TULIP: Nawawala Ba Ang Kaligtasan?

Kung ang kaligtasan ay nasa sa ating Panginoong Jesus lamang, ang kaligtasan ay mawawala sa mga taong humiwalay at hindi nanatili kay Kristo.

3019 0
Maari bang mawala ang kaligtasan sa isang taong tumalikod na sa Dios?

KAPITULO BERSIKULO: Nawawala Ba Ang Kaligtasan?

T – Total Depravity
U – Unconditional Election
L – Limited Atonement
I – Irresistible Grace
P – Perseverance of the Saints (Once Saved Always Save)

Total Depravity

“Ang tao ay may namanang kasalanan, ipinanganak na makasalanan, likas na makasalanan kaya wala siyang kakayanan na mag-respond positively sa Gospel.”

Sagot ng Biblia:
“Anong ibig ninyong sabihin na inyong sinasambit ang kawikaang ito tungkol sa lupain ng Israel, na sinasabi, Kinain ng mga magulang ang mga maasim na ubas, at ang mga ngipin ng mga anak ay nagsisipangilo? Buhay ako, sabi ng Panginoong Dios, hindi na ninyo sasambitin pa ang kawikaang ito sa Israel. Narito, lahat ng kaluluwa ay akin; kung paano ang kaluluwa ng ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin: ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay.” Ezekiel 18:2-4

“Tungkol sa kaniyang ama, sapagka’t siya’y pumighating may kabagsikan, sumamsam sa kaniyang kapatid sa pamamagitan ng pangdadahas, at gumawa ng hindi mabuti sa gitna ng kaniyang bayan, narito siya’y mamamatay sa kaniyang kasamaan. Gayon ma’y sinasabi ninyo, Bakit hindi dinadala ng anak ang kasamaan ng ama? Pagka ginawa ng anak ang tapat at matuwid, at nag-ingat ng lahat na aking palatuntunan, at isinagawa, siya’y walang pagsalang mabubuhay. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay: ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak; ang katuwiran ng matuwid ay sasa kaniya, at ang kasamaan ng masama ay sasa kaniya.” Ezekiel 18:18-20

Unconditional Election

“Pinipili ng Dios ang taong maliligtas hindi ayon sa kung anong meron sa tao o ginawa ng tao, kundi ayon sa mabuting layunin ng Kanyang ninanais. Dahil sa ang ilan ay napili ang iba naman ay sa kapahamakan.”

Sagot ng Biblia:
“At binuka ni Pedro ang kaniyang bibig, at sinabi, Tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Dios ng mga tao: Kundi sa bawa’t bansa siya na may takot sa kaniya, at gumagawa ng katuwiran, ay kalugodlugod sa kaniya.” Act 10:34-35

“Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi Niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.” 2 Peter 3:9

Limited Atonement

“Ang pagkamatay ni Jesus sa krus ay para lamang sa mga napili ng Dios.”

Sagot ng Biblia:
“At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman.” 1 John 2:2

“Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao’y mangaligtas, at mangakaalam ng katotohanan.” 1 Timothy 2:4

Irresistible Grace

“Kapag tinawag ng Dios ang Kanyang mga napili sa kaligtasan ay walang kakayanan ang Kanyang mga pinili na tanggihan ang kaligtasan. Ang biyaya ng Dios ay hindi pwedeng tanggihan. Wala kang option na tanggihan.”

Sagot ng Biblia:
“At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran; kung ang mga dios ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng Ilog, o ang dios ng mga Amorrheo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan: nguni’t sa ganang akin at ng aking sangbahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon.” Joshua 24:15

“Tingnan mo, na inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan, at ang kamatayan at ang kasamaan; Na iniuutos ko sa iyo sa araw na ito na ibigin mo ang Panginoon mong Dios, na lumakad ka sa kaniyang mga daan, at tuparin mo ang kaniyang mga utos, at ang kaniyang mga palatuntunan, at ang kaniyang mga kahatulan, upang ikaw ay mabuhay at dumami, at upang pagpalain ka ng Panginoon mong Dios sa lupain na iyong pinapasok upang ariin. Nguni’t kung ang iyong puso ay lumiko, at hindi mo didinggin, kundi maliligaw ka at sasamba ka sa ibang mga Dios, at maglilingkod ka sa kanila; Ay aking pinatutunayan sa inyo sa araw na ito, na kayo’y tunay na malilipol; hindi ninyo palalaunin ang inyong mga araw sa ibabaw ng lupain na inyong ipinagtatawid ng Jordan, upang pumasok na ariin.” Deuteronomy 30:15-18

Perseverance of the Saints (Once Saved Always Save)

“Ang Ama ang pumili. Ang Anak ang nagligtas. Ang Banal na Espiritu ang naglapat ng kaligtasan. Ito ang dahilan kung kaya’t ang kaligtasan ay hindi na mawawala pa taong napili.”

Sagot ng Biblia:
“Nguni’t hayag na sinasabi ng Espiritu, na sa mga huling panahon ang iba’y magsisitalikod sa pananampalataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonio..” 1 Timothy 4:1

“Kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo nang una ang mga bagay na ito, ay magsipagingat kayo, baka kung mangaligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mangahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan.” 2 Peter 3:17

“Sapagka’t may magsisilitaw na mga bulaang Cristo, at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa’t ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang.” Matthew 24:24

“Pagka ang matuwid ay humihiwalay sa kaniyang katuwiran, at gumagawa ng kasamaan, at kinamamatayan; sa kasamaan na kaniyang nagawa ay mamamatay siya. Muli, pagka ang masama ay humihiwalay sa kaniyang kasamaan na kaniyang nagawa, at gumawa ng tapat at matuwid, kaniyang ililigtas na buhay ang kaniyang kaluluwa.” Ezekiel 18:26

Conclusion

“At sinabi ng Panginoon kay Moises, Ang magkasala laban sa Akin ay siya kong aalisin sa Aking aklat.” Exodus 32:33

Kahit na nakasulat na ang pangalan sa aklat ng Dios ay maaari pa rin Nya itong alisin.

“Sapagka’t tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan, at mga nakabahagi ng Espiritu Santo, At nakalasap ng mabuting salita ng Dios, at ng mga kapangyarihan ng panahong darating, At saka nahiwalay sa Dios ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi; yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang Anak ng Dios, at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan.” Hebrew 6:4-6

Kayo’y manatili sa akin, at ako’y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kaniyang sarili maliban na nakakabit sa puno; gayon din naman kayo, maliban na kayo’y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga: Ang nananatili sa akin, at ako’y sa kaniya, ay siyang nagbubunga ng marami: sapagka’t kung kayo’y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung ang sinoman ay hindi manatili sa akin, ay siya’y matatapong katulad ng sanga, at matutuyo; at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy, at mangasusunog.” John 15:4

“Ngayo’y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo’y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, Sa pamamagitan naman nito’y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo’y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan.” 1 Corinthians 15:1-2

Kung ang kaligtasan ay nasa sa ating Panginoong Jesus lamang, ang kaligtasan ay mawawala sa mga taong humiwalay at hindi nanatili kay Kristo.

__________________
KAPITULO BERSIKULO
3ABN Phil. mapapanood sa Local Channel 45 Luzon
Saturday 6-7 AM and 7-8 PM

In this article

Join the Conversation