1 Corinthians 10:25-31: Lahat Ng Ipinagbibili Sa Pamilihan Ay Kanin Ninyo

Ang karneng tinutukoy sa 1 Corinto 8, 10:25, 27 ay "bromah", meaning ito ay karne ng mga malinis na hayop, ngunit naihandog sa mga diosdiosan.

4473 0
1 Corinthians 10:25-31: Lahat Ng Ipinagbibili Sa Pamilihan Ay Kanin Ninyo

1 Corinto 10:25 “Kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne at huwag nang magtanong pa upang hindi mabagabag ang inyong budhi.”

1 Corinto 10:27 “Kung kayo’y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya, at ibig ninyong pumaroon; ang anomang ihain sa inyo ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi.”

Ang mga talata bang nabanggit sa 1 Corinthians 10:25-31 ay nakakatulong upang ipangaral na ang mga itinuturing ng Biblia na hindi pagkain ay maari na ngang kainin sa panahong Kristiano?

Mahalagang pag-aralan ang context ng mga talata para sa tamang pagkaunawa. Hindi maaaring basahin ito ng isolated o ihihiwalay sa mga karatig na talata at kabuuang aral ni Pablo, ng mga alagad, at ng buong Biblia pagdating sa issue ng marumi o malinis na pagkain.

Ano Ang Pangunahing Isyu Sa 1 Corinto 10:25-31?

1 Corinto 10:7 “Ni huwag din naman kayong mapagsamba sa mga diosdiosan…”
1 Corinto 10:14 “Kaya, mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa diosdiosan.”
1 Corinto 10:19 “…na ang hain baga sa mga diosdiosan ay may kabuluhan? o ang diosdiosan ay may kabuluhan?”
1 Corinto 8:1 “Tungkol sa pagkaing inihandog sa diyos-diyosan…”

Hindi pangunahing isyu sa mga talatang nabanggit ang “marumi o malinis na pagkain”. Ang context ng buong 1 Corinto 10 (kasama na ang 1 Corinto 8) ay pumapatungkol sa “mga babala laban sa diosdiosan” at “mga inihain sa dios-diosan”.

Ang pangunahing katanungan ng mga miembro sa iglesia sa Corinto ay “maaari ba nilang kainin ang mga pagkaing inialay sa mga dios-diosan ng hindi nagkakasala?”.

Hindi nila tinatanong kay Pablo kung “maaari bang kainin ang mga hayop na likas na marumi (akatharton)?”.

Akatharton at Bromah

“akathartos” (Gk. ακαθαρτον) – inherently impure; translated as ‘foul, unclean, forbidden’ (Acts 11:8).
“bromah” (Gk. βρῶμα) – allowed meat, clean, food (1 Corinthians 10:3)

Kapag ang pinatutungkulan ay mga bagay-bagay na likas na marumi, ang ginagamit na salita ng mga manunulat ng Biblia ay ‘akathartos’ (Rev 17:4, Acts 11:8). Ngunit kung ang pinatutungkulan ay mga itinuturing ng Biblia na pagkain ang ginagamit na salita ay ‘bromah’ (Matthew 14:15. Luke 3:11).

Anong Salita Ang Ginamit Ni Apostol Pablo Sa Isyu Ng Pagkaing Inihandog Sa Dios-diosan, Akathartos o Bromah?

Ang tinutukoy ba ni Apostol Pablo ay karne na galing sa malinis na hayop (bromah) o karne ng hindi malinis na mga hayop (akathartos)?

1 Corinthians 8:4 “Therefore, as to the eating of food offered to idols…”. Ang Greek word na ginamit sa salitang ‘eating’ ay ‘brosis’ (Gk. βρῶσις) na kamag-anak ng salitang ‘bromah‘ na nangangahulugang malinis na pagkain. Sa John 4:32, 34 ay ginamit ng Panginoong Jesus ang dalawang salitang ito: bromah at brosis, na magkapareho ng tinutukoy–karaniwang pagkain ng mga Judio na inihalintulad naman ng Panginoong Jesus na “pagkaing” galing sa Kanyang Ama.

Dito pa lang ay maaari nang makapagbigay ng linaw sa atin kung anong uri ng pagkain ang tinutukoy ni Apostol Pablo–at iyon ang mga pagkaing malinis–ngunit naihandog sa mga dios-diosan.

1 Corinto 8:8 “But meat commendeth us not to God…”.
1 Corinto 8:13 “Wherefore, if meat make my brother to offend, I will eat no flesh…”

Kung ating susuriin ang original na salitang ginamit sa ‘meat’ na naialay sa dios-diosan ay makikita natin na ‘bromah’ ang salitang ginamit ni Apostol Pablo, at hindi ‘akatharthos’. Ito ay nagbibigay linaw muli para sa atin na nang sabihin ni Apostol Pablo na “anumang ipinagbibili sa pamilihan ng karne”, ang tinutukoy nya ay mga pagkaing malinis o bromah.

