Ang Sampung Utos Ay Umiiral Na Bago Pa Ang Sinai

Ang Sampung Utos ng Dios bagaman hindi pa naisusulat ng kamay ng Dios sa dalawang tapyas na bato ay umiiral na by its principles bago pa dumating ang mga Israelita sa Sinai.

11931 0

(Scroll down for the video)

Ang Sampung Utos ng Dios bagaman hindi pa naisusulat ng kamay ng Dios sa dalawang tapyas na bato ay umiiral na by its principles bago pa dumating ang mga Israelita sa Sinai.

Unang Utos

“Huwag kang magkakaroon ng ibang mga dios sa harap ko.”

Genesis 15:7 “Ako ang Panginoon na nagpaalis sa iyo sa Ur…”
Genesis 17:1 “…Ako ang Dios na Makapangyarihan sa lahat lumakad ka sa harapan ko, at magpakasakdal ka.”
Genesis 35:2 “...Ihiwalay ninyo ang mga dios ng iba na nangasa inyo, at magpakalinis kayo, at magbago kayo ng inyong mga suot..”
Exodus 12:12 “…at aking lilipulin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Egipto, maging tao at maging hayop; at gagawa ako ng kahatulan laban sa lahat ng mga dios sa Egipto, ako ang Panginoon.”

Pangalawang Utos

“Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa: Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila.”

Genesis 35:2 “…Ihiwalay ninyo ang mga dios ng iba na nangasa inyo, at magpakalinis kayo…”
Leveticus 18:21 “At huwag kang magbibigay ng iyong binhi, na iyong palilipatin kay Moloch sa pamamagitan ng apoy…”
Job 31:26-28 “Kung ako’y tumingin sa araw pagka sumisikat, o sa buwan na lumalakad sa kakinangan; At ang aking puso ay napadayang lihim, at hinagkan ng aking bibig ang aking kamay: Ito may isang kasamaang marapat parusahan ng mga hukom: sapagka’t itinakuwil ko ang Dios na nasa itaas.”

Pangatlong Utos

“Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Dios sa walang kabuluhan; sapagka’t hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kaniyang pangalan sa walang kabuluhan.”

Job 1:5 “…for Job said, It may be that my sons have sinned, and cursed God in their hearts.”
Job 2:9 “Nang magkagayo’y sinabi ng kaniyang asawa sa kaniya, Namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? itakuwil mo ang Dios, at mamatay ka.”

Leviticus 18:21,24 “… huwag mong lalapastanganin ang pangalan ng iyong Dios: ako ang Panginoon… Huwag kayong magpakarumi sa alin man sa mga bagay na ito; sapagka’t lahat ng ito ay nangadumhan ang mga bansang aking palayasin sa harap ninyo:”

Ikaapat Na Utos

“Alalahanin mo ang araw ng sabbath upang ipangilin. Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Nguni’t ang ikapitong araw ay sabbath sa Panginoon mong Dios…”

Genesis 2:2-3 “At nang ikapitong araw ay nayari ng Dios ang kaniyang gawang ginawa; at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasan ng Dios ang ikapitong araw at kaniyang ipinangilin, sapagka’t siyang ipinagpahinga ng Dios sa madlang gawang kaniyang nilikha at ginawa.”
Exodus 16:23 “…Bukas ay takdang kapahingahan, banal na sabbath sa Panginoon…”
Mark 2:27 “At sinabi niya sa kanila, Ginawa ang sabbath ng dahil sa tao, at di ang tao ng dahil sa sabbath…”

Ikalimang Utos

“Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina: upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Dios.”

Genesis 3:17 “At kay Adam ay sinabi, Sapagka’t iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, Huwag kang kakain niyaon…”. Ang magulang ni Adan ay ang Dios (Luke 3:38).

Pang-anim Na Utos

“Huwag kang papatay.”

John 8:44 “Kayo’y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya’y isang mamamatay-tao buhat pa nang una…”
Genesis 4:8,10 “At yao’y sinabi ni Cain sa kaniyang kapatid na kay Abel. At nangyari, nang sila’y nasa parang ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kaniyang kapatid, at siya’y kaniyang pinatay. At sinabi niya, Anong iyong ginawa? ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa.”
Exodus 1:15,17 “At ang hari sa Egipto ay nagsalita sa mga hilot na Hebrea…pagtingin ninyo sa kanila sa dakong panganganakan; kung lalake, ay papatayin nga ninyo: datapuwa’t kung babae ay inyong bubuhayin. Datapuwa’t ang mga hilot ay nangatakot sa Dios at hindi ginawa ang gaya ng iniutos sa kanila ng hari sa Egipto, kundi iniligtas na buhay ang mga batang lalake.”
Job 24:14 “Ang mamamatay tao ay bumabangon pagliliwanag, pinapatay niya ang dukha at mapagkailangan; at sa gabi ay gaya siya ng magnanakaw.”

Ikapitong Utos

“Huwag kang mangangalunya.”

Genesis 39:7 “At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito, na tinitigan si Jose ng asawa ng kaniyang panginoon at sinabi, Sipingan mo ako.
Genesis 39:8-9  Datapuwa’t siya’y tumanggi…. sapagka’t ikaw ay kaniyang asawa: paano ngang aking magagawa itong malaking kasamaan, at kasalanan laban sa Dios?

Ikawalong Utos

“Huwag kang magnanakaw.”

Genesis 3:11 “… nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy, na iniutos ko sa iyong huwag mong kanin?” (Hindi para kay Eba ngunit kinuha nya at kinain–pagnanakaw nga.)

Ika-siyam Na Utos

“Huwag kang magsisinungaling.”

Genesis 3:1  “Ang ahas nga ay lalong tuso kay sa alin man sa mga hayop sa parang…”
Genesis 3:2  “At sinabi ng babae sa ahas, Sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami:”
Genesis 3:3  “Datapuwa’t sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Dios, Huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo’y mamatay. ”
Genesis 3:4  “At sinabi ng ahas sa babae, Tunay na hindi kayo mamamatay:
Genesis 3:5  Sapagka’t talastas ng Dios na sa araw na kayo’y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata, at kayo’y magiging parang Dios, na nakakakilala ng mabuti at masama.”

Ikasampung Utos

“Huwag kang mag-iimbot.”

Genesis 3:6  At nang makita ng babae, na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin, at nakalulugod sa mga mata, at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain; at binigyan din niya ang kaniyang asawang kasama niya, at ito’y kumain.

In this article

Join the Conversation