Ang Dalawang Dakilang Utos ay Kapalit Daw ng Sampung Utos Ayon sa Mateo 22:36-40?

Malinaw sa talata ng Mateo 22:36-40 na ang "pag-ibig sa Dios" at "pag-ibig sa kapuwa" ay hindi kapalit sa sampung utos kundi BUOD o Summary ng Sampung utos.

8703 1
Ang Dalwang Dakilang Utos Ay Ipinalit sa Sampung Utos?

Mateo 22:36-40
“Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kaniya, Iibigin mo ang Panginoon mong Dios ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pagiisip mo.
Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, Iibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito’y nauuwi ang buong kautusan, at ang mga propeta”.

Ginagamit ng ating mga kaibayo sa pananampalataya ang talatang ito para sabihin na wala na daw ang Sampung Utos sa bagong tipan at ito ay pinalitan na raw ng dalawang kautusang binanggit sa Mateo 22:36-40.

Eto po ang ating kasagutan:
Wala tayong mababasa sa talata na binanggit ni Hesus na dalawa na lamang utos ang iniuutos niya kaya wala ng bisa ang sampung utos sa panahong Kristiano. Ang sabi ni Jesus sa dalawang utos na ito ay nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Tinanong ko ang isang pastor ng Born Again na nakadebate ko ng gamitin niya sa akin ang argumentong ito. Ang tanong ko sa kanya ay ganito:

“Pastor, Kung mahal mo ba ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili papatayin mo ba siya?”

Matagal siyang nakasagot dahil alam niyang mahuhuli siya alin man ang magiging sagot niya. Di ko na siya nilulubayan ng tanong, inuulit ulit ko sa kanya ang tanong, kung mahal mo ba ang kapuwa mo papatayin mo ba siya? Sumagot siya: “Siyempre HINDI”.

“Kung mahal mo ba ang iyong kapuwa pagnanakawan mo ba siya? Mangangalunya ka ba? (isa isahin ang mga utos na may kinalaman sa kapuwa). Lahat ng sagot niya ay “SIYEMPRE HNDI”! Kung mahal mo ba ang Panginoon mo ng buong puso at buong kaluluwa mo, magkakaroon ka ba ng ibang mga dios liban sa kanya? O kaya ay gagawa ng rebulto o diosdiosan upang sambahin? O kaya ay lapastanganin ang kanyang banal na pangalan? Ang sagot nya sa lahat ng tanong ay” SIYEMPRE HINDI”!

“TAMA ang SAGOT mo Pastor”, ang wika ko sa kanya, sapagkat sa dalawang utos na iyan (pag-ibig sa Dios at pag-ibig sa kapuwa) nabubuo o kaya ay nakaugnay, o kaya ay nakabitin ang sampung utos gaya ng ating mababasa sa Mateo 22:40 sa iba’t ibang salin ng Biblia:

“These two commandments sum up and upon them depend all the Law and the Prophets.”- (Amplified Bible)

“Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang lahat ng bagay na nasa mga Kautusan at sa mga Propeta.” (Ang Salita ng Dios)

“On In these two commandments misvoth hang all the law torah and the prophets.” (Exegesis Ready Research Bible)

Malinaw sa talata ng Mateo 22:36-40 na ang “pag-ibig sa Dios” at “Pag-ibig sa kapuwa” ay hindi kapalit sa sampung utos kundi BUOD o Summary ng Sampung utos. Ang Unang Tapyas na Bato (naglalaman ng unang apat sa sampung utos) ang detalye sa unang utos na “Pag-ibig sa Dios ng buong puso at buong kaluluwa” at ang ikalawang tapyas naman ay ang detalye ng “pag-ibig sa kapuwa na gaya ng sa iyong sarili (ang huling anim na utos)”, kaya tamang sabihin ni Jesus na sa dalawang utos na ito nauuwi ang kautusan at ang mga propeta.

Katulad lamang ng sampung piso na nahahati sa dalawang tig-lilimang piso, at itong dalawang taglilimang piso ay nahahati din sa sampung tag-pipiso. Alin man sa mga ito ang gagamitin mo ay hindi nawawala ang halaga ng sampung piso kahit binuo mo pang dalawang taglilimang piso o isang buong sampung piso o kaya’y sampung tag pipiso di pa rin nawawala ang halaga ng sampung piso.

Dahil sa pagbuod ng Biblia sa lahat ng mga kautusan ng Dios sa Dalawang Dakilang Utos ay ipinalagay nila na nawala na ang ibang kautusan. Ang “pag-ibig sa Dios at pag-ibig sa kapwa” ay maisa-summary po uli natin sa iisang salita: PAGIBIG.

“…therefore LOVE is the fulfilling of the law.” Romans 13:10

Ang tanong po na palaisipan ay eto:

Nawala po ba ang dalawang dakilang utos dahil nauwi lahat sa iisang salita (pagibig)?

In this article

Join the Conversation

1 comment

  1. Junior Reply

    Bakit dito sa website may BDO Bank Saving Account: Tumatanggap kayo ng pera sa hindi ninyo miembro?