Colossians 2:16 At Ang Ikapitong Araw Na Sabbath

Ang ikapitong araw na sabbath ay hindi seremonya at hindi umaanino sa darating, bagkus ito ay bumabaliktanaw o nagpapaalaala sa nakaraan--sa Creation.

8369 2
Aling Sabbath Ang Tinutukoy Sa Colosas 2:16-17?

Colosas 2:16 “Sinoman nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa paginom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan o araw ng sabbath:”
Colosas 2:17 “Na isang anino ng mga bagay na magsisidating: nguni’t ang katawan ay kay Cristo.” TAB

Colossians 2:16 “Therefore let no one judge you in food or in drink, or in respect of a feast, or of the new moon, or of the sabbaths.”
Colossians 2:17 “For these are a shadow of things to come, but the body is of Christ.” MKJV

Marahil ay narinig mo na ang talatang ito na ginagamit ng ibang mga mangangaral upang sabihin na ang ikapitong araw na sabbath ay ipinako na sa krus at hindi na kelangan pang sundin ng mga Kristiano. Ano nga ba ang totoong laman ng talata?

Iba’t Ibang Klase ng Sabbaths

Sa Biblia ay maraming klase ng sabbath. Ang mga sabbaths na ito ay maka-classify natin sa dalawa: sabbath na moral (nakapaloob sa Sampung Utos ng Dios – Exodus 20:8-11) at ang sabbath na ceremonial. Sa aklat ng Levitico 23 ay mababasa natin ang iba’t-ibang klase ng sabbath na ceremonial:

Leviticus 23:24 “Salitain mo sa mga anak ni Israel, na iyong sabihin, Sa ikapitong buwan, sa unang araw ng buwan, ay magkakaroon kayo ng takdang kapahingahan, na pinakaalaalang may tunog ng mga pakakak banal na pagpupulong nga.” TAB
Leviticus 23:24 “Speak to the sons of Israel saying: In the seventh month, in the first day of the month, you shall have a sabbath, a memorial summons, a holy convocation.” MKJV

Leviticus 23:27-32 “Gayon ma’y sa ikasangpung araw nitong ikapitong buwan ay araw ng pagtubos: magiging sa inyo’y banal na pagpupulong, at papagdadalamhatiin ninyo ang inyong mga kaluluwa; at maghahandog kayo ng handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy… magiging sabbath na takdang kapahingahan sa inyo, at inyong pagdadalamhatiin ang inyong mga kaluluwa sa ikasiyam na araw ng buwan sa hapon, mula sa pagkalubog ng araw hanggang sa muling pagkalubog ng araw ay ipangingilin ninyo ang inyong sabbath.” TAB

Leviticus 23:39 “Also in the fifteenth day of the seventh month, when you have gathered in the fruit of the land, you shall keep a feast to Jehovah seven days. On the first day shall be a sabbath, and on the eighth day shall be a sabbath.” MKJV

Ang mga sabbaths na nabanggit ay maliwanag na hindi ikatipong araw. At ang mga ito ay may kinalaman sa mga kapistahan (o feasts) na sinusunod ng Israel noon na maaring pumatak ng kahit anong araw ng linggo (week).

Leviticus 23:37 “Ito ang mga takdang kapistahan sa Panginoon, na inyong itatanyag na mga banal na pagpupulong, upang maghandog sa Panginoon ng handog na pinaraan sa apoy, ng handog na susunugin, at ng handog na harina, ng hain, at ng mga handog na inumin na bawa’t isa ay sa kaniyang sariling kaarawan:” TAB

Leviticus 23:37 “These are the feasts of the LORD, which ye shall proclaim to be holy convocations, to offer an offering made by fire unto the LORD, a burnt offering, and a meat offering, a sacrifice, and drink offerings, every thing upon his day:” KJV

Ang mga kapistahan (o feasts) na ito ay idinidiwang na may kasamang mga paghahandog: meat offerings, drink offerings, burnt offerings, etc.

Ezekiel 45:17 “And it shall be the prince’s part to give burnt offerings, and meat offerings, and drink offerings, in the feasts, and in the new moons, and in the sabbaths, in all solemnities of the house of Israel: he shall prepare the sin offering, and the meat offering, and the burnt offering, and the peace offerings, to make reconciliation for the house of Israel.” KJV

Ang mga ceremonial sabbaths na ito noon ay mga activities o gawain na nagtuturo ng isang mahalagang aral. Ang mahalagang aral na ito ay ang mga gagawing ministeryo ng Panginoong Jesus sa hinaharap. Sa mga seremonyang ito ay nakasentro ang paghahandog ng literal na tupa na walang dungis. Ang tupang ito ay umaanino (shadow) o nagre-represent sa darating na “Tupang inihandong na minsan” na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang mga paghahandog ng literal na tupa ay natapos na dahil dumating na ang inaaninuhan o nirere-presentahan nito. Ito ang dahilan kung bakit ang mga gawaing iyon ay tinatawag na seremonya. Anumang seremonya ay natatapos.

Aling Sabbath Ang Tinutukoy Sa Colosas 2:16-17?

Ngayong nalaman natin na marami palang uri ng sabbaths sa Biblia ay marapat lamang na itanong kung anong sabbath ang tinutukoy sa Colosas 2:16-17? Makikita natin ang kasagutan sa context mismo ng talata.

