Hosea 2:11- Ang Pagtutuwid Sa Maling Pagbubunyag Ng INC

Kung tama ang unawa ng mga ministro ng INC(1914) sa mga talata ay dapat sa panahon pa lamang ni Hoseas o Panaghoy ay tapos na ang pangingilin ng Sabbath. Dapat sa bagong tipan ay wala na tayong mababasa na ang mga Hudyo ay pumapasok pa sa sinagoga o nangingilin ng...

9424 9
Hosea 2:11 at ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo (1914)

(Scroll down for the video below)

Sa programa ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo (Manalo 1914) na may pamagat na Ang Pagbubunyag ay kanilang ipinahayag na tapos na o winakasan na daw ang utos ukol sa pangingilin ng ikapitong-araw na Sabbath. Eto ang pangunahing mga talata na kanilang ginamit.

Hosea 2:11 “Akin din namang papaglilikatin ang kaniyang mga kalayawan, ang kaniyang mga kapistahan, ang kaniyang mga bagong buwan, at ang kaniyang mga sabbath, at lahat ng kaniyang takdang kapulungan.”

Panaghoy (Lamentations) 2:6 “At kaniyang inalis na may karahasan ang tabernakulo niya na gaya ng nasa halamanan; kaniyang sinira ang kaniyang mga dako ng kapulungan: ipinalimot ng Panginoon ang takdang kapulungan at sabbath sa Sion, at hinamak sa pagiinit ng kaniyang galit ang hari at ang saserdote.” Wala pong mali sa mga talata. Ang mali po ay ang pagka-unawa ng mga ministro na gumagamit ng mga talata. Narito po ang ating mga kasagutan.

Paggamit ng Common Sense

Kung tama ang unawa ng mga ministro ng INC(1914) sa mga talata ay dapat sa panahon pa lamang ni Hoseas o Panaghoy ay tapos na ang pangingilin ng Sabbath. Dapat sa bagong tipan ay wala na tayong mababasa na ang mga Hudyo ay pumapasok pa sa sinagoga o nangingilin ng Sabbath.

Ngunit sa katunayan ay sa panahon ng ating Panginoong Jesus ay nangingilin pa ang mga Hudyo ng Sabbath. Sa katunayan ang ating Panginoong Jesus mismo ay sa ikapitong araw kung mangilin sa loob ng sinagoga!

Lukas 4:16 “At siya’y napasa Nazaret na kaniyang nilakhan: at ayon sa kaniyang kaugalian, siya’y pumasok sa sinagoga nang araw ng sabbath, at nagtindig upang bumasa.”

Marcos 1:21 “At nagsipasok sila sa Capernaum; at pagdaka’y pumasok siya sa sinagoga nang araw ng sabbath at nagtuturo.”

Malinaw sa mga talatang ating binasa na meron pa palang pangingilin ng araw ng Sabbath; at ang Panginoong Jesus mismo ang Syang tumupad! Nagpapatunay lamang ito na mali ang unawa at paggamit ng mga talata ng mga ministro ng INC(1914) sa Hoseas 2:11 at Panaghoy 2:6.

Paggamit ng Context Ng Mga Talata

Hosea 2:12 “She said, “My lovers gave me vineyards and fig trees as payment for sex.” Now I, the LORD, will ruin her vineyards and fig trees; they will become clumps of weeds eaten by wild animals.” CEV

Hoseas 2:13 “At aking dadalawin sa kaniya ang mga kaarawan ng mga Baal, na siya niyang pinagsusunugan ng kamangyan, nang siya’y nagpaparanya ng kaniyang mga hikaw at kaniyang mga hiyas, at sumusunod sa mga mangingibig sa kaniya, at kinalilimutan ako, sabi ng Panginoon.”

Ang dahilan pala kung bakit pinaglikat ng Dios ang mga mahal na araw ng Israel noon ay sa dahilang ginagawa nila ang mga gawaing banal ngunit ipinaglilingkod nila ito sa mga dios-diosan at hindi para sa tunay na Dios, isang bagay na lubhang hindi nakalulugod sa Dios.

Ang dahilan ay hindi para tuluyang alisin kundi para magturo ng leksyon at para maingatan ang mga banal na araw laban sa kapabayaan at pag-aabuso.

