Sagot Sa Pagpapasubali Sa Article ng ATSI Laban sa OSAS

Kung totoo nga na ang isang tunay na mananampalataya ay hindi na maaring tumalikod sa Dios, bakit napakaraming talata sa Biblia na nagbibigay ng warnings o admonitions sa mga mananampalataya mismo laban sa pagtalikod sa Dios?

7442 5
Sagot sa pagpapasubali sa article ng ATSI laban sa OSAS

Ito po ay sagot sa nagpapakilalang Joseph “Jojo” Ras na gumawa ng article laban sa naisulat ng ATSI. Ang article pong naisulat ng ATSI ay may pamagat na “ATSI vs Evangelicals: Once Saved Always Saved?“. Ang post pong iyon ay naglalaman rin ng pag-uusap sa pagitan ng born-again evangelicals at ATSI.

Nakakatuwa na sa isang kabataan katulad ni Joseph ay nakahiligan nya na ang ipahayag ang salita ng Dios kesa sa kung anu-anong pwedeng pagkaabalahan bilang kabataan sa kanyang buhay. Nais kong sumagot batay sa kanyang mga pahayag. Narito ang kanyang argumento na may pamagat na…

Ang Aking Pagtugon Sa ‘Ang Tinig Sa Ilang’ (ATSI) Hingil Sa Doktrina Ng “Eternal Security” (Part 1)


Para sa conteksto at background ng article na ito ay marapat nating balikan ang mga naisulat na ng ATSI at sya namang pinuna ni Jojo Ras. Gagamitin natin ang color coding upang masundan natin ang sagot sa kanilang pagpuna.

maroon = una nang naisulat ng ATSI

green = pagpapasubali ni Jojo

itim = ang aking pagtugon

Point #1: Ang eternal salvation ay nakabatay sa pagsampalataya kay Jesus. Kung wala na ang pananampalataya kay Jesus ibig sabihin ay wala na rin ang eternal salvation para sa taong tumalikod.

1Jn 5:13 “Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong maalaman na kayo’y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Dios.”

Bagamat naniniwala ako sa Sola Fide, hindi ako sang-ayon na ang “eternal salvation” ay nakabatay sa pagsampalataya kay Jesus. May mali sa pahayag na ito na hindi ko matatanggap bilang isang repormistang ebangheliko. Para sa akin, ang walang hanggang kaligtasan ay nakabatay lamang sa perpektong kabanalan ni Jesu-Cristo, at ito’y iginagawad ng Diyos sa sinumang sasampalataya (cf. Rom. 5:19). Sa madaling salita, ang pagsampalataya ay pagtugon lamang ng isang hinirang sa mensahe ng ebanghelyo, na sa pamamagitan nito’y ibibilang siyang sakdal sa paningin ng Diyos batay lamang sa trabahong tinapos na ni Cristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus (cf. Rom. 3:24-25). Hindi ang pagsampalataya ang batayan; bagkus ito’y buong pusong pagtitiwala o pagsalig sa tunay na batayan, na walang iba kundi si Jesu-Cristo.

Sagot: Sa unang pahayag nya pong ito, “hindi ako sang-ayon na ang “eternal salvation” ay nakabatay sa pagsampalataya kay Jesus”, ay suriin po natin ayon sa sinasabi ng Banal na Kasulatan, Gawa 16:30,31.

“At sila’y inilabas at sinabi, Mga ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, Manampalataya ka sa Panginoong Jesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan.”

Isa pang talata na palasak ng ginagamit ng lahat ng mga Kristyano ay ang nasa Juan 3:16

“Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.”

Base sa dalawang talatang ito, ang pananampalataya ay ang unang hakbang upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paano  nga naman ililigtas kung di naman nananampalataya? Papaano ba nagkakaroon ng pananampalataya ang isang tao?

Rom 10:13 “Sapagka’t, ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mangaliligtas. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? at paano silang magsisisampalataya sa kaniya na hindi nila napakinggan? at paano silang mangakikinig na walang tagapangaral?”

Ang taong tumatawag sa Dios ay mga taong sumasampalataya. Ang lahat ay nagsisimula sa pananampalataya. Base sa sinabi ni Juan sa 3:16 “ang sinumang sa Kanya’y sumampalataya” ibig sabihin ang hindi sasampalataya ay mapapahamak. Kaya tama lang na ang lahat ng nagiging tugon ng Dios sa tao ay applicable matapos na ang tao ay manampalataya at ang pananampalataya ay hindi ipinipilit ng Dios.

