Ang Pangalan ng Tunay na Iglesia ng Dios

"Sapagka't hindi subok ang nagtatagubilin sa kaniyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon." 2 Corinto 10:18

2779 0
“Sapagka’t hindi subok ang nagtatagubilin sa kaniyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon.” 2 Corinto 10:18

Wala pong aral sa Biblia na ang pangalang pantangi ng iglesia ng Dios ay dapat ganito o ganyan. Wala po tayong mababasa na ang mga unang iglesia noon ay nagparehistro ng kanilang pangalang pantangi. Ito po ay nagpapatunay lamang na mas mahalaga sa Dios ang aral na taglay ng iglesia at ang bunga ng mga naaralan. Kung meron mang pangalang pantangi na ikinapit sa unang iglesia ay iyon ay walang iba kundi ang pangalang “Cristiano”–na nangngahulugang mga tagasunod ni Cristo.

Lahat po ng mga pangalan na ginagamit ngayon ng mga nag-aangking sila ang totoong iglesia ng Dios ay pawang mga pangalang pambalana kung titingnan sa Biblia. Iba ang paraan ng paggamit noon ng unang iglesia sa mga katagang “iglesia ng Dios” o “iglesia ni Cristo” kumpara sa paggamit ngayon ng mga nag-aangking sila ang totoo.

Ang Panginoon Ang Dapat Na Kumilala

“Sapagka’t hindi subok ang nagtatagubilin sa kaniyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon.” 2 Corinto 10:18

Hayaan po nating ang Panginoong Dios ang kumapit ng Kanyang pangalan sa isang samahan. Huwag po nating pangunahan ang karapatan ng Dios. Ganunpaman, ang atin pong Panginoong Dios ay nagbigay sa atin ng mga pagkakakilanlan ng iglesiang tinatawag Nyang Kanya. Ano ang ilan sa mga katangian ng iglesia ito?

Ang Itinatatag At Kinikilala Ng Dios Ay Gumaganap Ng Kanyang Mga Utos

“Itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan sa kaniya, gaya ng kaniyang isinumpa sa iyo; kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Dios, at lalakad ka sa kaniyang mga daan. At makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa, na ikaw ay tinawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon at sila’y matatakot sa iyo.” Deuteronomio 28:9-10

“Sapagka’t ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon; Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pagiisip, At sa kanilang mga puso’y aking isusulat ang mga ito. At ako’y magiging Dios nila, At sila’y magiging bayan ko:” Hebreo 8:10

Ang Kinikilala Ng Dios Ay May Tanda Na Siya Mismo Ang Nagbigay

“Bukod dito’y ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabbath, upang maging tanda sa Akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila.” Ezekiel 20:12

“At inyong ipangilin ang aking mga sabbath; at mga magiging tanda sa Akin at sa inyo, upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Dios.” Ezekiel 20:20

Isa po sa katangian ng iglesiang tinatawag ng Dios na Kanya ay nagtuturo ng pagganap ng Kanyang mga kautusan (hindi para maligtas bagkus bilang tugon sa kaligtasang natatamo), kabilang po diyan ang Sampung Utos ng Dios. At sa kautusan pong iyan ay ginawa Niya ang Sabbath bilang tanda Niya at sa Kanyang bayan.

Ang Bayan Ng Dios Ng Lumang Tipan At Ang Iglesia ng Dios Sa Bagong Tipan

Ang Israel noon bilang bayan ng Dios ay tinatawag ding ‘iglesia sa ilang’; at ang mga aral na taglay ng ‘iglesia sa ilang’ ay ibinigay sa iglesia ng Dios sa bagong tipan.

“Ito’y yaong naroon sa iglesia sa ilang na kasama ang anghel na nagsalita sa kaniya sa bundok ng Sinai, at kasama ang ating mga magulang: na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin.” Gawa 7:38

Dahil po dito ay hindi po natin pwedeng ipangatwiran na “iba naman noon sa lumang tipan at iba naman ngayon sa bagong tipan”. Sa pananaw ng Dios at ng Biblia ay ang Kanyang iglesia maging sa luma o bagong tipan ay iisa lamang ang taglay na mga pangunahing aral. Ito po ay makatwiran lamang dahil ang Dios natin ay iisa ang standard.