Tunghayan naman natin ang issue sa Panaghoy.

Panaghoy 1:3 “Ang Juda ay pumasok sa pagkabihag dahil sa pagdadalamhati, at sa kabigatan ng paglilingkod; siya’y tumatahan sa gitna ng mga bansa, siya’y walang masumpungang kapahingahan; inabot siya ng lahat na manghahabol sa kaniya sa mga gipit.”

Panaghoy 1:4 “Ang mga daan ng Sion ay nangagluluksa, sapagka’t walang pumaparoon sa takdang kapulungan; lahat niyang pintuang-bayan ay giba, ang mga saserdote niya’y nangagbubuntong-hininga: ang mga dalaga niya ay nangagdadalamhati, at siya’y nasa kahapisan.”

Panaghoy 1:5 “Ang kaniyang mga kalaban ay naging pangulo, ang kaniyang mga kaaway ay nagsiginhawa; sapagka’t pinagdalamhati siya ng Panginoon dahil sa karamihan ng kaniyang mga pagsalangsang: ang kaniyang mga batang anak ay pumasok sa pagkabihag sa harap ng kalaban.”

Ayon sa context ng Panaghoy, ang dahilan kung bakit pinaglikat ng Dios ang pagsamba sa tabernakulo at pangingilin ng mga sabbath at mga gawaing banal ay sa dahilang ang bayan ng Dios ay nasa pagkaalipin dahil na rin sa kanilang pagsalangsang sa mga utos ng Dios. Nasasaula ang mga bagay at gawain na banal dahil sa kanilang pagtalikod sa Dios. Ipinaranas sa kanila ng Dios kung paano ang buhay na walang kabanalan.

Ang paglilikat bang ito ay pang walang hanggan? Hindi po. Dahil nakita naman natin kung paano ang Panginoong Jesus mismo ay tumupad ng utos ukol sa Sabbath.

Mahina ba ang unawa ng ating Panginoon at Kanyang mga alagad na hindi nila naintindihan na di umano ay pinatigil na daw ang pangingilin ng Sabbath? Hindi po.

Ang nagkulang sa pag-unawa ay ang mga ministro na gumagamit ng Hosea 2:11 at Panaghoy 2:6 para i-aral na lipas na daw ang pangingilin ng araw ng Sabbath.

Paggamit ng Tamang Unawa

Ginagamit din nila ang Lukas 16:16 para ipagdiinan na winakasan na daw talaga ang utos ng pangingilin ng Sabbath. Suriin po natin:

Lukas 16:16 “Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan: mula noo’y ang evangelio ng kaharian ng Dios ay ipinangangaral, at ang bawa’t tao ay pumapasok doon na nagpipilit.”

Ayon sa mga ministro ng INC ang kautusan daw – Sampung Utos na kung saan nakapaloob ang utos sa Sabbath- ay natigil hanggang kay Juan. Kaya ang kanilang conclusion ay winakasan na ito.

Eto po ang tanong ng isang taong gumagamit ng common sense:

Pwede na bang maglingkod sa ibang dios ng hindi nagkakasala pagkatapos ng panahon ni Apostol Juan? Pwede na bang gamitin ang pangalan ng Dios sa walang kabuluhan ng hindi nagkakasala pagkatapos ng panahon ni Apostol Juan? Pwede na bang mangalunya ng hindi nagkakasala pagkatapos ng panahon ni Apostol Juan?

Common sense will tell us na ang sagot ay ‘hindi’ po. Ang ibig sabihin lamang nito ay mali na naman ang paggamit at unawa ng mga ministro ng INC(1914) sa Lukas 16:16.

Kung itutuloy lang sana nila ang kanilang pagbabasa at hindi sadyang puputulin ang sentido ng mga talata ay mauunawaan nila na mali pala ang kanilang pagkaunawa.

Lucas 16:17 “Nguni’t lubhang magaan pa ang mangawala ang langit at ang lupa, kay sa mahulog ang isang kudlit ng kautusan.”

Napakahalaga pala ng kautusan na binabanggit sa Lucas 16:16. Mawala na ang mga langit at lupa huwag lang isang kudlit sa kautusan! Tapos ituturo ng mga ministro ng INC na pinatigil na daw? Maling-mali po.

