Sampung Utos ba ang kautusang binabanggit sa Hebreo 7:12 na sinasabing kailangang palitan?

Ginagamit ng marami ang Hebreo 7:12 upang ituro na ang Sampung Utos ay ang kautusang pinaltan kuno sa Hebrew 7:12.

8144 0
Sampung Utos nga ba ang binabanggit na kautusan sa Hebrew 7 12

“Sapagka’t nang palitan ang pagkasaserdote ay kinailangang palitan naman ang kautusan.” Hebrew 7:12 TAB.

Ginagamit ng marami ang talatang ito upang ituro na ang Sampung Utos ay ang kautusang pinaltan kuno sa Hebrew 7:12. Kaya ang kanilang conclusion ay tapos na o pinaltan na ang Sampung Utos ng Dios. Bakit mali ang ganitong pagkaunawa sa talata? Ano ang talagang mensahe ng talata?

Sa pag-aaral ng Biblia (at maging iba pang mga aralin) ay mahalagang isinasaalang-alang ang context ng talatang pinag-uusapan. Ibig sabihin ay uunawain rin ang mensahe ng mga karatig talata. Kung itutuloy ang pagbabasa ay makikita natin kung anong kautusan ang pinag-uusapan sa talatang 12.

“Sapagka’t yaong tungkol sa kaniya ay sinasabi ang mga bagay na ito ay naukol sa ibang angkan, na doon ang sinoma’y hindi naglilingkod sa dambana. Sapagka’t maliwanag na ang ating Panginoon ay lumitaw mula kay Juda; na tungkol sa angkang yao’y walang sinalitang anoman si Moises hinggil sa mga saserdote.” vs 13, 14.

Ang kautusang pinag-uusapan ayon sa context ay kautusang may kinalaman sa paghahalal sa pagkasaserdote.

Ayon sa kautusan ay hinde pwedeng maging punong saserdote ang galing “sa ibang angkan” maliban sa lahi ni Levi. Ang Panginoong Jesus ay mula sa lahi ni Juda, na sa lahing iyon ay “walang sinalitang anoman si Moises” patungkol sa paghahalal ng saserdote. Kung susundin ang kinagawian ay hindi maaring maging punong saserdote ang Panginooong Jesus.

Ngunit pinakita ng sumulat ng aklat ng Hebrew na ang pagiging Punong Saserdote ni Jesus ay mula sa lineage ni Melquezedek, hinde kay Levi. Si Melquezedek ay naging isang punong saserdote matagal pang panahon bago isinilang si Levi.

Ipinapakita nito na valid ang pagiging Punong Saserdote ni Jesus kahit wala Siya sa lahi ni Levi.

Ito iyong sinasabi ng talata na “kailangang palitan”. Ang kautusang pinag-uusapan na dapat palitan ay ang kautusang nagsasabi na “ang punong saserdote ay dapat mula lamang sa lahi ni Levi”.

Sa pagpapalit ng kautusang iyon ay madaling matatanggap ng mga Judio ang pagka saserdote ni Jesus.

Kailanman ay hindi pinag-uusapan ang Sampung Utos sa buong kapitulo ng Hebre0 7.

In this article

Join the Conversation