Sagot kay Soriano: Maling Aral ni Eli Soriano Ukol sa Pag-iikapu

Hindi pinag-uusapan primarily ang pag-iikapu sa 2 Corinto 9:7 kaya nararapat ang pagma-magic ni Eli Soriano para maisingit ang usapin ng ikapu sa talata.

3221 2
 Ito po ay bahagi ng serye bilang sagot sa mga maling aral at information na ikinakalat ni Eli Soriano, kinikilalang sugo at propeta ng Members Church of God International, laban sa mga aral ng Seventh-day Adventist Church.

ANG DATING DAAN WORLDWIDE BIBLE EXPLOITATION BY ELI SORIANO
Topic: “Maling Aral ni Soriano Ukol sa Pag-iikapu”


Ang article pong ito ay personal kong sagot sa videong ibinigay sa akin ng isang miembro ni Mr. Soriano na humihingi ng comments. Narito po ang link ng video http://youtu.be/85DntasDnYs. Mas maganda po na bago nyo basahin ang article ay panoorin nyo muna ang video. Pinanood ko po ng ilang beses ang video at nakita ko na mali ang aral ni Mr. Eli Soriano ukol sa pag-iikapu.

“Sa Israel Lang Ibinigay ang Utos ng Pag-iikapu”

Isa po sa basis ni Soriano para sabihing hindi daw para sa Kristiano ang pag-iikapu ay sa dahilang “Levita lamang ang inutusang tumanggap ng ikapu at Israel naman ang inutusan magbigay ng ikapu. Sila ang inutusan kaya para lang sa kanila ang utos na iyon.”

Mahina pong basehan yan. Dahil halimbawa ay claim din ni Soriano na ang Sampung Utos ay sa Israel lang rin daw ibinigay. Eh kasama po ang “Hwag mong babangitin ang pangalan ng Dios sa walang kabuluhan” sa Sampung Utos. Lalabas po nito na ang utos na iyan ay hindi sakop ang mga Kristiano sa dahilang sa Israel lang din ibinigay. Tandaan po natin na wala tayong mababasa letra-por-letra na inulit ang utos na iyan sa Kristiano. Kaya sa line ng reasoning ni Mr. Soriano ay lalabas na pwede ng salaulain ang pangalan ng Dios ng mga Kristiano! Dahil ang utos na iyon ay sa Israel lang din naman ibinigay. Mali at mababaw na basehan, di po ba?

Tandaan po natin na sa Genesis 14:18-20 ay wala pang mga Levita at Israel na nabubuhay ngunit may pag-iikapu nang naganap. Kung susundan muli ang reasoning ni Mr. Soriano ay wala po tayong mababasa na si Melquisedec ay inutusang tumanggap ng ikapu, at wala rin tayong mababasa na si Abraham ay inutusan magbigay ng ikapu. Kaya mali ang gustong ipahiwatig ni Mr. Soriano na ang pag-iikapu ay para lamang sa mga Levita at Israel.

[Ano Ang Role ng Israel sa Pagtanggap Nila ng Mga Kautusan at Aral ng Dios?]

Ngayon, bakit mga Levita ang inutusang tumanggap ng ikapu?

Dahil sila po ang naglilingkod sa templo–sa bahay ng Dios. Alangan namang iutos ng Dios na ibigay mo ang offering at ikapu sa mga traffic enforcers, o mayors, o mga barbero? Nakuha po natin ang simpleng logic? Marunong po kasi ng kaayusan ang ating Dios.

Maliban po dyan ay ang mga Levita ay walang portion sa hatian sa lupa na tulad sa naibahagi sa ibang tribes ng Israel.

Josue 18:7  “Sapagka’t ang mga Levita ay walang bahagi sa gitna ninyo; sapagka’t ang pagkasaserdote sa Panginoon ay siyang kanilang mana…”

Full time po silang nagtatrabaho sa templo ng Dios. Ang ikapu at mga handog ang magsisilbing ‘pagkain’ nila at panggastos sa mga gawain ng Dios.

Sa panahon po natin ngayon ay sino ang mga gumagalaw bilang full time workers sa iglesia? Hindi po ba’t ang mga ordained pastors, teachers, at iba pang manggagawa? Kaya sila ang dapat tumanggap ng ikapu.

Pagkain sa Bahay ng Dios

Ang sabi sa talatang binasa ni Mr. Soriano ay ganito:

Mal 3:10 “Dalhin ninyo ang buong ikasangpung bahagi sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay…”

Ang tanong po ngayon ay ganito: “may bahay (o simbahan) pa ba ang ating Dios ngayon”? Aba’y opo. Kung tutuusin hindi lang isang bahay o templo, bagkus napakarami na dahil ang iglesia ay pang buong sanlibutan na! At mas marami na ngayon ang full time na gumagawa sa gawain ng Dios dahil pangsanlibutan na ang mga miembro. Kaya lalo pa nga nating dapat na ipagpatuloy ang prinsipyo ng pananalapi na ibinigay ng Dios sa Kanyang iglesia.

