1 Corinto 16:1-2: Nagpapatotoo Na Linggo Ang Araw Ng Pagsamba Ng Unang Mga Kristiano?

Hindi naman siguro ituturo ni Apostol Pablo na ang actual na pagpaplano o masimpan na pagbubukod kung magkano ang iaambag ay sa araw mismo ng pagsamba o sa loob ng iglesia pa isasagawa. Walang kaayusan kung ganoon.

5632 0
1 Corinto 16:1-2: Nagpapatotoo Na Unang Araw Ng Sanlinggo Ang Araw Na Pagsamba ng mga Unang Kristiano?

1 Corinto 16:1-2 “Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo ang bawa’t isa sa inyo ay magbukod na magsimpan, ayon sa kaniyang iginiginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariyan ko.”

Ang 1 Corinto 16:1-2 ba ay nagpapatotoo na ang unang mga Kristiano ay linggo na kung mangilin o sumamba sa Dios bilang iglesia kapalit sa ikapitong araw na Sabbath?

Narito ang mga dahilan kung bakit ang talatang nabanggit ay kailan man hindi nagpapakita na ang unang mga Kristiano ay may pagpapahalaga sa unang araw ng sanlinggo kapalit ng ikapitong araw na Sabbath:

Hindi Regular Na Abuluyan Kundi Special Na Ambagan

1. Ang paglilikom ng mga salapi ay hindi regular na abuluyan. Ito ay special na ambagan hindi para sa kanilang local na iglesia sa Corinto kundi para sa mga kapatid na naghihirap sa Jerusalem.

1 Corinto 16:3 “At pagdating ko, ang sinomang inyong mamagalingin, ay sila ang aking susuguin na may mga sulat upang makapagdala ng inyong abuloy sa Jerusalem:”

Ang ambagan ay para sa mga kapatiran sa Jerusalem at hindi para sa local na iglesia sa Corinto–nagpapatunay lamang na hindi ito isang regular na pagpupulong ng iglesia.

Ano Ang Historical Background Ng Talata?

Acts 11:27-29 “Nang mga araw ngang ito ay may lumusong sa Antioquia na mga propetang galing sa Jerusalem. At nagtindig ang isa sa kanila na nagngangalang Agabo, at ipinaalam sa pamamagitan ng Espiritu na magkakagutom ng malaki sa buong sanglibutan: na nangyari nang mga kaarawan ni Claudio. At ang mga alagad, ayon sa kaya ng bawa’t isa, ay nangagpasiyang magpadala ng saklolo sa mga kapatid na nangananahan sa Judea:”

Nagkaroon ng tagutom sa Judea kaya nangangailangan ng tulong mula sa iba’t-ibang iglesia. Kasama na ang iglesia sa Galacia at Corinto na pinapakiusapan ni Apostol Pablo na tumulong.

Sa Ibang Pagkakataon Ay Tinawag Ito Ni Apostol Pablo Bilang Limos

Mga Gawa 24:17 “At nang makaraan nga ang ilang mga taon ay naparito ako upang magdala ng mga limos sa aking bansa, at ng mga hain…”

Ang regular na abuluyan sa mga local na iglesia ay kailan man hindi tinatawag na limos. Ito ay muling nagpapatotoo na ang naitala sa 1 Corinto 16:1-2 ay hindi regular na abuluyan sa loob ng iglesia kundi isang special na ambagan o limos para sa mga kapatiran na nasa Jerusalem.

“Magbukod Na Magsimpan Ang Bawat Isa”

Ang ibig sabihin ng magbukod ay magtabi. Ang ibig sabihin ng magsimpan ay planuhing maayos. At ang pakiusap ni Apostol Pablo ay gawin ng bawat isa ang isang maayos na pagbubukod ng kanyang ambag na ayon sa ibinubukal ng kanyang loob. Kung tawagin ito ng ibang scholars ay “Systematic Benevolence” o “Planned Giving”.

Unang araw pa lamang ng sanlinggo ay magpapasya na ang isang nais makibahagi kung magkano ang kanyang iaambag–pagbubukod–para sa mga kapatiran sa Jerusalem. Pagdating ng ikalawang araw ng sanlinggo, o ikatlo, o ikaapat ay may malinaw na syang desisyon kung magkano ang aalisin nya sa kanyang kinita sa maghapon. Ang punto ni Apostol Pablo ay dapat pinagpaplanuhan, at hindi yung kung kelan lang pumasok sa isipan o biglang naalala.

Ang pagpaplanong ito ay ginagawa ng isang nais tumulong sa kanyang bahay, at hindi sa loob ng iglesia.

1 Corinthians 16:2 “On the first of the week let each of you put by at home, laying up in whatever degree he may have prospered, that there may be no collections when I come.”

Muli, ito ay nagpapatunay na ang ambagan na naisulat sa 1 Corinto 16:1-2 ay hindi sa loob ng iglesia ginagawa–walang pagpupulong na nagaganap–bagkus ay sa loob ng tahanan ng isang individual isinasagawa ang pagbubukod ng kanyang ambag.

Hindi naman siguro ituturo ni Apostol Pablo na ang actual na pagpaplano o masimpan na pagbubukod kung magkano ang iaambag ay sa araw mismo ng pagsamba o sa loob ng iglesia pa isasagawa. Walang kaayusan kung ganoon.

Conclusion

Ang payo ni Apostol Pablo sa I Corinto 16:1-2 ay hindi nagpapatunay na unang araw ng sanlinggo na ang araw ng pangilin o pagsamba ng mga unang Kristiano kapalit ng ikapitong araw na Sabbath. Wala pong naganap na regular na collection ng mga offerings sa loob ng iglesia sa I Corinto 16:1-2–bagkus ay ang masimpan na pagbubukod ng ambag ay isinasagawa sa loob ng kanya-kanyang tahanan.

Ang ambagan ay hindi rin napupunta sa local na iglesia sa Corinto kundi ito ay para sa mga kapatirang naapektuhan ng tagutom sa Jerusalem. Ito ay isang special na ambagan, at hindi regular na abuluyan sa loob ng iglesia. Nagpapatunay lamang na walang pangingilin o church worship na naganap o iniutos si Apostol Pablo sa talata ng I Corinto 16:1-2.

Ibalik po natin ang papuri sa ating Panginoong Jesus sa pagkaalam ng tamang unawa sa mga talatang tinalakay.

In this article

Join the Conversation