Kaya tama ang ATSI na ang kaligtasan ay eternal para sa isang tao hangga’t hindi nawawala ang kanyang pananampalataya, subalit kung siya ay nawalan na nito ay hindi na siya tatawag sa Dios dahil hindi na siya nananampalataya. Ituloy po natin…


Ang mga kasunod na pangungusap ni Jojo Ras ay sumasalungat na mismo sa kanyang unang pahayag. Ito ang kanyang sinabi.

“Sang-ayon ako na kung hindi nagtataglay ng pananampalataya ang isang tao ay hindi siya maaaring maligtas (cf. Jn. 3:18). Sumasang-ayon din ako na kung mawawalan ng pananampalataya ang isang tunay na mananampalataya, tiyak na siya’y mapapahakak; hindi na siya maliligtas…”

Sagot: Malinaw po dito na wala siyang katiyakan sa kanyang kinatatayuan. Tinutulan nya sa huli ngunit sa umpisa ay sinang-ayunan pala.


Meron po syang kundisyon kung kelan magkakatotoo ang pag-sang-ayon nya sa stand ng ATSI.

“…Yan ay “kung” mawawalan nga siya ng pananampalataya. Ngunit sino ba ang may hawak ng ating pananampalataya?”

Gusto nya pong palabasin na ang isang sumasampalataya ay hindi na maaring kusang alisin ang kanyang pananampalataya sa Dios. Ito po iyong pinapahayag ng ATSI na winawalan ng freedom ng OSAS ang isang taong ayaw ng sumampalataya sa Dios. Kabaligtaran po yan ng konsepto ng freewill (o freedom to choose).

Ganunpaman, marami po tayong naibigay nang talata sa Bibliya na nagpapahayag na posible pa ring mawala ang pagsampalataya ng isang dati ng mananampalataya sa Dios. Ang Biblia po ay aware dito, kaya nga napakaraming talata na nagpapahayag kung anong mangyayari sa mga taong humantong sa ganoong desisyon.

Kung totoo nga na ang isang tunay na mananampalataya ay hindi na maaring tumalikod sa Dios, bakit napakaraming talata sa Biblia na nagbibigay ng warnings at admonition sa mga mananampalataya mismo laban sa pagtalikod sa Dios?

Kayo po, mga kaibigan, meron po ba kayong kilala sa inyong lugar na ginagawalan na mga dating sumasampalataya sa Dios ngunit ngayon ay ayaw na sa Dios, mga atheista o kalaban na ng Dios?

Ituloy po natin ang pagsuri sa kanyang pahayag..


Pansinin ang kanyang paliwanag kung sino ba ang may hawak ng ating pananampalataya, ito ang kanyang pinagbasehan.

“…think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned.” (Rom. 12:3, ESV)

“…looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God.” (Heb. 12:2, ESV)

Gusto kong bigyan ng pansin ang nilalaman mismo ng talatang kanyang ginamit, batay narin sa translation na kanyang pinagbasihan makikita natin ang kamalian ng kanyang pagkaunawa sa talata.

“looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith”, sa halos lahat ng translation ay iisa ang ibig sabihin, ang “TUMINGIN TAYO KAY JESUS” sa ibang salin ay ITUON ANG ATING PANINGIN KAY JESUS.

Ngayon, sino po ba ang taong titingin kay Jesus? Balikan lang natin ang Juan 3:16, Roma 10:13.14 at makikita po nating ito yaong mga taong may pananampalataya kay Jesus, at dahil sa kanilang pananampalataya lalo silang nagiging sakdal; kaya maliwanag na pananampalataya parin ang ginagamit ng ating “Founder and Perfecter of our faith”. Ibig sabihin kung wala na ang pananampalataya wala na rin ang pag-“perfect” sa iyo ni Jesus. Ituloy po natin.


“Maliwanag ang patotoo ng Kasulatan. Si Jesus ang siyang may-akda at siyang tagapagpaging-ganap ng ating pananampalataya, at kung ano ang kanyang sinimulang gawain sa atin, ay tiyak naman niyang tatapusin hanggang sa kahuli-hulihang yugto nito. Ang Diyos ang siyang humihirang ng sinumang naisin niyang iligtas. Siya ang nagbibigay sa kanila ng pananampalataya, at siya rin ang nag-iingat sa kanila hanggang sa araw ng pagluluwalhati,..”

