Nilinis Na Ni Kristo Ang Mga Maruming Hayop?

Ang pagkamatay ng ating Panginoon ay hindi para linisin ang maruruming hayop, kundi ang kasalanan ng tao. Ang hayop po ay walang kakayanang sumampalataya.

1236 0

Mga tanong na binigyan ng kasagutan:

  1. Ano po ba ang mga pagkaing pinagbabawal ng Panginoon? May mga nagsasabi po kasi na ang lahat daw na hayop ay nilinis na pagparito ng ating Panginoon Jesu Cristo, paki paliwanang po.
  2. Ang mga gumagawa o lumalabag sa Sabbath ay dapat daw patayin ayon sa kautusan. Kung talagang sinusunod sa SDA ang utos sa Sabbath, bakit hindi pinapatay ang lumalabag na miembro ayon sa kautusan?
  3. Sa Isaias 24:6 ay nagpapahiwatig na sa pagdating ng Panginoon ay may mga masasamang matitira dito sa lupa na hindi napuksa. Ano po ang ibig sabihin ng “few men left” (NKJV) sa talata?
  4. Nakasulat ba sa Bibliya na ang ikapitong araw ay ‘sabado’ o ‘saturday’?
  5. Ang araw ng pamamahinga ay yan rin ba ang araw ng Sabbath?

“At tayo’y hindi niya itinangi sa kanila, na nilinis sa pamamagitan ng pananampalataya ang kanilang mga puso.” Gawa 15:9 TAB.

Ang mga hayop po ay walang kakayanang sumampalataya kaya ang paglilinis ay hindi para sa maruming hayop. Ang nilinis po ng Dios ay ang kasalanan ng tao.

Ang Dios ang lumalang at nagdesinyo ng mga sistema as ating katawan. Alam Nya kung ano ang dapat at hindi dapat para sa ating kalusugan.

Ang lahat ng nilalang ng Diyos sa sanlibutan ay mabuti. Lahat ng hayop ay mabuti, may mga kanya-kanya po silang purpose. Hindi lahat ng hayop ay nilikha ng Diyos para kainin. Malinaw sa Bibliya na mayroon po talagang mga maruming hayop na ipinagbabawal ng Dios na kainin ng isang tao.

Ang pagkamatay ng ating Panginoong Jesu-Cristo ay hindi para linisin ang mga karumaldumal na hayop, kundi para linisin ang tao sa kasalanan upang ang lahat ng tao ay magkaroon ng kaligtasan, maging Hudyo ka man o Hentil.

Please watch the complete video for the detailed answers. Share if you think many should know the truths discussed in this segment.

In this article

Join the Conversation