Ano Ang Ibig Sabihin Ng Lucas 16:16?

Matthew 11:13 “Sapagka’t ang lahat ng mga propeta at ang kautusan hanggang kay Juan ay nagsipanghula.”

Ang Lucas 16:16 po ay parallel sa Matthew 11:13 kaya natin ginamit ang talatang yan. At nakita natin na ang pinatigil pala ay ang mga kautusan at propesiya na may panghuhula.

Ano pong mga hula iyon? Iyon ay ang mga hula patungkol sa ating Panginoong Jesus. Kaya tama lamang ang Lucas 16:16 na si Juan ang huling propeta na naghula patungkol sa ating Panginoong Jesus.

Hindi po Sampung Utos o Sabbath ang tinutukoy sa Lucas 16:16. Dahil kailanman ay walang mga hula na nakapaloob sa Sampung Utos.

Bakit Hindi Binabato Ang Nagpapaningas Ng Apoy Sa Araw ng Sabbath Ngayon?

Wala pong mababasa sa Sampung Utos na ang magpapaningas ng apoy sa araw ng Sabbath ay dapat batuhin. Ang mga palatuntunan at kahatulan, na kung saan nakapaloob ang utos ng pagpapabato, ay idinagdag na lamang dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao. Itong mga kahatulan at palatuntunan ang syang kasamang ipinako sa krus. Ito ang mga lumipas. Ngunit ang Dios ay nagtakda ng isang panahon ng paghatol para sa lahat.

Bawal Ang Anumang Gawa Kasama Ang Paggawa Ng Mabuti?

(Note: Ang ganito pong pagka-unawa sa mga katagang “anumang gawa” ay tulad rin sa pagka-unawa ng puno ng Members Church of God International na si Mr. Eli Soriano)

Ang mga Fariseo noon at mga ministro ngayon na ayaw sa pangingilin ng Sabbath ay malimit ipagdiinan ang pagbabawal ng “anumang gawa” sa araw ng Sabbath. Kaya para sa kanila ang mga gawain tulad ng pagkitil ng uhay para kainin, pagpagaling, pangangaral ay hindi pwedeng gawin sa araw ng Sabbath.

Maging ang mga gawaing mabuti ay hindi pwedeng gawin sa loob ng isang araw? Hindi po ganyan kalupit ang ating Dios. Itinutuwid po natin dahil kakaibang dios ang pinapakilala nitong mga ministro na ayaw sa Sabbath.

Wala po ba talagang pwedeng gawin sa araw ng Sabbath kahit noong panahon pa nila Moises?

Exodus 12:16 “At sa unang araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagkakatipon at sa ikapitong araw man ay magkakaroon ding kayo ng isang banal na pagkakatipon; walang anomang gawa na gagawin sa mga araw na iyan, liban na yaong nararapat kanin ng bawa’t tao, na siya lamang maaaring gawin ninyo.”

Meron na rin palang mga exemptions. Inutusan ba tayo ng Dios na tumigil sa paggawa ng mabuti sa loob ng isang araw? Common sense will tell us na hindi pwedeng mangyari iyon dahil tayo ay iniligtas para sa paggawa ng mabuti.

Ang Pagkitil Ba ng Uhay Ay Bawal Nga?

Deuteronomio 23:25 “Pagka ikaw ay pumasok sa nangakatayong trigo ng iyong kapuwa, ay makikitil mo nga ng iyong kamay ang mga uhay; nguni’t huwag mong gagalawin ng karit ang nakatayong trigo ng iyong kapuwa.”

Pwede po ang pagkitil. Ang bawal po ay ang mabigat na gawain tulad ng pag-ani (ginagamitan ng karit).

Ano Pa Ang Mga Hindi Pwedeng Gawin Sa Araw Ng Sabbath?

