Isang Mangangaral Lang Ba Ang Dapat Na Sumagot Sa Mga Katanungan Patungkol Sa Kaligtasan?

Sa isang kulto ay makikita ang pagiging dependent ng miembro sa leader. Dumarating sa panahon na ang miembro ay takot magpahayag ng kanilang unawa sa mga issues.

5507 0

Marami tayong nakakausap na mga miembro ng samahang itinayo ni Mr. Eli Soriano na kilala sa pagpabago-bago ng pangalang pantangi ngunit ngayon ay tinatawag na sa pangalang Members Church of God International. Mapusok nilang inii-echo ang mga aral ni Eli Soriano. Maigting ang kanilang paniniwala na ang mga aral ni Eli Soriano ang syang tama at naayon sa Biblia.

Ngunit kapag binigyan mo ng talata na malinaw na sumasagot sa mga maling aral ng kanilang tinitingalang mangangaral ay may pagkakaisa ang direction ng kanilang sinasabi: “kay Eli Soriano mo itanong yan” o “makinig ka o manunod sa programa ni Eli Soriano” o “Ako ay miembro lamang”, na para bagang wala silang karapatan na sumagot at magbahagi ng sarili nilang kaalaman sa mga salita ng Dios.

Ito ba ang layunin ng Dios kung bakit nagbigay Sya ng mga mangangaral sa loob ng iglesia? Na iisang tao lang ang may karapatang umunawa at magpahayag ng salita ng Dios? Na ang mga karaniwang miembro ay walang karapatang magbahagi ng katotohanan ng Biblia?

Hindi Lamang Iisang Mangangaral Ang Ibinibigay Ng Dios Sa Iglesia

“Christ has generously divided out his gifts to us.” Ephesians 4:7 CEV.

Kapag sinabing ‘generously divided’ ay hindi lamang sa iisang tao binigay ang kaloob. Sa samahan ni Eli Soriano, o maging sa mga mas kilalang religious groups ngayon, ay malimit nating nakikita na laging iisang tao ang nangangaral. Ito ay hindi naayon sa pamantayan ng Biblia. Sa Biblia ay marami ang pinagkakalooban ng Banal na Espiritu ng ministerio ng pangangaral.

“At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol; at ang mga iba’y propeta; at ang mga iba’y evangelista; at ang mga iba’y pastor at mga guro.” Efeso 4:11 TAB.

Malinaw na ang mga kaloob ay ibinibigay sa marami, at hindi lamang sa iisang tao, o sa pamangkin, o sa iilan. Ang mga miembro ay hindi lamang mga tagapakinig. Bawat isa ay may kaloob upang makabahagi sa pangangaral ng mabuting balita.

Isang Tao Lamang Ba Ang Nakakaunawa?

“But you need to realize that no one alone can understand any of the prophecies in the Scriptures.” 2 Peter 1:20 CEV.

Paano nabuo ang mga aral na taglay ng samahang iyong kinaaniban? Ito ba ay sa dahilang ang iyong kinikilalang puno o sugo ay nag-aral ng Biblia na mag-isa sa isang kwarto sa loob ng tatlong araw? O ito ba ay sanhi ng maigting na pag-aaral ng Biblia ng mga miembro ng iglesia?

Ang mga aral at katotohanan ng Biblia ay pinag-aaralan ng buong iglesia, at hindi lamang sa pamamagitan ng iisang tao. Kapag ang mga aral na taglay ng isang samahan ay nabuo dahil sa pag-aaral ng iisang tao lamang ay alam natin na iyon ay hindi sa Dios ayon sa talata ng 2 Peter 1:20.

Puno Lamang Ba Ang Dapat Na Sumagot?

Ang ganitong kaisipan o practice sa isang samahan ay nagtatanggal ng karapatan sa mga miembro na gamitin ang kanilang sariling God-given reasoning.

“… na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawa’t tao na humihingi sa inyo ng katuwiran…” 1 Pedro 3:15 TAB.

Ang sabi ng talata ay ‘kayo’ at ‘inyo’, ibig sabihin ay hindi lang iisang tao ang dapat na sasagot. Nais ng Dios na gamitin natin ang ating sariling kaisipan sa pag-unawa ng mga katotohanan upang tayo ay laging handa sa pagsagot sa mga taong nais malaman ang katotohanan. Huwag natin ipaubaya ang pag-unawa sa mga katotohanan sa pamamagitan ng iisang tao o iisang pamilya.

Bakit Ayaw Ng Dios Na Iisa Lamang Ang Sasagot o Mangangaral?

Dahil bukod sa hindrance ito sa mas mabilis na pangangaral ng mabuting balita, ay ayaw ng Dios ng human fanaticism. Ayaw ng Dios na itinataas natin ang tao maging sugo man yan o puno o mangangaral.

Sa isang kulto ay makikita ang pagiging dependent ng miembro sa leader. Dumarating sa panahon na ang miembro ay takot magpahayag ng kanilang unawa sa mga issues. Ang ganitong character ng isang samahan ay nakikita natin sa nangyayari ngayon sa mga miembro ni Eli Soriano. Ito ay isang bagay na dapat pag-isipan ng mga miembro sa kanilang samahan.

Ang samahan bang iyong kinaaniban ay nakasentro ang pangangaral sa pamamagitan ng iisang tao, o iisang pamilya? Kung ganun ay labag po iyan sa aral ng Biblia. Napapanahon na siguro na bumalik tayo sa totoong aral ng Biblia.

Isang Mangangaral Lang Ba Ang Dapat Na Sumagot

In this article

Join the Conversation