Ang Marumi at Karumaldumal Na Mga Hayop sa Lumang Tipan, sa Bagong Tipan Ano Na Ba Ang Kalagayan?

Ang mga tao pong makasalanan ang nilinis ng dugo ni Jesus at hindi po ang mga karumaldumal na mga hayop.

18627 1
Ang Marumi at Karumaldumal Na Mga Hayop sa Lumang Tipan, sa Bagong Tipan Ano Na Ba Ang Kalagayan?

Marami po ang nangagatuwiran na ang marumi at mga karumaldumal na mga hayop na binabanggit sa Lumang Tipan, wika nila, ay nilinis na sa panahon ng Bagong Tipan. Totoo po ba ang mga pangangatuwirang ito?

MALING MALI po ang mga ganitong mga katuwiran. Ang mga marurumi at mga karumaldumal na hayop na ipinakilala sa Lumang Tipan ay marumi at karumaldumal pa rin hanggang sa ating panahon ngayon sapagkat:

A. Ang mga palatandaan ng pagkakakilanlan ng mga karumaldumal na hayop sa Lumang Tipan ay makikita pa rin sa mga hayop sa Bagong Tipan

Halimbawa:
Ang baboy noon ay siya pa rin namang uri ng baboy sa ngayon.
Ang mga buwaya noon ay siya pa rin namang buwaya ngayon.
Ang mga pusit noon ay wala pa rin namang mga kaliskis hanggang sa panahon natin ngayon, at iba pa…

Kaya nga ang lagi nating sinasabi sa mga nangangatwiran na ‘nilinis na daw ang mga marurumi noon bilang pagkain’ ay magpakita sila ng pusit na may kaliskis o alimango na may kaliskis, etc. para masabi nga nilang nilinis na nga ang mga iyon!

B. Ang Dios ng Lumang Tipan ay Siya ring Dios ng mga Kristiano sa Bagong Tipan: (Roma 10:12, Roma 3:29)

“Sapagka’t walang pagkakaiba ang Judio at ang Griego: sapagka’t ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat, at mayaman siya sa lahat ng sa kaniya’y nagsisitawag:” – Roma 10:12 (Ang Tagalog Biblia)

“This includes everyone, because there is no difference between Jews and Gentiles; God is the same Lord of all and richly blesses all who call to him.”
– Romans 10:12 (GNB)

”O ang Dios baga ay Dios ng mga Judio lamang? hindi baga siya ang Dios din ng mga Gentil? Oo, ng mga Gentil din naman:”
– Roma 3:29

Hindi maaring magkaroon ng dalawang pamantayan ang Dios sa paghatol. Matutuwa ang kaaway ng Dios kapag ganyan ang aral na tinataguyod ng isang mangangaral. Ang Dios ay may isang pamantayan lamang sa lahat ng tao.

C. Dahil Siya ay Dios ng lahat; IISA ang pamantayan ng Kanyang paghatol sa lahat ng tao.

“Sapagka’t tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Cristo; upang tumanggap ang bawa’t isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama.” 1 Corinto 5:10

Ayon po sa isang kilalang Bible Commentaries na isinulat ni Albert Barnes ganito ang kanyang komentaryo sa 1 COR.5:10:

“All – Both Jews and Gentiles; old and young; bond and free; rich and poor; all of every class, and every age, and every nation. None shall escape by being unknown; none by virtue of their rank, or wealth; none because they have a character too pure to be judged. All shall be arranged in “one” vast assemblage, and with reference to their eternal doom; see Rev_20:12

Sa Tagalog:
“LAHAT”- Parehong mga Hudyo at mga Hentil, matanda at bata, alipin at laya, mayaman at mahirap, lahat ng uri, bawat gulang, at bawat bansa. Walang makakatakas sa hindi pagkakaalam, wala sa kagalingan ng antas, o ng kayamanan, wala sapagkat sila ay may likas na dalisay upang hatulan”. Lahat ay gagawa ng isang hanay ng pagkakatipon sa kanilang walang hanggang kapahamakan”

Sa panahong yaon ng paghuhukom ano po ang isang isyu ng paghatol ng Diyos ang igagawad sa lahat ng mga tao sa lupa?