Isaiah 58:13 “If you keep the Sabbath with care, not doing your business on my holy day; and if the Sabbath seems to you a delight, and the new moon of the Lord a thing to be honoured; and if you give respect to him by not doing your business, or going after your pleasure, or saying unholy words;”

Nehemiah 13:15 “Nang mga araw na yaon ay nakita ko sa Juda ang ilang nagpipisa sa mga ubasan sa sabbath, at nagdadala ng mga uhay, at nangasasakay sa mga asno; gaya naman ng alak, mga ubas, at mga higos, at lahat na sarisaring pasan, na kanilang ipinapasok sa Jerusalem sa araw ng sabbath: at ako’y nagpatotoo laban sa kanila sa kaarawan na kanilang ipinagbibili ang mga pagkain.

Nehemias 13:16 “Doo’y nagsisitahan naman ang mga taga Tiro, na nangagpapasok ng isda, at ng sarisaring kalakal, at nangagbibili sa sabbath sa mga anak ni Juda, at sa Jerusalem.”
Nehemias 13:17 “Nang magkagayo’y nakipagtalo ako sa mga mahal na tao sa Juda, at sinabi ko sa kanila, Anong masamang bagay itong inyong ginagawa, at inyong nilalapastangan ang araw ng sabbath?”

Ang mga bawal pala ay ang mga gawaing pansarili at paghahanapbuhay, at mga usaping walang kabanalan at hindi nararapat sa harapan ng Dios.

Matuwid Ang Gumawa Ng Mabuti Sa Araw Ng Sabbath

Kaya po ang turo sa atin ng ating Panginoong Jesus ay nasa Mateo 12:12

“Gaano pa nga ang isang tao na may halaga kay sa isang tupa! Kaya’t matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng sabbath.”

Ang pangangaral, pagpapagaling, pagdalaw sa mga may sakit, pagdalaw sa mga nasa bilangguan, pagkain ng tamang pagkain ay mga gawaing mabuti. Iyan po ay itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesus na pwedeng-pwedeng gawin sa aral ng Sabbath. Bahagi po iyan ng pangingilin. Tularan po natin ang ating Panginoong Jesus sa paggawa ng mabuti sa araw ng Sabbath.

Conclusion

Ipinauna na po sa atin ni Apostol Pedro at ng ating Panginoong Jesus mismo na darating talaga ang araw na meron mga mangangaral na taglay-taglay ang pangalang “Cristo” ngunit maglilikot ng Kanyang mga aral, at marami ang maililigaw.

2 Pedro 3:15 “At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas; na gaya rin naman ni Pablo, na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kaniya, ay sinulatan kayo;

2 Pedro 3:16 “Gayon din naman sa lahat ng kaniyang mga sulat, na doo’y sinasalita ang mga bagay na ito; na doo’y may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, sa ikapapahamak din nila.”

Mateo 24:24-25 “Sapagka’t may magsisilitaw na mga bulaang Cristo, at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa’t ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang. Narito, ipinagpauna ko nang sinabi sa inyo.”

Maging matalino po tayo mga kaibigan sa ating pagsusuri. Purihin ang ating Panginoong Jesus at naituwid muli ang Kanyang mga salita.

KAPITULO:BERSIKULO

Back To The Scriptures
In this article

Join the Conversation

9 comments

 1. waka Reply

  hindi po ba ang lucas 16:16 ay katuparan sa hosea 2:11?

  1. van Reply

   Kailangan ng kumpletong pag babasa ng Bible Hindi yung putol putol. Hindi kasi umaano sa inyo ang banal na espiritu.

