Ang Kaluluwa Ay Hindi Namamatay?

"Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay." Ezekiel 18:20

9470 0
Kaluluwa ay hindi daw namamatay

Ang article na ito ay bahagi ng sagot sa isang article ng Catholic Faith Defender na makikita sa link na ito.

Ang Kaluluwa Ay Hiwalay Sa Tao?

Ganito ang sinasabi ng bahagi ng kanilang article.

CFD:
ITO PO KASI BASEHAN NG IBANG SEKTA:

ECCLESIASTES 10:14
“Ang mangmang din naman ay nagpaparami ng mga salita: gayon ma’y hindi nalalaman ng tao kung ano ang mangyayari; at ang mangyayari pagkamatay niya, sinong makapagsasaysay sa kaniya?”

AWIT 146:4
” Ang hininga niya ay pumapanaw, siya’y nanunumbalik sa kaniyang pagkalupa; sa araw ding yaon ay mawawala ang kaniyang pagiisip. “

NGAYON SAGUTIN NATIN ANG KANILANG MALING PANG-UNAWA
LIKAS NA SA IBANG SEKTA ANG BALUKTUTIN ANG TALATA PARA PALABASING TAMA SILA.. HIMAY HIMAYIN NATIN. SABI SA DIYAN SA ECCLESIASTES

“……..hindi nalalaman ng TAO kung ano ang mangyayari; at ANG MANGYAYARI pagkamatay niya, sinong makapagsasaysay sa kaniya?”

UNA SA LAHAT KUNG SUSURIIN NATIN IYANG GINAGAMIT NILANG REPERENSIYA.. ANG TINUTUKOY SA TALATA AY ANG KATAWANG PANLUPA NA MAY “MATERIAL” PARTS

SINO DAW ANG HINDI ALAM ANG NANGYAYARI??? KALULUWA BA? HINDI.. ANG SABI PO SA TALATA AY “TAO”

Sa bahaging ito ay nais ipakita sa atin ng CFD na ang kaluluwa ay hiwalay sa tao, o bahagi ng sangkap ng tao.

Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa kaluluwa noong nilalang ng Dios ang tao.

“At nilalang ng Panginoong Dios ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kaniyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay; at ang tao ay naging kaluluwang may buhay.” Genesis 2:7 TAB

Pansinin natin na ang “alabok + hininga ng buhay AY NAGING kaluluwang buhay”.

Hindi sinabi ng talata na “alabok + kaluluwa ay naging tao”.

Ang “kaluluwang buhay” ay siya mismong tao. Meaning, hindi pwedeng ihiwalay ang kaluluwa sa tao dahil ang kaluluwa ay iyon na mismo ang tao. Ang kaluluwa ay ang tao, hindi sangkap ng tao.

kaluluwa = alabok + hininga ng buhay
tao = alabok + hininga ng buhay

Kaya kung Biblia ang ating tatanungin patungkol sa composition ng isang tao ay mali ang gustong mangyari ng CFD na ang tao ay merong hiwalay na kaluluwa.

“Out Of Context” Na Paggamit Ng Talata Ng CFD

CFD:
MAWAWALA.. ANG KATAWANG PANLUPA, PERO ANG KATAWANG PANLANGIT AY MANANATILING BUHAY
1 CORINTO 15:40
“Mayroon namang KATAWANG UKOL SA LANGIT, at mga katawang UKOL SA LUPA: datapuwa’t iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit, at iba ang ukol sa lupa.”

Dito ay nais tayong papaniwalain ng CFD na ang tao ay may taglay taglay na na katawang panlangit.

Pinakahulugan ng may akda ng article na ang “katawang ukol sa langit” sa I Corinto 15:40 ay katawang taglay na ng tao noon pa mang ang tao ay ipinanganak, at kung ang tao ay mamatay ay mananatiling buhay ang katawang panlangit.

Pag-aralan natin ang CONTEXT ng talatang ginamit nila.

1 Corinto 15:38 “Datapuwa’t ang Dios ay nagbibigay ng katawan dito ayon sa kaniyang minagaling, at SA BAWAT BINHI AY ANG SARILING KATAWAN.”
1 Corinto 15:39 “Hindi ang lahat ng laman ay magkasing-isang laman: kundi may laman sa mga tao, at ibang laman sa mga hayop, at ibang laman sa mga ibon, at ibang laman sa mga isda.”
1 Corinto 15:40 “Mayroon namang mga katawang ukol sa langit, at mga katawang ukol sa lupa: datapuwa’t iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit, at iba ang ukol sa lupa.”

