Bakit mahalaga ang pagkaunawa sa Apat Na Hayop ng Daniel 7?

Dan 7:17 "Ang mga dakilang hayop na ito na apat, ay apat na hari, na magbabangon sa lupa." Ano ang significance ng hulang ito sa ating kaligtasan?

3131 0
Apat na hayop sa daniel 7

Keys to Unfold This Prophecy:

“winds” = strife, war among nations (Jer 25:31-33; 49:36, 37)
“sea” = “peoples and multitudes and nations and languages” (Rev 17:15)
“beast” = king, or kingdom (Daniel 7:17)

Dan 7:17-18 “Ang mga dakilang hayop na ito na apat, ay apat na hari, na magbabangon sa lupa. Nguni’t ang mga banal ng Kataastaasan ay magsisitanggap ng kaharian, at aariin ang kaharian magpakailan man, sa makatuwid baga’y magpakakailan-kailan man.”

Ang verses 17-18 ay ang pinakabuod ng pangitain ni Daniel. Makikitang ang kaganapang ito ay may pagkakahawig sa pangitain ni haring Nabucodonosor sa Daniel 2, na ang lundo ay kahariang inihanda ng Dios sa mga banal. Ito ang dahilan kung bakit ang Daniel 2 at 7 ay tinatawag na “parallel prophecies”.

Mapapansin rin na ang interpretasyong naisulat sa vision ni Daniel ay maikli lamang (verses 17-18), kumpara sa mas detalyeng interpretasyon ng vision ni Nabochodnosor sa Daniel 2 (verses 36-45).

Ang pagsasaysay ng 4 na hayop ay ‘introduction’ para sa pagbubunyag ng mga gawain at katangian ng ika-4 na hayop at ng maliiit na sungay. Ito rin ang nagsisilbing ‘bridge’ mula sa propesiya sa Daniel 2 patungong Daniel 7.

Sa mga kapitulo ng Daniel 5-6 ay natupad na ang pagbagsak ng Babilonia laban sa Medo-Persia. Ito ay nagpapakita lamang na ang focus ng Daniel 7 ay sa ikaapat na hayop at sa ‘maliit na sungay’ (Daniel 7:19).

Narito ang buod ng katuparan ng Apat na Hayop:

Dan 2
(source: whoistheantichrist.co.uk)
Dan 7 Kinatuparan Taon
Head of Gold Leon Babylonian Empire 612-539 B.C.
Chest of Silver Oso Medo-Persian Empire 539-331 B.C.
Thighs of Bronze Leopardo Empire of Greece 331-168 B.C.
Legs of Iron Terrible Beast Roman Empire 168-476 A.D.
Ten Toes Ten Divided Kingdoms Anglo-Saxons, Franks, Allemany, Burgundian, Visigoths, Suevi, Lombards (Vandals, Heruli, Ostrogoths) 476 A.D. to present

 

Ten Divided Kingdom’s Old and Modern Names

Old Names Today’s Names
Anglo-Saxons English
Franks France
Allemany Germany
Burgundians Swiss
Visigoths Spanish
Suevi Portuguese
Lombards Italy
Vandals Now Extinct (destroyed by Papacy)
Heruli Now Extinct (destroyed by Papacy)
Ostrogoths Now Extinct (destroyed by Papacy)

Other useful references for this study:

Adam Clarke Commentaries on Daniel 2, 7
A.E.R. Boak, Albert Hyma, and Preston Slosson; The Growth of European Civilization (1938), Vol. 1 pp. 59, 60
A.E.R Boak, A History of Rome to 565 A.D. (1938 ed.), p. 109
T.R. Birks, The Four Prophetic Empires, and the Kingdom of Messiah: Being an Exposition of the First Two Visions of Daniel (1845 ed.), pp. 143, 144, 152
A.C. Flick, The Rise of the Mediaeval Church (New York: G.P. Putnam’s Sons, 1909), p. 150
Carl Conrad Eckhardt, The Papacy and World-Affairs, p. 1

In this article

Join the Conversation