli; Encyclopaedia Britannica, 1963 edition, Vol. 22, p. 973; C. W. Previté-Orton, Shorter Cambridge Medieval History, 4th edition, University Press 1953, Volume 1, p. 189; Encyclopaedia Britannica, 1990 edition, art. Goths)

Kakaiba Sa Mga Nauna
Daniel 7:24, 20 “…at siya’y magiging kaiba kay sa mga una…ang anyo ay lalong dakila kay sa kaniyang mga kasama.”
Daniel 7:8 “…isang munti,…may mga mata na parang mga mata ng tao, at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay.”

Ang mga naunang kapangyarihan ay pawang political. Ang Papacy ay religious-political na kapangyarihan kaya ito ay kakaiba sa mga nauna. Bagaman “isang munti” ngunit “lalong dakila”. Mismong mga leaders ng iba’t-ibang bansa at relihiyon ay humahalik sa singsing ng Papa sa Roma.

Mga Namanang Katangian
Revelation 13:2 “At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, at ang kaniyang mga paa ay gaya ng sa oso, at ang kaniyang bibig ay gaya ng bibig ng leon…”

Taglay-taglay pa rin ngayon ng Katolisismo ang mga mahahalagang katangian ng mga naunang kapangyarihan. Ang mga rituals sa priesthood ng Katolisismo ay nagbuhat sa mga kulto ng Babilonia–ang leon sa Daniel 7:4.

Ang pagsamba sa “virgin mother” (goddess) ay mula rin sa Babilonia. Ang pagsamba sa Araw at paggamit ng mga simbolo ng araw sa loob ng Katolisismo ay buhat naman sa Mithraism ng Persia–ang oso ng Daniel 7:5.

Ang mga katuruan at doktrina naman ng Greek Gnosticism–ang leopardo ng Daniel 7:6– ay lumaganap sa pamamagitan ng mga “church fathers” at ang mga ito’y buhay na buhay pa rin sa loob ng Katolisismo.

The Catholic Cardinal Newman gives an extended list of things “of pagan origin” which the papacy brought into the church “in order to recommend the new religion to the heathen“: “the use of temples, and these dedicated to particular saints, and ornamented on occasions with branches of trees; incense…candles…holy water…holydays…processions…sacerdotal vestments…the ring in marriage…images…the ecclesiastical chant…”—J. H. Newman, An Essay on the Development of Christian Doctrine , 1920 ed., p. 373.

Source ng Kanyang Kapangyarihan
Revelation 13:2 “…at ibinigay sa kaniya ng dragon ang kaniyang kapangyarihan, at ang kaniyang luklukan, at dakilang kapamahalaan.”

Kung kukunin ang unang pakahulugan sa “luklukan ni Satanas” na binanggit sa Rev 2:13 ay nauunawaan nating ito ay sa Roma. Ang Papacy ay nagmula mismo kung saan naroon ang luklukan ng mga Roman Emperor.

“The Pope…is Caesar’s successor.”—Adolf Harnack, What is Christianity? (New York: G. P. Putnam’s Sons, 1903), p. 270.

Ang Kanyang Mga Pag-aangkin
Daniel 7:8, 11, 20, 25; 2 Thessalonians 2:4; Rev 13:1, 5, 6 “…at sa kaniyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan…isang bibig na nagsasalita ng malalaking bagay at mga kapusungan…At binuka niya ang kaniyang bibig sa mga kapusungan laban sa Dios…”

Ibig sabihin ng ‘kapusungan’ sa Biblia:

  • John 10:33 “…kundi sa pamumusong; at sapagka’t ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Dios.”
  • Luk 5:20-21 “…Sino ito na nagsasalita ng mga kapusungan? Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan, kundi ang Dios lamang?”

Ang mga ito ay inaangkin mismo ng Katolisismo.

“Thou art another God on earth.”—Christopher Marcellus’ Oration in the Fifth Lateran Council, 4th session.

“We hold upon this earth the place of God Almighty.” – Pope Leo XIII, Encyclical Letter “The Reunion of Christendom.”.

