Kung Si Kristo Ay Namatay, At Si Kristo Ay Dios, Therefore Namamatay Ang Dios?

"Sapagka't si Cristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid,...