Walang taong makakapagpabagsak sa Katolisismo (at Papacy). Biblia mismo nagsabi!

Ito ba ay isang bagay na dapat ipagmalaki? Sa mababaw na pagkaunawa ay maaring ganun nga. Ngunit kung lalaliman ang pag-aaral ay makikita ang nakakakilabot na katotohanan.

3275 1
Katolisismo hanggang sa wakas

Maaring nabasa o narinig mo na ang pangungusap na “Ang Katoliko ay kailanman hindi mabubuwag” o katulad ng mga ganyang kaisipan.

Totoo na marami na ngang mga malalaking imperyo na sikat na sikat noon ngunit wala na ngayon, samantalang ang Katolisismo ay nariyan pa rin– matatag sa kanyang pagka-institution. Ang tinutukoy natin na hindi mapapabagsak ng kahit sinong tao ay ang institution, hindi ang mga taglay na aral nito.

Marami na ring nagtangkang pabagsakin ito tulad na lamang ng mga kaganapan noong French revolution ng 1800s, ngunit hindi ito lubos na nawala. Ang terminong ginamit ng Biblia sa punto ng kasaysayan na iyon ay “sugat na ikamamatay” (Revelation 13:3).

“At nakita ko ang isa sa kaniyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay…”

Ngunit ang sugat na ito ay gumaling at mas lalu pa siyang naging dakila.

“… at ang kaniyang sugat na ikamamatay ay gumaling: at ang buong lupa’y nanggilalas sa hayop.”

Maging ang Presidente ng Pilipinas na si Pangulong Rodrigo Duterte, bagaman maya’t-maya niyang ipinahihiya ang simbahang Katoliko, ang aral at mga leaders nito, ay hindi rin makakarating sa punto na maipababagsak ang Katolisismo.

Ito ba ay isang bagay na dapat ipagmalaki? Sa mababaw na pagkaunawa ay maaring ganun nga. Marami tayong mga kababayang proud sa ganitong katayuan ng simbahang Katoliko. Hindi natin sila masisisi.

Bakit nakasisiguro tayo na ang Katolisismo at Papacy ay mananatili mula noong ito ay matatag ilang centuries na ang nakalipas hanggang sa katapusan ng mundong ito? Naisulat na po kasi ng Biblia iyan.

Natutunan natin sa mga nakalipas na pag-aaral na ang ika-apat na hayop sa Daniel 7 ay ang Imperyong Romano na kung saan doon nanggaling ang Maliit na Sungay. Natukoy rin natin mula sa masusing pag-aaral na ang mga katangian ng Maliit Na Sungay ay natupad lahat sa institution ng Kapapahan (Papacy).

Ayon sa hula ng Biblia na mababsa sa Daniel 7, tanging ang paghuhukom ng Dios ang makakapagpabagsak sa institution na ito ng Papacy o Little Horn.

“Aking pinagdilidili ang mga sungay, at, narito, sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay, isang munti… Aking minasdan hanggang sa ang mga luklukan ay nangaglagay, at isa na Matanda sa mga Araw ay nakaupo… Ako’y tumingin nang oras na yaon dahil sa tinig ng mga dakilang salita na sinalita ng sungay; ako’y tumingin hanggang sa ang hayop ay napatay, at ang kaniyang katawan ay nagiba, at siya’y nabigay upang sunugin sa apoy.” Daniel 7:8-11 ADB.

Malinaw sa hula na tanging ang Dios lamang ang makakapagpabagsak sa kapangyarihan ng Papacy at ito ay mangyayari sa katapusan ng mundong ating ginagalawan ngayon.

Ito rin ang mababasa maging sa paliwanag ng anghel na nagpapaliwanag ng vision kay propeta Daniel.

“Nguni’t ang kahatulan ay matatatag, at kanilang aalisin ang kaniyang kapangyarihan, upang patayin at ibuwal hanggang sa wakas.” Daniel 7:26 ADB.

Ang Papacy at Katolisismo ay totoong mananatili hanggang sa wakas. Hindi tao o kung ano pa mang organisasyon ng tao, kundi kapangyarihan ng Dios sa pamamagitan ng paghatol lamang ang makakapuksa sa institution na ito.

In this article

Join the Conversation

1 comment

  1. Guillerma tabolong Reply

    Salamat sa ipaliwanag sana naunawaan sa mga Tao Na hindi alin man sa mga religious institutions ang makapabagsak sa katulisismo kondi ang dios at maging handa sa anumang nagpahirap Na gagawin sa maturang institutions Kung ang governo aumamgayon Na katulisismo at itatag Na ang Sunday law