Magic Ni Mr. Soriano

Noong binasa ni Mr. Soriano ang II Corinto 9:7 “Magbigay ang bawa’t isa ayon sa ipinasiya ng kaniyang puso…” ay bigla pong ISININGIT nya ang sarili nyang aral sa mga talatang yan. Ulitin nyo po ang video sa 2:40. Eto po ang pagsingit nya..

“Oh di hindi na ikapu”

Mabilis po nyang naisingit yan! Iyan po ay WALA sa mga talata. Kumbaga eh biglang magic! para nga naman sa pandinig ng kanyang mga tagapakinig ay para bagang ganung nga ang sinasabi ng talata!

Kumpletuhin po natin ang talata…

2 Corinto 9:7 “Magbigay ang bawa’t isa ayon sa ipinasiya ng kaniyang puso: huwag mabigat sa loob, o dahil sa kailangan: sapagka’t iniibig ng Dios ang nagbibigay na masaya.”

Meron po ba tayong nabasa na “hindi na ikapu dahil kusang loob na paghahandog na” o  ipinagbabawal na ang pag-iikapu dahil meron nang paghahandog? May sinabi po ba ang talata na ‘kapalit ng pag-iikapu ang paghahandog”? May sinabi po ba ang talata na “eto na ang bagong utos ngayon tungkol sa pagkain sa Aking bahay…”? Wala po. Wala po tayong mababasang ganoon.

Pinapaalalahan lamang ng Dios ang mga banal na magbigay ng ayon sa pasya ng puso, at hindi iyong mabigat sa loob. Paalala lang po iyon. Hindi iyon binanggit para sabihing may nilumang ikapu at may bagong utos na paghahandog. Wala pong ganun sa mga talata.

Bagkus malinaw na merong ‘biglang isiningit’ si Mr. Soriano sa talatang nabanggit. Tuso ano po? Kaya sa susunod ay maging alerto po tayo.

Kusang Paghahandog ay Bagong Utos?

Sa mga pangungusap ni Soriano ay nais nyang ipahiwatig na ang kusang paghahandog ay kapalit ng pag-iikapu. Malimit nating naririnig sa kanya ang mga katagang “oh di hindi na pag-iikapu. Kusang paghahandog na ngayon sa panahon ng Kristitano!”

Na para bagang sa lumang tipan ay walang utos ng kusang paghahandog. Mali po. Kung may electronic Bible po kayo ay i-search nyo lang ang keyword na ‘offering’. Napakaraming talata sa lumang tipan na magpapakita na ang paghahandog ng kusang loob ay matagal ng utos ng Dios. Magbibigay po tayo ng isa:

Exodus 35:29  “Ang mga anak ni Israel ay nagdala ng kusang handog sa Panginoon; bawa’t lalake at babae, na ang puso’y nagkusang nagpadala ng magagamit sa lahat na gawain, na iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises na gawin.”

Ang pagbibigay po ng pasya ng puso, kusa, at bukal sa loob ay hindi po bagong utos dahil matagal ng praktis yan ng mga lingkod ng Dios.

Dahil kung ang paghahandog ng kusang loob ay ngayon lamang bagong tipan iniutos, lalabas na sa lumang tipan kapag nagbigay ang mga tao ng ikapu o offerings na hindi bukal sa loob nila ay okay lang sa dios ni Soriano. Eh anong asal naman kaya iyon? Bukod dyan lalabas na sa panahon lang ng bagong tipan na-realize ng dios ni Soriano na ang pagbibigay pala ng bukal sa loob ay nakalulugod! Sana po ay makita natin ang mga implications ng mga maling aral ni Mr. Soriano.

Lumalabas rin sa mga reasoning ni Soriano na para bagang sa lumang tipan ang pagbibigay ay sapilitan. Dito makikita na naman natin ang katangian ng dios na pinapakilala ni Mr. Soriano. Sa aral nyang iyan, bagaman di nya aminin, pero ang totoo ay ang pinapakilala nyang dios ay namilit sa mga taong magbigay ng salapi, dahil bukod sa inutusan na eh tinukahan pa ng 10%!

Wala po tayong mababasa na si Abraham ay inutusang magbigay ng ikapu. Ganunpaman, kusa syang nag-abot ng ikapu kay Melquisedec (Genesis 14:18-20). Dito po ay makikita natin na ang pagbibigay ng ikapu ay dapat pasya ng puso, kusa, at hindi mabigat sa kalooban.

