Ano ang pagkakaiba ng kautusan ng Dios at kautusan ni Moises?

Sa aklat ng Deuteronomy 4:13-14 ay makikitang malinaw ang pagbibigay ng pagkakaiba sa mga kautusang nabanggit.

3865 0

Mga tanong at issues na sinagot sa episode na ito:

  • Ano ang kautusan ni Moises? Ano naman ang kautusan ng Dios?
  • May pagkakaiba ba ang kautusan ni Moises at kautusan ng Dios?
  • Sa Gawa 13:39 ay sinasabing hindi tayo aariing ganap sa pagsunod sa mga kautusan ni Moises, ano po masasabi ninyo dito?

“At sa pamamagitan niya ang bawa’t nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito’y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises.”

  • Anong kinalaman ng kautusan ni Moises sa Torah o Pentateuch?
  • Ano ang layunin ng mga palatuntunan ni Moises at mga kahatulan?
  • Ano ang layunin ng kautusan ng Dios?
  • May naalis ba sa kautusan ng Dios?
  • Anu ang inalis sa kautusan at palatuntunan ni Moises?
  • Ang Sabbath ba ay kasama sa kautusan ng Dios?
  • Anu ang pagkakaiba ng Ceremonial Law at Moral Law?

Ang pagkakaalam ng pagkakaiba ng kautusan ng Dios at kautusan ni Moises ay mag-iiwas sa atin sa pagkalito sa pag-unawa ng ilang mga talata sa Biblia.

Ang Sampung Utos ay kautusan ng Dios. Ito ay tinanggap lamang ni Moises para ipatupad sa mga tao. Ang salitang kautusan ni Moises ay minsan nagpapatungkol sa limang aklat ni Moises (Pentateuch o Torah). Sa aklat na ito ay nakasulat rin ang Sampung Utos, ngunit hindi nangangahulugang ang Sampung Utos ay kautusan na ni Moises.

Bagaman ang lahat ng mga kautusan at palatuntunan ay pawang galing lahat sa Dios, ngunit binigyan pa rin ito ng Biblia ng mga pagkakaiba. Ang ilan sa mga pagkakaiba ay mapapanood sa video. Sa aklat ng Deuteronomy 4 ay makikitang malinaw ang pagbibigay ng pagkakaiba sa mga kautusang nabanggit.

“At kaniyang ipinahayag sa inyo ang kaniyang tipan, na kaniyang iniutos sa inyong ganapin, sa makatuwid baga’y ang sangpung utos; at kaniyang isinulat sa dalawang tapyas na bato.” Deuteronomy 4:13

“At iniutos sa akin ng Panginoon nang panahong yaon, na turuan ko kayo ng mga palatuntunan at mga kahatulan, upang inyong mangagawa sa lupaing inyong paroroonan upang ariin.” Deuteronomy 4:14

In this article

Join the Conversation