Colosas 2:16-17 “Therefore let no one judge you in food or in drink, or in respect of a feast, or of the new moon, or of the sabbaths. For these are a shadow of things to come, but the body is of Christ.” MKJV

Ang mga sabbath palang tinutukoy ay may kinalaman sa mga umaanino (shadows) na ang katuparan ay ang ating Panginoong Jesus. Malinaw na ito yaong mga ceremonial sabbaths noon na tumitingin sa hinaharap–sa ministeriong gagawin ng Panginoong Jesus.

Ang ikapitong araw na sabbath ay hindi anino at hindi ito tumitingin sa hinaharap bagkus ito ay lumilingon pabalik sa nakaraan–sa Creation.

Exodus 20:8-11 “Alalahanin mo ang araw ng sabbath upang ipangilin… Sapagka’t sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw; na ano pa’t pinagpala ng Panginoon ang araw ng sabbath, at pinakabanal.” TAB

Ang salitang “alalahanin” ay nagpapahiwatig ng pagbabaliktanaw. At ang pagbabaliktanaw ay nakatuon sa Paglalang (Creation). Ito rin ang katotohanang makikita natin nang banggitin ni Apostol Pablo ang ikapitong araw na sabbath sa Hebreo 4.

Hebreo 4:4 “Sapagka’t sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw, At nagpahinga nang ikapitong araw ang Dios sa lahat ng kaniyang mga gawa;” TAB

Ibinalik ni Apostol Pablo ang mambabasa sa Creation ng banggitin niya ang ikapitong araw na sabbath. Ang lumang tipan at bagong tipan ay nagkakaisa sa pagpapatotoo na ang ikapitong araw na sabbath ay hindi tumitingin sa hinaharap (shadows of things to come), bagkus ito ay nagbabaliktanaw sa nakaraan–sa pagiging Manlalang ng Dios.

Tulad ng nabanggit sa taas, anumang seremonya ay natatapos. Ngunit ang moralidad ay hindi dapat tinatapos, otherwise imoralidad ang kahahantungan. Ang ikapitong araw na sabbath ay bahagi ng kautusang moral.

May Natitira Pang Sabbath Sa Bayan Ng Dios

Hebreo 4:9 “May natitira pa ngang isang pamamahingang sabbath, ukol sa bayan ng Dios.” TAB

Ang salitang “natitira” ay nagpapahiwatig nang dalawang bagay:

Una, ang “natitira” na tinutukoy ay hindi bago kundi matagal nang naibigay. Ayon mismo sa context, ang sabbath na tinutukoy ni Pablo na natitira ay ang sabbath na ginawa ng Dios at ginanap ng Dios mula pa noong Creation.

Hebreo 4:4 “Sapagka’t sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw, At nagpahinga nang ikapitong araw ang Dios sa lahat ng kaniyang mga gawa;” TAB

Pangalawa, ang salitang “natitira” ay nagpapahiwatig rin na meron ngang mga nawala o naalis. Naunawaan natin sa Colosas 2:16 na mayroon ngang mga sabbaths na naalis, at ito yaong mga ceremonial sabbaths.

Ngunit, ayon kay Apostol Pablo rin, na mayroong sabbath na natitira. Ano ang sabbath na natitira? Malinaw ayon sa context na ito yaong ikapitong araw na sabbath.

Hebreo 4:10 “Sapagka’t ang pumasok sa kaniyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kaniyang mga gawa, gaya ng Dios sa kaniyang mga gawa.”

Hebreo 4:11 “Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon, upang huwag marapa ang sinoman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway.” TAB

Sapat ang patotoo ng Biblia na merong mga sabbaths na naalis (ceremonial sabbaths), at meron ring natitira (ikapitong araw na sabbath).

Summary And Conclusion

Ating natunghayan na sa Biblia pala ay maraming klase ng sabbaths. Atin rin naunawaan na ang sabbath na tinutukoy sa Colossas 2:16-17 ay mga sabbaths noon na ceremonial na umaanino o nagtuturo sa darating na ministeryo ng ating Panginoong Jesus. Ang inaaninuhan o nire-representahan ng mga ceremonials ay dumating na kaya nararapat lamang iaral ni Apostol Pablo na ang mga tagasunod ni Kristo ay hindi na dapat husgahan pa kung nasusunod ang mga gawaing seremonyas: paghahandog ng inumin, pagkain, pangingilin ng mga takdang kapistahan at mga sabbath na ceremonial.

Ang ikapitong araw na sabbath ay hindi seremonya at hindi umaanino sa darating, bagkus ito ay bumabaliktanaw o nagpapaalaala sa nakaraan–sa Creation.

Samakatuwid, maling gawain ang ipangaral na sa Colosas 2:16-17 ay ipinako o ipinatigil na umano ang pangingilin ng ikapitong araw na Sabbath. Out of context kung ipipilit dahil sa talata ay mga sabbath na ceremonial ang tinutukoy nito.

May mga sabbaths na inalis. May sabbath na nananatili.

In this article

Join the Conversation

2 comments

  1. jufred Reply

    salamat sa pagpapaliwanag sa colossas2:16. nalinawan po aq sa paliwanag ninyo. sana po ay ipaliwanag rin po ninyo kung ano ang binabanggit na pagkain sa parihong textong ito.salamat po

  2. dianito galecio Reply

    ..salamat sa dios at mayroong ginagamit ang Dios upang lalong maliwanagan ang mga nagsusuri ng salita ng dios.,,,