Romans 14:5 Tao Na Ang Magpapasya Ng Kanyang Araw Na Pangilin?

Huwag husgahan ang kapatid kung itinuturing nyang mahalaga ang isang araw para sa kanya o hinde. Anumang araw na mahalaga para sa isang tao ay ginagawa niya ito para sa Panginoon. Ang Romans 14 ay hindi tungkol sa araw ng Sabbath na Dios mismo ang nagtakda at nagpasya bilang araw...

4140 1

“One person esteems one day as better than another, while another esteems all days alike. Each one should be fully convinced in his own mind. The one who observes the day, observes it in honor of the Lord. The one who eats, eats in honor of the Lord, since he gives thanks to God, while the one who abstains, abstains in honor of the Lord and gives thanks to God.” Romans 14:5-6 ESV

Hindi maaaring ikapitong araw na Sabbath ang pinag-uusapan sa talata sa dahilang ito ay maiiba sa turo at kaugalian ni Pablo tuwing araw ng Sabbath (Acts 17:2), at gayon din sa kinaugalian ng ating Panginoong Jesus (Luke 4:16), at lalu na sa pagpapahalagang ginawa mismo ng Dios para sa ikapitong araw (Genesis 2:3).

Ang pinag-uusapan sa Romans 14:5-6 ay mga araw o kaarawan na pinipiling mas mahalaga kaysa ibang araw ng bawat individual.

Ayon sa context ng buong kapitulo ng Romans 14 ay makikitang ang pinag-uusapan ay mga ceremonial impurities at mga ceremonial feasts and days.

Karamihan sa mga unang Kristiano ay mga Hudyo. May ilan sa kanila na tinitingnan na mas mahalaga para sa kanya halimbawa na ang araw ng Passover. Sa iba naman ay mahalaga para sa kanya ang Day of Atonement. Ang iba naman ay mahalaga para sa kanya ang days of fasting.

Ang mga ceremonial feast days na ito ay pawang pinatigil na dahil ito ay umaanino lamang at nagtuturo sa katuparan na walang iba kundi si Kristo.

Ganunpaman, ang sabi ni apostol Pablo ay huwag husgahan ang kapatid kung itinuturing nyang mahalaga pa rin ang isang araw para sa kanya o hinde. Anumang araw na mahalaga para sa isang tao ay ginagawa niya ito para sa Panginoon.

Considering the background, tandaan natin na ang iglesiang kausap ni Pablo ay nasa transition period: mula sa kinagisnang tradition ng Judio patungo sa Kristianismo.

Walang tala sa Biblia na ang mga Kristiano at mga alagad ay nag-abandona ng pangingilin ng araw ng Sabbath, o pagkain ng baboy at mga karumaldumal.

Ang Sunday-keeping ay naitala sa historical books mula lamang ng second century A.D., matapos mawala nang lahat ang mga apostles.

Ang intention ni Pablo sa kapitulong ito ay ang pagbibigay ng tolerance sa mga kapatid na sincere na nagpapahalaga sa ilang ceremonial days and activities na kinagisnan nila sa Judaismo. After all, ginagawa nila ito para sa Panginoon.

Nasa transition period ang iglesia mula sa Judaismo tungo sa Kristianismo kaya nararapat lamang na bigyan ng sapat na tolerance ang ilang kapatid na nagpapahalaga sa ibang araw.

Kung ia-apply natin sa ating kapanahunan ay maaari nating itukoy ito sa mga birthdays, anniversaries, o mga special occasions ng iglesia na pinahahalagahan natin bilang mga individual–na pawang lahat ng iyan ay sini-celebrate natin para sa Panginoon. Ang payo ay huwag nating husgahan ang mga kapatid kung meron silang pinahahalagan na ibang araw dahil ito ay kanilang ginagawa para rin sa Panginoon.

Ang talatang ito ay hindi nagbibigay ng kapasyahan sa tao na tao na ang pipili ng kanyang araw na banal kapalit ng ikapitong araw na sabbath. Ang Biblia ay consistent sa pagtuturo na Dios ang nagpasya kung anong araw sa loob ng isang linggo ang ibinukod na banal–araw ng pangilin (Genesis 2:3).

Ang ikapitong araw lang ang bukod tanging binigyan ng Dios ng pangalan. Ang ibang araw ay tinatawag lamang sa mga katagang “unang araw o pangatlong araw o araw ng paghahanda”. Ang ikapitong araw ay tinawag na “Sabbath ng Panginoong Dios” (Isaiah 58:13). Dahil dito ang ikapitong araw ay syang tinatawag na “Lord’s day” ayon sa Biblia.

Ang pagbibigay ng special na treatment at katawagan sa ikapitong araw ay makikita rin sa mga aklat ng bagong tipan. Nagpapatunay lamang ito na nagkakaisa ang unang mga Kristiano sa pangingilin at pagpapahalaga sa ikapitong araw ng sanlinggo.

Romans 14:5-6 Tao Na Ba Ang Magpapasya Ng Kanyang Araw Na Pangilin?
Romans 14:5-6 Tao Na Ba Ang Magpapasya Ng Kanyang Araw Na Pangilin?
In this article

Join the Conversation

1 comment

  1. Ang Marumi at Karumaldumal Na Mga Hayop sa Lumang Tipan, sa Bagong Tipan Ano Na Ba Ang Kalagayan? | Ang Tinig Sa Ilang - Adventist apologetics Internet and radio ministry Reply

    […] Marcos 7:18-19/Mateo 15:11,18-20; 2. Lucas 10:7 3. Gawa 10:9-15 4. Roma 14:2-3, 6, 17 5. Roma 14:20-21 6. 1 Corinto 8:13 7. 1 Corinto 10:25, 27 8. Colosas 2:16 9. 1 Timoteo […]