Nang sabihin ni Apostol Pablo na “anumang ihain sa inyo ay kanin ninyo” ang kanyang tinutukoy ay mga pagkaing malinis o bromah.

Si Apostol Pablo, ang Akathartos, at mga Dios-diosan

Narito ang pahayag ni Apostol Pablo sa salitang akathartos o mga likas na marumi o karumaldumal.

2 Corinto 6:16-17 “At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Dios sa mga diosdiosan? sapagka’t tayo’y templo ng Dios na buhay; gaya ng sabi ng Dios, Mananahan ako sa kanila, at lalakad ako sa kanila; at ako’y magiging kanilang Dios, at sila’y magiging aking bayan. Kaya nga, Magsialis kayo sa kanila, at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, At kayo’y aking tatanggapin.”

Akathartos ang salitang ginamit sa salitang ‘marumi’. Malinaw ang aral ni Apostol Pablo na kapag akathartos ang tinutukoy nya ito ay hindi dapat tangkilikin ng isang Kristiano.

Anumang akathartos sa Biblia, tulad ng sa Revelation 17:4, 18:2 at 2 Corinto 6:16-17, at tinangkilik ay hindi nakalulugod sa Dios.

Ang talata sa itaas ay quoted ni Apostol Pablo sa Numbers 33:51-56 at Isaiah 52:11. Muling patotoo na ang aral ng Dios pagdating sa marumi at malinis ay hindi nagbabago maging sa luma o bagong tipan man.

Bakit Sinabi Na “huwag nang magtanong pa” Upang Hindi Mabagabag Ang Budhi?

Ang kasagutan ay ating makikita sa 1 Corinto 8:7-9 at 1 Corinto 10:28-29.

“Subalit hindi lahat ay nakakaalam nito. May mga taong nasanay na sa pagsamba sa mga diyus-diyosan noong una, kaya’t hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng ganoong pagkain, inaakala pa rin nila na iyon ay handog sa diyus-diyosan. Dahil kulang pa ang kanilang kaalaman, ang akala nila’y nagkasala sila kapag kumain sila niyon. Ang pagkain ay walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Dios. Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumain ng ganoong pagkain, at wala ring kabutihang maidudulot sa atin kung kumain man tayo niyan. Ngunit kung kayo ay pinagsabihan na ito ay inihandog sa diosdiosan ay huwag ninyong kainin ayon sa budhi ng nagsabi sa inyo upang hindi kayo maging sanhi ng kanyang pagkakatisod.”

Dahil sa maaari namang kainin ng isang Kristiano ang pagkain (bromah-malinis) ngunit naihandog sa dios-diosan o inialok ng isang hindi mananampalataya ay huwag ng magtanong pa kung inihanin nga sa dios-diosan o hindi. Dahil sa pwede namang kainin ay kumain na lang ng may pasasalamat sa Dios at huwag nang magtanong pa.

Ang pagtatanong kung ito ay inihandog sa dios-diosan o hindi ay maari pang makasakit ng damdamin. Ngunit kung binanggit ng isang kapatid na mahina pa ang pananampalataya o kulang pa sa kaalaman na ang pagkain (bromah-malinis) ay inihandog sa dios-diosan ay huwag kainin alang-alang sa budhi ng kapatid na kulang pa sa kaalaman o mahina pa sa pananampalataya.

1 Corinto 10:31-32 “Kaya nga, kung kayo’y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman, ng mga Judio, ng mga Hentil, o ng mga kaanib sa iglesya ng Diyos.”

Conclusion

Ang karneng tinutukoy sa 1 Corinto 8, 10:25, 27 ay karne ng mga malinis na hayop, ngunit naihandog ito sa mga diosdiosan. Kahit na ito ay inihandog sa diosdiosan ay walang kinalaman ito sa katayuan natin sa harap ng Dios. Kaya’t hindi ito magiging hadlang sa mga makakakain sa isang handaan o mabibili sa pamilihan kung ito naman ay tinanggap nang may pasasalamat sa Dios. Ngunit kung ang pagkain malinis ngunit naihandog sa dios-diosan ay magiging katitisuran sa mga mahihina sa pananampalataya ay huwag kainin alang-alang sa kanyang budhi.

Ang 2 Corinto 6:16-17 ay nagtuturo sa atin kung ano ang aral ni Apostol Pablo ukol sa mga marurumi at karumaldumal (akathartos). Ayon sa kanya ito ay dapat na itakwil.

Ang wika pa ni Apostol Pablo, anuman ang ating ginagawa, kumakain o umiinom, gawin natin ang lahat sa ikalulugod ng Dios. Ang pagkain ng mga karumaldumal ay hindi nakalulugod sa Dios.

Ang ating Panginoong Dios ay Dios ng kaayusan at kalinisan. May mga bahagi at gampanin ang mga hayop na nilalang Niya bilang marumi–at ito ay hindi para kainin ng tao kundi sila ay tagalinis ng ating kalikasan (scavengers). Purihin natin ang ating Panginoon dahil binigyan Niya tayo ng tamang kaalaman sa Kanyang mga nilalang.

In this article

Join the Conversation