Ikapu at mga Handog sa Panahong Kristiyano

2 Corinto 9:7, aral nga ba ng Biblia na bawal na ang mag-ikapu sa panahong Kristiano?

1866 0

Mga issues at katanungang sinagot sa episode na ito:

Ikapu at handog:

 • Ano ang ikapu? Sino ang nagpaumpisa ng pag-iikapu?
 • Ano ang purpose ng pag-iikapu?
 • May pag-iikapu na ba bago pa nagkaroon ng mga Israelita?
 • May pag-iikapu ba sa panahon ng Panginoong Jesus at mga alagad?
 • Laban ba ang talata ng 2 Corinto 9:7 sa aral ng Dios patungkol pag-iikapu?

“Magbigay ang bawa’t isa ayon sa ipinasiya ng kaniyang puso: huwag mabigat sa loob, o dahil sa kailangan: sapagka’t iniibig ng Dios ang nagbibigay na masaya.”

 • Ano ang focus ng 2 Corinto 9:7, paraan ng pagbibigay o object na ibinibigay?
 • Ang pag-iikapu ba ay binibigay ng mabigat sa loob?
 • Ang pagbibigay ba ng kusang loob o pinasya ng puso ay sa bagong tipan lamang pinairal?
 • Nangangahulugan ba ito na sa Matandang Tipan ay pagbibigay ay hindi bukal sa loob?
 • Totoo bang itinuro ng Biblia na bawal na ang mag-ikapu sa panahon ng mga Kristiano, at ang kapalit ay pagbibigay ng handog?
 • Hindi ba maaaring sabay na pinaiiral ang pagbibigay ng handog at ikapu maging sa Lumang Tipan?
 • Ano ang turing ng Dios mismo sa mga taong alam ang pag-iikapu ngunit hindi ginagawa?

Mapapanood rin sa episode na ito ang patotoo ni Ms Carmi Martin sa kanyang karanasan sa pag-iikapu.

Sugo o puno ng SDA:

 • Sino-sino ang mga may karapatang mangaral ng salita ng Diyos?
 • Mga ministro o puno lang ba ang may karapatang mangaral o magpaliwanag ng mga katotohanan ng Salita ng Dios?
 • Sino ang sugo ng Seventh-day Adventist? Kailangan po ba ng sugo ng isang relihiyon?
 • Ang Sabbath ba o ang pagsunod sa utos ay makakapagligtas sa tao?

Oneness

 • Ano ang ibig sabihin nang salitang Oneness?
 • Ano ang ibig sabihin ng Juan 17:1-3?

Ang pagbibigay ng Ikapu at mga handog ay isang sukatan nang katapatan ng tao sa paglilingkod niya sa Diyos. Ang pagpalaganap ng mabuting balita ng Diyos ay hindi lang gawain ng mga ministro o mga pastor ng Iglesia. Ang mga miembro din naman ay inutusan ng Panginoong Diyos na humayo at ikalat ang mabuting balita ng kaligtasan. Mateo 28:19.

In this article

Join the Conversation