 2. JULIUS Reply

  Napanood ko ang maliwanag na Pagbubunyag ng INC sa sabbath. Pinanood ko din ang ang inyong sagot para naman patas. Ito ang napansin ko sa inyo. Bakit pinipilit ninyo na ang paniniwala ng INC ay natapos ang sabbath sa panahon ni HOSEA? Samantalang kahit balikan natin ang video ay wala naman sinabi ang INC na sa panahon ni HOSEA natapos ang sabbath? Parang kayo ang naglalagay sa bibig ng ministro. Sinagot ng INC na sa panahon ng Cristiano natapos ang sabbath at hindi sa mismong panahon ni HOSEA. Yung aklat ni Hosea ay ginamit ng INC dahil may deklarasyon ang Diyos doon na “wawakasan na niya ang pangingilin o sabbath” ibig sabihing wawakasan ay tumutukoy sa future o magaganap. Hindi naman sinabi na “ngayon niya wawakasan”. Ibig sabihin wala doon yung panahon kung kailan dahil ang sabi lang doon ay “wawakasan”. Kaya nga may follow up na sagot ang INC kung kailan winakasan at binasa yung Lukas 16:16 dahil andun yung sagot. Kaya kung meron man nagtuturo na sa panahon ni Hosea winakasan eh baka kayo lang ang may sabi nun. Tapos medyo natawa ako nung nagtaka kayo nung basahin ang bagong tipan. Ang sabi niyo “sablay”. Tandaan ninyo na mayroon deklarasyon sa lumang tipan na hindi niyo masasagot kapag hindi binasa ang bagong tipan. Halimbawa, gaya ng pagpatay kay Cristo binanggit sa lumang tipan pero ibig bang sabihin nun sa lumang tipan pa lang namatay na ang Cristo ? Hindi ba nalaman nyo lang kung kailan naganap yun nung binasa niyo na ang bagong tipan? Katulad din ng deklarayon ng Diyos sa sabbath sa pamamagitan ni HOSEA, pero kung kailan yun eh binasa ng INC ang Lukas 16:16. Mabuti panoorin nyo ulit ang video para naman tama ang impormasyon na kukunin ninyo bago kayo sumagot.

  1. j2rbkk Reply

   [Kaya nga may follow up na sagot ang INC kung kailan winakasan at binasa yung Lukas 16:16 dahil andun yung sagot.]

   Mali pa rin po. Dahil ang winakasan sa Lukas 16:16 ay hindi po ang Sabbath o Sampung Utos, kundi ay mga hula pertaining sa Panginoong Jesus.

   Kung itutuloy ang talata ay makikitang kontra ang talata sa gustong ipahiwatig ng mga ministro ng Iglesia NI Cristo (1914).

   Lucas 16:17 “Nguni’t lubhang magaan pa ang mangawala ang langit at ang lupa, kay sa mahulog ang isang kudlit ng kautusan.”

   Ang detalye po nyan ay nasa article rin sa taas.

  2. Ernesto R. Tecson, Jr. Reply

   Pagka po babasa tayo ng isang verse, alamin natin yung context.Kung pupwede, basahin natin yung whole chapter. Doon po sa binasang talata sa Hosea, hindi naman iyon katuparan sa Marcos, sa katunayan hindi ito isang prophecy na verse. Kung itutuloy nga nating basahin ang verse 17 sa Mark 17, eh talagang walang pag-asang mabago o masira ang 10 utos. Pasalamat nga tayo may 10 utos kundi bubulagta ka sa daan o di kaya ay 10 na yung kabit ng asawa mo. Kuya, kung uunawain mo lng sana, wag yung basa tapos putol tapos basa then connect.

  3. khen Reply

   eh hindi ba yun naman ang punto ng mga inc1914 kaya ayaw nila ng sabbath? kaya nga wala silang sabbath eh kasi ang paniwala nila natapos at tinapos na ito ng Dios. lahat ng Inc1914 members yan ang argumento. common sense naman sir

 3. Johnson Amican Reply

  JULIUS. ito yong link na mismong kaanib nyo ang nagsabi na sa panahon daw ni Oseas natapos ang sabbath.

  https://www.facebook.com/groups/205654522781953/938786442802087/?notif_t=group_comment_reply

 4. van hallen felix Reply

  Talagang putol putol mag baSA ng Bible ang mga ministro ng inc.

 5. Ernesto R. Tecson, Jr. Reply

  Yun po kasing sinasabi ng INC na ang Hosea any katuparan doon sa Lucas, eh napakalaking pagkakamali po yon. Pagka po babasa tayo ng verse, basahin natin yung whole chapter. Yung conclusion ng INC ay napaka-inconsistent, iba po kasi yung ibig ipahiwatig sa Hosea kung babasahin natin ang whole chapter, samakatwid, hindi yun isang propesiya. Katunayan, kung ipapauloy natin ang pagbasa sa Marcos 16:17, eh talagang hindi pupwedeng wakasan ang 10 utos na kinabibilangan ng sabbath. Pag po kasi winakasan na yung 10 utos, isipin nyo na ang kalagayan ng mundo. Kung mali po kayo, wag nang gumawa ng lusot.