Sino Ang Inihula Sa Daniel 7:25 Na Magbabago Ng Kautusan ng Dios?

Daniel 7:25 "At siya'y magbabadya ng mga salita laban sa Kataastaasan, at lilipulin niya ang mga banal ng Kataastaasan; at kaniyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan; at sila'y mangabibigay sa kaniyang kamay hanggang sa isang panahon, at mga panahon at kalahati ng isang panahon."

1758 0

Daniel 7:25 “At siya’y magbabadya ng mga salita laban sa Kataastaasan, at lilipulin niya ang mga banal ng Kataastaasan; at kaniyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan; at sila’y mangabibigay sa kaniyang kamay hanggang sa isang panahon, at mga panahon at kalahati ng isang panahon.”

Sa Sampung Utos ay mayroong isang kautusan kung saan kakikitaan ng panahon, at ito ang ika-apat na utos na mababasa natin sa Exodo 20:8-11. Ang Sabbath o Sabado ay banal ng araw ng Diyos. Ngunit ito ay pinalitan ng araw ng Lingo ng isang sistema ng pananampalataya na naggaling sa Roma. Maraming mga tao ang napaniwala ng sistemang ito hanggang sa panahon natin ngayon. Ang propesiya sa Daniel 7:25 ay natupad.

Ang  Seventh-day Adventist ay nagpapahayag ng katotohanan tungkol sa kapangyarihan ng Maliit na Sungay. Nawa’y hindi tayo madaya ng kaaway. Panatilihin nating Banal ang Araw ng Sabbath (Sabado) at atin itong ipangilin upang tayo ay hindi mapahamak pagdating ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Suriin nating mabuti ang Banal na Aklat, ang Bibliya, at buksan ang ating mga puso’t isipan upang tayo ay tiyak na magkaroon ng buhay na walang hanggan.

Panoorin po natin ang video upang makita natin mula mismo sa mga hula ng Biblia at sa pagsuhay ng ibang pang mga aklat sa history ang katuparan ng pagpapalit ng kabanalan mula sa ikapitong araw patungo sa unang araw ng sanlinggo.

Malalaman rin kung anong specific na mga aklat makikita ang pag-amin ng pagbabago ng kabanalan ng araw ng Sabbath galing mismo sa kapangyarihang pantao na bumago nito.

Ibang topics na tinalakay:

  • Inalis na ba or pinaglikat na ba ng Dios ng tuluyan ang Sabbath sa Oseas 2:11?
  • Pinalimot na ba ng Diyos magpakailanman ang Sabbath sa Panaghoy 2:6?
  • Ano ang dahilan bakit pinalikat at pinalimot ng Dios ang Sabbath sa Oseas 2:11 at Panaghoy 2:6?
  • Bakit kailangang gawin ito ng Dios?
  • Ano ang ibig sabihin ng talata sa Lucas 16:16?
In this article

Join the Conversation