Marapat bang kausapin ang ‘kaluluwa’ ng taong namatay? Ano ang kaluluwa ayon sa Biblia?

Ano ang aral ng Biblia tungkol sa kaluluwa? Namamatay ba ang kaluluwa? Ano ang katotohanan sa mga 'nagpaparamdam na kaluluwa'?

3620 0

“Kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Lahat ng araw ng aking pakikipagbaka ay maghihintay ako, hanggang sa dumating ang pagbabago.” Job 14:14 (TAB)

Ang episode na ito ay ang pagtalakay tungkol sa kaluluwa ng tao ayon sa itinuturo ng Biblia.

Maraming aral ngayon, sa loob o labas man ng Kristianismo, patungkol sa kaluluwa ng tao. Ang maling pagkaunawa sa paksang ito ay nagdudulot ng maling direksyon ng ating relasyon sa Dios. Ang maling pagkaunawa sa ‘kaluluwa’ ay nagbubukas ng marami pang maling aral na maghahatid sa atin sa kapamahakan.

Alamin namin mula sa Biblia mismo ang tamang unawa patungkol sa ‘kaluluwa’.

Mga tanong na tinugunan ng mga sagot:

 1. Ano ang kaluluwa? Ano ang paliwanag ng Biblia tungkol sa kaluluwa ng tao? (Gawa 2:41)
 2. Kailan at saan nagpasimula ang katuruan na ang kaluluwa ay eternal?
 3. Ano ang inilagay ng Dios na sangkap ng tao: kaluluwa o espiritu?
 4. Ano ang bumubuo ng kaluluwa ng tao ayon sa Biblia? (Genesis 2:7)
 5. Kaluluwa ba ng tao ang bumabalik sa Dios? (Ecclesiastes 12:7)
 6. May consciousness ba o kaalaman na umiiral sa taong namatay? (Ecclesiastes 9:5-6)
 7. Nagpapakita ba ang mga namatay sa pamamagitan ng ‘kaluluwa’? (Job 7:9-10)
 8. Pumupuri ba sa Dios sa pamamagitan ng ‘kaluluwa’ ang taong namatay? (Awit 30:9, Awit 6:5, Awit 115:17)
 9. Lumilipat ba ang kaluluwa ng tao sa mga hayop?
 10. Ang kaluluwa ba ay namamatay ayon sa Biblia? (Ezekiel 18:4)
 11. Pag namatay ang tao, sa langit o impierno ba agad ang tungo ng kaluluwa ng tao? (Gawa 2:34)
 12. Kailan mabubuhay ang mga namatay kay Cristo? (Juan 5:29, 1 Tesalonica 4:16)
 13. Kailan mabubuhay ang mga namatay na makasalanan?
 14. Ang mga taong namatay ay parang natutulog lang? (Juan 11:11)
 15. Ano ang danger ng aral na immortality of the soul?
 16. Bakit galit ang Dios sa practice ng pakikipag-usap sa mga patay? Deut 18:10-12

“Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan: ang sumasampalataya sa akin, bagama’t siya’y mamatay, gayon ma’y mabubuhay siya;” Juan 11:25 TAB.

(Job 27:3, Job 32:38, Ecclesiastes 3:20, Ecc 9:5-6, Awit 146:4)

In this article

Join the Conversation