Sagot: Tama naman na si Jesus ang Tagapagpaganap ng ATING pananampalataya. Ang point po dyan ay ang word na “ating”..meaning kasalukuyang mananampalataya. Tunghayan po natin ang pag-uusap nila ni j2rbkk. Mapapansin pong nakorner si Jojo sa argumento nya.

Ituloy pa po natin.


“hindi ako sang-ayon na ang “eternal salvation” ay nakabatay sa pagsampalataya kay Jesus…Ang Diyos ang siyang humihirang ng sinumang naisin niyang iligtas”.

Ito ay isang mapanganib na paniniwala dahil kung ang Dios ang namimili ng taong Kanyang ililigtas

 • ay wala na tayong freedom to chose. Ang freewill ay magiging ‘props’ lamang para palabasin na may decision-making pa rin sa side ng tao.
 • at sayang ang ating pananampalataya kung hindi naman pala tayo ang napili na Dios.

Ito’y isang aral ni Satanas dahil ang paniniwalang ito ay maaring magdala sa atin sa kapahamakan at maging daan para mawalan tayo ng pananampalataya sa Dios. Ito pa po ang ginamit nyang talata para suportahan kuno ang kanyang interpretasyon.

“And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ.” (Php. 1:6, ESV)

Sagot: Tama ang talata na ang Dios mismo ang magbi-“bring on completion at the day of Jesus Christ” ngunit yan ay applicable sa mga mananampalataya; at yan ay base na rin sa pag-amin nya na mga mananampalataya ang kausap ni Pablo sa talatang nabangit.

“Moreover whom he did predestinate, them he also called: and whom he called, them he also justified: and whom he justified, them he also glorified.” (Rom. 8:30, ESV)

Tama din naman na ang Kanyang tinawag ay Kanyang pinawalang sala. Kaya lang hwag nating kalimutan na marami ang tinawag ngunit kukunti ang hinirang, ibig sabihin lahat tinatawag ng Dios subalit konti ang tumugon sa tawag ng Dios.

Kawikaan 1:

23 Magsibalik kayo sa aking saway: narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo.
24 Sapagka’t ako’y tumawag, at kayo’y tumanggi: aking iniunat ang aking kamay, at walang makinig;
25 Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway:
26 Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan: ako’y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating;
27 Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo. At ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipoipo; pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo.
28 Kung magkagayo’y tatawag sila sa akin, nguni’t hindi ako sasagot; hahanapin nila akong masikap, nguni’t hindi nila ako masusumpungan:

“Magsibalik” – ibig pong sabihin ay dati nang nasa Dios. Niligtas na ng Dios. Nasa sa Dios na dati.

“Kayo’y tumangi – ibig pong sabihin ay tinalikuran ang Dios.

Hindi Ako sasagot– ibig pong sabihin ay kapahamakan sa mga dating mananampalataya ngunit ayaw ng sumampalataya sa Dios. Kaya malinaw pa rin po na ang Once Saved Always Saved na doktrina ay wala sa Biblia.

Sa mga pagpasubali ni Jojo ay maliwanag na ginamit nya ang mga talata sa maling konteksto at unawa, kaya lumabas na maraming talatang kumontra sa interpretasyon nya.

In this article

Join the Conversation

5 comments

 1. Ferdz Mislos Reply

  It is very clear in Hebrew 12:1 and 2 that the writer exhorting the believers.

  Ano daw ang dapat na gawin ng mananampalataya?

  1. itabi namang walang liwag ang bawa’t pasan, at 2. ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at
  3. ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin,
  4. Na masdan natin si Jesus

 2. Ferdz Mislos Reply

  Dalawa lang namang tanong ang dapat na sagutin ng mga osas e.

  1. Kapag ang tao ay sumampalataya ligtas ba sya?
  2. Kapag ang mananampalataya ay tumalikod sa pananampalataya, ligtas parin ba sya?

  1. p-jay Reply

   eto p ang sagot ko..
   1.opo,maliligtas po sya kung sumampalataya siya.
   2wala pong tunay na mananampalataya ang tatalikod sa kanyang pananampalataya.

 3. Johny Reply

  asan na ang mga OSAS bakit di na sumagot?

  sabagay napakaliwanag naman ng sagot ng ATSI at mahirap tibagin sapagkat ang magiging kalaban ng tututol ay ang Biblia mismo.

 4. Tiger Rhed Reply

  I can do all things through Christ who strengthens me. Phils. 4:13