Kung Dios ang Panginoong Jesus, Bakit Sinabi Nya na mas Dakila Kaysa Sa Kanya Ang Ama?

Ang ating Panginoong Jesu-Cristo ay Dios na nagkatawang tao, kaya makikita natin ang dalawang kalagayan Nya. Siya ay pumarito sa lupa sa anyong tao upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Siya ay tumahan sa gitna natin upang maipakilala Niya sa atin ang Ama.

1955 0
Kung Dios ang Panginoong Jesus, Bakit Sinabi ni Jesus na mas Dakila Kaysa Sa Kanya Ang Ama?

Mga issues at ilan sa mga tanong na tinalakay sa video.

1. Tao lang po ba si Cristo?
2. Bakit sinabi ni Cristo na mas dakila sa Kanya ang Ama?
3. Kung Dios ang Panginoong Jesus, lalabas na dalawa ang Diyos?

Panoorin ang video upamang malaman ang kasagutan ng Biblia.

Summary:
Ang ating Panginoong Jesu-Cristo ay Dios na nagkatawang tao. Dahil dito ay kakikitaan Sya ng dalawang kalagayan.

Naparito sya sa lupa sa anyong tao upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Siya ay tumahan sa gitna natin upang maipakilala Niya sa atin ang Ama at ang Banal na Espiritu.

Iisa lamang ang Dios ngunit may tatlong Persona na pinapakilala ang Biblia sa ka-Diosan. Sa tatlong Persona ay bukod tanging ang Anak lamang ang nagkatawang tao.

Ang pagiging dakila ng Ama kaysa sa Anak ay walang kinalaman sa kanilang kalagayang Dios. Hindi ito nangangahulugang mababang Dios si Kristo o mas mataas na Dios ang Ama.

Ipinapakita lamang ng Biblia ang kaayusan ng sistema na pinaiiral ng Dios. Dahil sa kaayusang ito ay mas nauunawaan natin ang plano ng pagliligtas ng Dios sa ating mga makasalanan.

Bawat isa sa kanila ay may gampanin sa pagliligtas sa tao. Ang mga roles and responsibilites na ito ay hindi dapat itinuturing na nagpapababa ng kalagayan.

Tulad ng sa Presidente at Bise-presidente, walang mataas o mababa sa kanilang pagkatao ngunit sa roles and responsibilities ay maaring magkaroon ng heirarchy.

Sa ganito ring kaisipan mauunawaan kung bakit sinabi ni Jesus na ang Ama ay mas dakila kesa sa kanya.

In this article

Join the Conversation