“All names which in the Scriptures are applied to Christ…all the same names are applied to the Pope.”—Robert Bellarmine, Disputationes de Controversiis, Tom. 2.

“Hence the pope is crowned with a triple crown, as king of heaven and of earth and of the lower regions.”—Lucius Ferraris, Prompta Bibliotheca , “Papa”, art. 2.

Ang Kanyang Mga Gawain Laban Sa Mga Banal ng Dios
Daniel 7:21, 25 “…nakipagdigma sa mga banal, at nanaig laban sa kanila…at lilipulin niya ang mga banal ng Kataastaasan…”

“For professing faith contrary to the teachings of the Church of Rome, history records the martyrdom of more than one hundred million people. A million Waldenses and Albigenses perished during a crusade proclaimed by Pope Innocent III in 1208;beginning from the establishment of the Jesuits in 1540 to 1580, nine hundred thousand were destroyed; one hundred and fifty thousand perished by the Inquisition in 30 years; within the space of thirty-eight years after the edict of Charles V against Protestants, fifty thousand persons were hanged, beheaded, or burned alive for heresy; eighteen thousand more perished during the administration of the Duke of Alva in five and a half years.”—Brief Bible Readings for Busy People , No. 8.

“That the Church of Rome has shed more innocent blood than any other institution that has ever existed among mankind, will be questioned by no Protestant who has a competent knowledge of history….It is impossible to form a complete conception of the multitude of her victims, and it is quite certain that no powers of imagination can adequately realise their sufferings.” – W. E. H. Lecky, History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe (1955 ed.), Vol. 2, p. 40.

Download this file to know more about the Papacy’s persecuting power.

Ang paghingi ng tawad ni Pope John Paul II noong taong 2000 ay pagkumpirma lamang ng mga kasalanang nagawa ng Katolisismo. Ngunit makikita sa kanyang apology letter na ang mga katoliko, mga individual na miembro, ang kanyang pinatutungkulan na nagkamali..at hindi ang Kapapahan mismo.

Haba ng Panahon ng kanyang pag-uusig
Daniel 7:25; 12:7; 12:14 “…at sila’y mangabibigay sa kaniyang kamay hanggang sa isang panahon, at mga panahon at kalahati ng isang panahon.”
Revelation 13:5 “…at binigyan siya ng kapamahalaan, upang magpatuloy na apat na pu’t dalawang buwan.”
Revelation 12:6 “…upang doon siya ampuning isang libo dalawang daan at anim na pung araw.”

Ang mga talatang ito ay nagpapatungkol sa iisang kaganapan lamang.

Numbers 14:34; Ezekiel 4:6 “each day for a year”.

Ang “seven times” na hula tungkol kay haring Nabocodnosor sa Daniel 4:25 ay natupad ng pitong taon. Kaya ang isang prophetic “time” ay isang taon.

“a time, times, and half a time” “42 months” “1,200+threescore days”
time = 1 year = 360 prophetic days
times = 2 years 720 = prophetic days
half of time = 180 prophetic days
Total = 1,260 prophetic days
30 days X 42 months = 1,260 prophetic days 1 day = 1 prophetic year
1,260 days = 1,260 prophetic years

Taong 533A.D. ay idineklara ni Justinian ang kapangyarihan ng Obispo ng Roma sa lahat ng Kristianismo (Katolisismo). Noong 538 A.D. ay umpisa ng pagkatalo ng Ostrogoths sa mga Romano. Ang resulta nito ay malawakang paglaganap ng kapangyarihan ng Papacy. Sa mga taong ring ito ang tinatawag sa history na Dark Ages. Ang paghahari ng Papacy na 1,260 mga taon ay natapos (nasugatang ikamamatay) noong 1798A.D. ng i-exile ng France ang Papa ng Roma sa pangunguna na Gen. Berthier.

Nasugatan Na Ikamamatay Ngunit Gumaling
Revelation 13:3 “At nakita ko ang isa sa kaniyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay; at ang kaniyang sugat na ikamamatay ay gumaling…”

Taong 1929 ng pirmahan ni Benito Mussolini ng gobyerno ng Italya at cardinal Pietro Gasparri ng Vatican ang Treaty of Vatican (o Lateran Treaty of 1929) na nagbigay muli ng kapangyarihan sa Vatican na magkaroon ng sariling gobyerno. Mula noon ay muling lumakas at lalu pang lumalakas ang Papacy.