Malinaw sa talata na ang bawat uri ng mga nilalang ay may kanya-kanyang katawan. Hindi ibig sabihin nang talata na “ang tao may katawang lupa at the same time ay may katawang langit”. Walang ganoong kaisipan sa mga talata!

In fact, yan ang kinokontra ng talata! Sabi ng talata ay ibang uri ang katawan ng mga nasa lupa (terrestrial), ibang uri rin naman ang katawang nasa alapaap (celestial) o kalangitan. Ang point ng talata ay para ipakitang magkakaiba ng katawan ang mga nilalang na nasa kalangitan at nasa kalupaan o nasa dagat.

Pero ang unawa ng CFD ay iyong “ibang katawan na nasa celestial bodies)” ay katawan rin na taglay ng tao. Mali po. Huwag po tayong padadaya sa paggamit nila ng talata upang pasunurin sa aral na gusto nilang palabasin.

Simple lang ang sinasabi ng talata: ibang katawan iyong mga nasa himpapawid (ibon halimbawa). Iba rin katawan iyong nasa lupa (tao halimbawa).

Ang Kaluluwa Ay Hindi Namamatay?

CFD:
LAGI NATIN TATANDAAN.. KATAWAN LANG ANG NAMAMATAY PERO ANG KALULUWA AY HINDI.

MAY ISANG BAGAY NA MANANATILI
NG BUHAY. ITO ANG “KALULUWA”.

Tahasan nating sasabihin na mali ang aral na iyan! Kinontra ng aral ng Katolisismo ang aral ng Biblia:

“Ang kaluluwa na nagkakasala, MAMAMATAY.” Ezekiel 18:20 TAB

Malinaw po iyan mga kaibigan. Ang aral ng Katoliko ay ang kaluluwa hindi namamatay. Pero ang aral ng Biblia: ang kaluluwa ay namamatay. Mahalin po natin ang tunay na aral ng Biblia at sigurado tayong hindi tayo magkakamali.

Dios Lamang Ang May Taglay Ng Immortality

Hindi raw namamatay ang kaluluwa ayon sa turo ng Katolisismo. Nangangahulugan lamang na ang tao raw ay may taglay na immortality, at ito ay makikita natin sa tinatawag nilang kaluluwa.

Ngunit ito ang sinasabi sa atin ng Biblia:

1 Timothy 6:14-16 “…our Lord Jesus Christ, which he will display at the proper time—he who is the blessed and only Sovereign, the King of kings and Lord of lords, who alone has immortality…” ESV

1 Timoteo 6:16 “Na Siya lamang ang walang kamatayan…” TAB

Muli, ay malinaw ang mga salita ng Dios na tanging Sya lamang ang walang kamatayan. Ang kaluluwa ay may kamatayan. Ang eternal life na ito ang siyang ipinapangako Nya sa Kanyang mga anak na magtitiis hanggang sa wakas.

Maling Unawa Ng CFD Sa Mateo 10:28

Ginamit rin ng CFD ang Mateo 10:28 upang iaral na ang kaluluwa nga raw ay hindi namamatay. Pag-aralan natin ang context at tunay na mensahe ng talata:

“At huwag kayong mangatakot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapuwa’t hindi nangakakapatay sa kaluluwa: kundi bagkus ang katakutan ninyo’y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impierno.”

ψυχή (psuchē) ang ginamit na Greek word sa salitang “kaluluwa” sa talatang ito. Ang ibig sabihin ng ψυχή (psuchē) ay “breathe” o “spirit” o “hininga”.

Kaya ang mas tamang unawa sa talata ay “..datapuwa’t hindi nangakakapatay sa hininga…”.

Sino ba ang may akda ng hininga? Ang Dios. Kaya tama lamang ang talata ng sabihin nito na “mas matakot tayo sa Dios na kayang pumuksa ng katawan at hininga”, dahil Sya lamang ang may akda ng buhay.

Sa bahaging ito ay nakita natin ang ilan sa mga maling unawa, pangangatwiran, at aral na taglay ng Catholic Faith Defender base na rin sa kanilang article na ikinumpara natin sa tunay na aral ng Biblia.

Ibalik po natin ang papuri sa Dios sa pagkaunawa ng tamang aral ng Salita ng Dios.

In this article

Join the Conversation