Lukas 4:16, Nagbasa lamang si Jesus at hindi sumamba?

Bilang isang Judio at pagiging masunurin sa kautusan ng Ama ang pagpunta ni Jesus sa templo tuwing araw ng Sabbath, at pagbabasa Nya ng aklat ni Isaias ay kabahagi ng Kanyang pagsamba sa Ama at pangingilin ng Sabbath.

5947 0
Ang pagbabasa ba ni Jesus ng aklat ni Isaiah sa araw ng sabbath ay pagsamba

Sa episode na ito ng Kapitulo Bersikulo ay sinagot ang mga katanungang mababasa sa ibaba.

Q: Hindi nangilin at sumamba si Kristo sa Lukas 4:16, nagbasa lamang Sya.

A: Ang talata ng Lukas 4:16 ay nagpapakita sa atin ng kaugalian ng Panginoong Jesus tuwing araw ng Sabbath, at ito ay ang pagpunta Nya sa templo upang makinig ng Salita ng Dios. Isang bagay kung saan makikita natin ang pagsamba Nya sa Ama, at pagpapahalaga at pangingilin Nya ng araw ng Sabbath.

Ngunit hindi ito matanggap ng mga nagtuturo na wala na daw ang bisa ng Sabbath sa panahong Kristiano. Isa sa mga idinadahilan nila ay si Jesus ay hindi naman daw nangilin ng Sabbath o sumamba kundi nagbasa lamang.

Bagaman obvious na ang mga kasagutan sa ganitong mga pagdadahilan ay minsan nangangailangan pa rin ng guide ang ilan upang lubos na maunawaan ang mga talata.

Si Jesus ay ipinanganak na Judio, at ang utos na mahigpit na sinusunod ng mga Judio hanggang sa ngayon ay ang pangingilin at pagsamba sa Dios sa araw ng Sabbath (Exodus 20:8-11). Kaya nga bilang isang Judio at pagiging masunurin sa kautusan ng Ama ay masasabi natin na ang pagpunta ni Jesus sa templo tuwing araw ng Sabbath, at pagbabasa Nya ng aklat ni Isaias ay kabahagi ng Kanyang pagsamba sa Ama at pangingilin ng Sabbath.

Ang pagpunta mismo sa templo ng isang tunay na mananampalataya lalu’t sa araw ng Sabbath ay bahagi ng pagsamba, tulad ng kay Pablo (Acts 24:11-12).

Ang pagpunta natin sa kapilya at pagbabasa ng Biblia sa loob ng bahay sambahan ay bahagi ng ating pagsamba sa Dios. Patas lamang na sabihin nating pagsamba rin ang ginawa ni Jesus ng basahin Nya ang aklat ni Isaias sa loob ng templo sa araw ng Sabbath.

 

Q: Ang Sabbath ngayon ay pagpapahinga na sa kaluluwa (spiritual) at hindi sa pisikal (Mateo 11:28-29, Hebrew 9:10)?

A: Maging ang gobyerno ay nagbibigay ng day off dahil totoong kailangan ng tao ng pisikal na kapahingahan. Alam ng Dios ang pisikal at espiritial na kapahingahan na kailangan ng tao dahil Sya ang lumalang sa atin.

Q: Ang ark of the covenant daw ay kasamang naipako at inilibing sa ilalim ng pinagpakuan ng Panginoong Jesus, nagpapakita na wala na rin itong halaga.

A: Hindi basta na lamang mawawalang saysay ang ark of the covenant. Maging noon pa mang lumang tipan ay napakahalaga na nito. Kahit hipuin ng kung sino na lamang ay bawal.

Ang ark of the covenant ay nakita ni Juan sa langit sa pamamagitan ng vision (Apocalipsis 11:19).

Panoorin po ang video sa mas detalyeng pagtalakay.

In this article

Join the Conversation