Kinilala Ng Buong Mundo
Revelation 13:3 “….at ang buong lupa’y nanggilalas sa hayop”
Revelation 13:7 “…at binigyan siya ng kapamahalaan sa bawa’t angkan at bayan at wika at bansa.”

Bukod tanging ang Kapapahan lamang ang tinitingala ng mga religious at world leaders mula ng ito ay “gumaling sa sugat na ikamamatay”.

Sinasamba Sya
Revelation 13:8 “At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa kaniya, na ang kanikaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng Cordero na pinatay buhat nang itatag ang sanglibutan.”

Ang pagpapasakop sa mga aral at doktrina ng Papacy sa halip na aral ng Biblia ay isang ring paraan ng pagsamba sa kanya.

Ang Pagtatangka Na Baguhin Ang Panahon at ang Kautusan
Daniel 7:25 “…at kaniyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan…”

Ang Sampung Utos na nakasulat sa Exodus 20:3-17 ay binago ng Papacy na sya namang makikita natin ngayon sa mga simbahan ng Katoliko.

Ang Kanyang Bilang
Revelation 13:18 “Dito’y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop; sapagka’t siyang bilang ng isang tao: at ang kaniyang bilang ay Anim na raan at anim na pu’t anim.”

Ang Papa ng Katolisismo ay may opisyal na titulo bilang “Vicarious Filii Dei”, sa saling tagalog ay “Kahalili ng Anak ng Dios”. Kung kukunin ang suma-total ng mga letra sa Roman numeral ay ito ang ating makukuha:

V – 5                            F – 0                          D – 500
I – 1                             I – 1                           E
C – 100                       L – 50                        I – 1
A                                 I – 1
R                                 I – 1
I – 1
O
U – 5                           Total = 666
S

Ito ang katotohanang pilit na binubura at itinatago ng Papacy sa Roma. Ngunit ang Panginoon ay gumawa ng paraan upang mabunyag ang numerong ito ng Kapapahan.

Summary And Conclusion

Isa rin katotohanan na makikita natin na ang Papacy sa Roma ay gumagawa ng paraan upang mailayo ang focus ng mga tao sa kanya bilang Maliit Na Sungay na binabanggit ng Daniel 7.

Maraming ibinigay na mga ibang pakahulugan kung sino ang tumupad ng hulang ito. Subalit hindi po lahat ng mga katangian na naisulat sa hula ay natupad sa mga pangalang kanilang naibigay.

Ngunit nakatitiyak po tayo na lahat ng katangian na ibinigay ng ating Panginoong Dios sa pagkakakilanlan ng Maliit Na Sungay ay natupad mismo sa Papacy ng Roma.

Mapalad po tayo dahil ang mga bagay na ito ay pinauna nang ipinahayag sa atin ng ating Panginoong Jesus upang sa ganon ay maging matalino tayo at huwag madaya ninoman.


Other resources:
The Man Who Claimed To Change God’s Law
The Search to Document and Authenticate Vicarius Filii Dei
“VICARIUS FILII DEI” – official use by Pope found!

In this article

Join the Conversation

2 comments

  1. Pope Francis Was Invited To Address U.S. Lawmakers | Ang Tinig Sa Ilang - Adventist apologetics Internet and radio ministry Reply

    […] of God and His truths for 1,260 years (Daniel 7:8, 7:20-25, 8:9-12). It started in 538 AD after the Little Horn successfully “plucked out” three kingdoms among the ten divided kingdoms (Daniel 7:24). At the end of its 1,260 years of supremacy it […]

  2. Joel Reply

    Purihing ang Panginoon sa patuloy na pagtatalaga ng mga masisipag at matatapang na Kanyang mangagawa sa paglalahad ng katotohanan sa lahat ng nakikinig. Mabuhay kayo mga kapatid. Salamat sa Panginoong Hesus.