Sa ganang akin po ay nagbibigay ako ng ikapu ng KUSANG LOOB. Wala pong nagpilit sa akin o nagbanta o anuman. Hindi po mabigat para sa akin ang ibalik ko kung ano ang hinihingi ng Dios dahil unang-una ay lahat ng pagpapalang natatamo ko ay hindi sa akin kundi lahat ay sa Dios. Isa pong karangalan para sa akin ang maging kabahagi sa tagumpay ng iglesia; at iyan ay naisasakatuparan ko kabilang na ang pagbabalik ng ikapu sa ating Panginoong Dios.

Pagpapalit ng Kautusan

Sa 3:50 ng video ay ginamit ni Mr. Soriano ang Hebrew 7:12 para ipahiwatig na kasamang inalis ang pag-iikapu ng palitan ang pagkasaserdote. Out of context na naman po iyon.

Ang nasa context po ng mga talata ay ang kautusan na papaltan ay ang kautusang ukol sa paghahalal ng High Priest. Ayon sa utos ni Moises, ang ihahalal na high priest ay dapat galing sa lahi ni Aaron. Pero sa Hebrew 7 ay pinakita ng mga talata na si Jesus ay pwedeng ihalal bilang High Priest pero ayon sa linyada ni Melquisedec. Na si Melquisedec naman ay hindi pwedeng sabihin na galing sa lahi ni Aaron dahil si Melquisedec ay mas nauna pa kay Aaron. Si Jesus ay karapatdapat maging Dakilang Saserdote kaya kailangang palitan ang kautusang iyon. Wala po sa context ng mga talata na kasama ang pag-iikapu sa papalitan.

Kung sasabihin naman na “package deal na iyon, kasama ng napaltan ang utos sa pag-iikapu”. Eh ayaw po nating lumampas o magdagdag sa kung ano ang sinasabi ng mga talata dahil siguradong magiging maling aral na naman ang kahihinatnan nito.

Ang Hebreo 7 Ay Lalung Nagpapatunay Na Nagpapatuloy ang Pag-iikapu Sa Panahong Kristiano

Ang pagiging Dakilang Saserdote ng ating Panginoong Jesus ay ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. Kung si Melquisedec ay tumanggap ng ikapu ni Abraham, bakit naman natin pagbabawalan ang ating Panginoong Jesus na tumanggap ng ating mga bukal sa loob na ikapu at mga handog?

Conclusion

Ang mga ginagamit na mga talata ng mga iglesiang ayaw sa ikapu ay mga talatang hindi pumapabor sa kanilang stand. Maaaring magtunog pabor sa kanila ngunit ito ay dahil sa kanilang pagbabaluktot ng meaning ng mga talata (out of context) o pagsingit ng kanilang gustong mangyari sa mensahe ng talata (magic).

Ang iglesia ng Dios ay mas nangangailangan ng sapat na pananalapi upang maitaguyod ang gawain ng Dios lalu’t ito ay pang buong sanlibutan na. Ang mga samahang ayaw sa ikapu ay nababaon sa mga milyun-milyong utang habang ang kanilang mga puno o leader ay dumadami ang mga personal na ari-arian. Ayaw ng Dios na mangyari ito sa Kanyang bayan kaya nagbigay Sya ng prinsipyo na dapat ay sundin ng Kanyang iglesia.

Bagaman maraming mga pastor na ginagamit ang aral ukol sa pag-iikapu para payamanin ang kanilang mga sarili ay hindi po ito dahilan para sabihing alisin na ang pag-iikapu. Ibinigay po ito ng Dios sa isang malinis, banal, at tamang layunin. Sundin po natin ito ng naayon sa Kanyang plano at desenyo.

——————————————————————-

Useful resources on the topic of Biblical Tithing:

Do we have to pay tithe according to the new testament? (AmazingFacts.org)
Windows of Heaven (AmazingFacts.org)
In God We Trust? (AmazingFacts.org)

In this article

Join the Conversation

2 comments

 1. Gerry Catacutan Reply

  sa Genesis 14:18-20 hindi inutos yun ng Dios.. kusa yun ni Abraham… may mababasa na si Levi parin ang nagbigay nun.

  1. j2rbkk Reply

   isa po yan sa patunay na ang pag-iikapu ay dapat KUSANG LOOB na ibinibigay…at hindi sapilitan tulad ng gustong ipahiwatig ng mga mangangaral na nagsasabing wala na raw ang utos ng pag-iikapu.

   [may mababasa na si Levi parin ang nagbigay]

   ano pong ibig sabihin nyo dyan?