Inamiendahan daw ang Sampung Utos sa Mateo 5 ayon kay Eli Soriano. Pag-aralan natin.

"Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal" Awit 19:7. Bakit mo aamiyendahan ang isang kautusan na sakdal at ginawa ng Dios na marunong sa lahat ng bagay?

5571 0
Inamiendahan na raw ang Sampung Utos 3

Inamiendahan na raw ang Sampung Utos ayon sa aral ni Eli Soriano at iba pang mga mangangaral ng Kristianismo. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit marami na ang ayaw sa Sampung Utos ng Dios. Meron na daw po kasing ipinalit.

Pag-aralan po natin ang Mateo 5 na talatang kanilang ginagamit upang patunayan ang pag-aamienda di umano.

“Narinig ninyong sinabi, Huwag kang mangangalunya: Datapuwa’t sinasabi ko sa inyo, na ang bawa’t tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala, na ng pangangalunya sa kaniyang puso.” Mateo 5:27-28 TAB.

Ayon kay Mr. Soriano, dati raw ay “pangangalunya” lang. Ngayon ay may “pangangalunya sa kanyang puso” na. Kaya ang kanyang conlusion at iniaaral sa kanyang mga miembro ay may pag-aamienda nga daw sa kautusang moral ng Dios.

Tama nga ba ang aral na ito?

Perpektong kautusan na ginawa ng Dios na marunong sa lahat

Unang-una, ang Dios ay hindi magbibigay ng kautusang moral na magiging depektibo balang araw. Ang moralidad na pinaiiral ng Dios ay hindi nagbabago kahit magpapalit-palit man ang mga tao sa mundo. Ito ang isinasaad ng Biblia patungkol sa kautusan ng Dios:

Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal, na nagsasauli ng kaluluwa: ang patotoo ng Panginoon ay tunay, na nagpapapantas sa hangal. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid, na nagpapagalak sa puso: ang utos ng Panginoon ay dalisay, na nagpapaliwanag ng mga mata.” Awit 19:7-8 TAB.

Bakit aamiendahan ang isang kautusang perpekto na ginawa ng Dios na marunung sa lahat ng bagay?

Ang malinaw dito ay ang dios na pinapakilala ni Eli Soriano ay mahinang klase ng dios dahil gumawa ito ng kautusang moral na balang araw ay aamiendahan.

Hindi pag-aamienda, kundi pagkukumpara

Pangalawa, bago ang “pangangalunya sa kanyang puso” ay mababasa rin ang “mapoot lang sa kapwa ay pagpatay na”. Ang pagkapoot ay may kinalaman rin sa puso, sa loob ng pagkatao.

Bakit ito binibigyang diin ni Jesus sa Mateo 5? Dahil gusto Niyang ipakita ang pagkakaiba ng “righteousness ng mga Pariseo” sa “righteousness na itinuturo ng Biblia”.

Narito ang pangunang sambit ng Panginoong Jesus bago Niya i-discuss ang “pagkapoot bilang pagpatay” at “pangangalunya sa puso pa lamang”:

“Sapagka’t sinasabi ko sa inyo, na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga Fariseo, sa anomang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit.” Mateo 5:20 TAB.

Pinapakita lamang ng Panginoong Jesus ang pagkakaiba ng righteousness ng mga Pariseo sa righteousness na itinuturo ng Biblia. Ang sukatan ng pagiging righteous ayon sa mga Pariseo ay panlabas lamang, na kung susundin ay ikapapahamak ng tao.

Sa Biblia naman, anumang binubuo mong adhikain sa puso mo laban sa kapwa ay kasalanan na dahil ang Dios ay tumitingin sa puso, sa kalooban, at hindi lamang sa panlabas na anyo.

“… sapagka’t hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao: sapagka’t ang tao ay tumitingin sa mukha, nguni’t ang Panginoon ay tumitingin sa puso.” 1 Samuel 16:7 TAB.

Sa talatang iyan ay makikita rin natin na noon pa mang lumang tipan ay ang tao nagkakasala na sa puso, dahil puso ang tinitingnan ng Dios at hindi panlabas na akto o gawain.

Halimbawa ni Job

Dahil dito nga, si Job na tinatayang nabuhay ilang libong taon bago pa man ang mga Israelita, ay may ganitong pahayag patungkol sa pangangalunya bilang masamang gawain na nag-uumpisa sa puso:

v1 Ako’y nakipagtipan sa aking mga mata; paano nga akong titingin sa isang dalaga?

v5 Kung ako’y lumakad na walang kabuluhan, at ang aking paa ay nagmadali sa pagdaraya;

v7 Kung ang aking hakbang ay lumiko sa daan, at ang aking puso ay lumakad ayon sa aking mga mata, at kung ang anomang dungis ay kumapit sa aking mga kamay:

v9 Kung ang aking puso ay napadaya sa babae, at ako’y bumakay sa pintuan ng aking kapuwa:

v10 Kung magkagayo’y iba ang ipaggiling ng aking asawa, at iba ang yumuko sa kaniya.

v11 Sapagka’t iya’y isang mabigat na sala; Oo, isang kasamaan na parurusahan ng mga hukom:

Nawa ay nakatulong ang article na ito para maliwanagan tayo na hindi pag-aamienda ng kautusan ang pakay sa Mateo 5, bagkus ay pagkukumpara ng “righteouness ng mga Pariseo” at “righteousness na itinuturo ng Biblia”.

Noon pa man ay turo na ng Biblia na sa puso pa lamang ay nagkakasala na ang tao. Walang pag-aamienda na ginawa ang Dios sa Kanyang kautusan. Ibalik po natin ang papuri sa Dios. Amen!

In this article

Join the Conversation