Ang Hula Nang Biblia Sa Mga Gagamit Ng Pangalan ng Dios

“At pitong babae ay magsisihawak sa isang lalake sa araw na yaon, na mangagsasabi, Kami ay magsisikain ng aming sariling tinapay, at mangagsusuot ng aming sariling kasuutan: tawagin lamang kami sa iyong pangalan; alisin mo ang aming kadustaan.” Isaias 4:1

Ang ‘babae’ sa Biblia ay sumisimbolo sa iglesia (Revelation 12). Ang lalake naman ay sumisimbolo sa ating Panginoong Jesus. Sa katunayan ang muling pagparito ng ating Panginoong Jesus ay inihahalintulad sa isang kasalan (Revelation 19:6-6). Ang tinapay ay sumisimbolo sa salita ng Dios (Mateo 4:4). At ang balabal naman o kasuutan ay sumisimbolo sa katuwiran ng Panginoong Jesus (Mateo 22:1-14).

Sa pahayag na ito sa Isaias 4:1 ay nais ng mga babae (iglesia) na ikapit sa kanila ang pangalan ng lalake (Jesus, Cristo, o Dios), ngunit kasabay nito ay sarili pa rin nilang tinapay (aral) at kasuutan (katuwiran) ang kanilang gustong masunod. Ito po ay hayag na hayag sa ating kapanahunan ngayon. Makikita natin na napakaraming gustong gumamit ng pangalan ng ating Panginoong Jesus, ngunit ang mga aral at katuwiran na taglay nila ay makikitang mga sarili nilang pakahulugan o unawa at lihis sa mga doktrina ng Biblia.

“Sapagka’t sila’y nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan, at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan.” Awit 139:20

Bakit nawawalan ng kabuluhan ang paggamit nila ng pangalan ng Dios? Dahil nagpapakilala silang tunay na sa Dios ngunit ang mga aral na taglay ay taliwas sa mga aral ng Dios; nagiging dahilan ito ng pagkaligaw ng karamihan, at ang masaklap pa nito ay napapalayo pa ang iba (nagiging skeptical o atheists) dahil sa mga unreasonable at hindi makatwirang pagpapakilala sa Dios.

“At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mangagingat kayo na huwag kayong mailigaw ninoman. Sapagka’t marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na mangagsasabi, Ako ang Cristo; at ililigaw ang marami.” Matthew 24:4-5

Ang hatol ng Dios sa mga taong gumagamit ng Kanyang pangalan ngunit inililigaw ang karamihan ay “Hindi ko kayo nakikilala”.

“Not everyone who says to me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day many will say to me, ‘Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many mighty works in your name?’ And then will I declare to them, ‘I never knew you; depart from me, you workers of lawlessness.’ Matthew 7:21-23

Bakit tinawag silang “workers of lawlessness” sa kabila nang gumagawa sila ng mga mabubuting gawain para sa kapwa at taglay nila ang pangalan ng Dios? Dahil sila po ang mga nagtuturo na lipas na ang kautusan ng Dios, partikular na ang Sampung Utos.

Sa Turo Makikilala At Hindi Sa Pangalan

“Kung ang sinomang tao ay nagiibig gumawa ng kaniyang kalooban, ay makikilala niya ang turo, kung ito’y sa Dios, o kung ako’y nagsasalita na mula sa aking sarili.” Juan 7:17

Napakadali pong gawin ni Satanas na ikapit ang pangalan ng ating Panginoon sa mga iglesiang kanyang ginagamit upang iligaw ang marami. Ngunit kelan man ay hindi nya kayang gayahin ng buong-buo ang mga dalisay na aral ng Dios.

Kaya mas mahalaga pong alamin natin ang aral na taglay at itinuturo ng isang iglesiang nagpapakilalang totoong sa Dios kaysa pag-aksayahan natin ng oras kung ano ang pangalang pantangi ng tunay na iglesia. Sa huli ay Dios ang magkakapit ng Kanyang pangalan sa tunay na mananampalataya.

In this article

Join the Conversation