Ganito po ang ating mababasa sa ISAIAS 66:15-17

15 Sapagka’t, narito, ang Panginoon ay darating na may apoy, at ang kaniyang mga karo ay magiging parang ipoipo; upang igawad ang kaniyang galit na may kapusukan, at ang kaniyang saway na may ningas ng apoy.
16 Sapagka’t sa pamamagitan ng apoy makikipagpunyagi ang Panginoon, at sa pamamagitan ng kaniyang tabak, sa “lahat ng mga tao”: at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami.
17 Silang nangagpapakabanal, at nangagpapakalinis na nagsisiparoon sa mga halamanan, sa likuran ng isa sa gitna, na nagsisikain ng laman ng baboy, at ng kasuklamsuklam, at ng daga; sila’y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon.
18 Sapagka’t kilala ko ang kanilang mga gawa at ang kanilang mga pagiisip: ang panahon ay dumarating na aking pipisanin ang “lahat na bansa” at ang mga may iba’t ibang wika; at sila’y magsisiparoon, at mangakikita ang aking kaluwalhatian.

Maliwanag po na ang hahatulan ng Dios sa araw ng paghuhukom ayon sa talata ay ang lahat ng mga tao, lahat ng mga bansa, at ang may iba’t-ibang wika. Taliwas ito sa mga nagsasabing mga Hudyo lamang ang huhukuman sa pagkain ng baboy at ng iba pang mga karumaldumal na mga hayop.

D. Walang tala sa Banal na Kasulatan na si Kristo ay naparito upang linisin ang lahat ng mga karumaldumal na hayop na binabanggit sa Matandang Tipan.

Ang layunin ni Jesus ay tubusin ang mga makasalanan at hindi upang linisin ang mga karumaldumal na mga hayop. Basahin po natin ang Juan 3:16-1 at Roma 5:8

“16 Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
17 Sapagka’t hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. “

“8 Datapuwa’t ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo’y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin.
9 Lubha pa nga ngayong inaaring-ganap sa pamamagitan ng kaniyang dugo, ay mangaliligtas tayo sa galit ng Dios sa pamamagitan niya.
10 Sapagka’t kung, noong tayo’y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Dios sa pamamagitan ng kamatayan ng kaniyang Anak, lubha pa, ngayong nangagkakasundo na, ay mangaliligtas tayo sa kaniyang buhay;
11 At hindi lamang gayon, kundi tayo’y nangagagalak naman sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niya’y tinamo natin ngayon ang pagkakasundo.”
ROMA 5:8-11

Ang mga tao pong makasalanan ang nilinis ng dugo ni Jesus at hindi po ang mga karumaldumal na mga hayop.

“7 At pagkatapos ng maraming pagtatalo, ay nagtindig si Pedro, at sinabi sa kanila, Mga kapatid, nalalaman ninyo na nang unang panahong nakaraan ay humirang ang Dios sa inyo, upang sa pamamagitan ng aking bibig ay mapakinggan ng mga Gentil ang salita ng Evangelio, at sila’y magsisampalataya.
8 At ang Dios, na nakatataho ng puso, ay nagpatotoo sa kanila, na sa kanila’y ibinigay ang Espiritu Santo, na gaya naman ng kaniyang ginawa sa atin;
9 At tayo‘y hindi niya itinangi sa kanila, na nilinis sa pamamagitan ng pananampalataya ang kanilang mga puso. “
– GAWA 15:7-9

TANDAAN: Ang isyu ng pagparito ni Kristo sa panahon ng bagong Tipan ay ang pagliligtas ni Kristo sa ating mga makasalanan, at hindi ang paglilinis ng mga karumaldumal na mga hayop upang nararapat kainin.

Ginagawang mababa ang pagtubos ni Jesus sa gayong mga pangangatuwiran ng mga mangangaral.

May mga talata sa bagong tipan na ginagamit ang marami upang tutulan ang bisa ng kautusan ng Dios na may kinalaman sa tamang pagkain subalit inililihis po ng mga gumagamit nito ang tamang kontexto ng mga talata ng Biblia. Ito ang mga talatang ginagamit nila:

1. Marcos 7:18-19/Mateo 15:11,18-20;
2. Lucas 10:7
3. Gawa 10:9-15
4. Roma 14:2-3, 6, 17
5. Roma 14:20-21
6. 1 Corinto 8:13
7. 1 Corinto 10:25, 27
8. Colosas 2:16
9. 1 Timoteo 4:1-5

Sa mga talatang nabanggit, wala pong kinalaman ang mga talatang ito sa upang patunayan na nilinis na ang mga karumaldumal na hayop sa bagong tipan at sa panahong Kristiano.

In this article

Join the Conversation

1 comment

  1. bert Reply

    you never well understood the bible about clean and unclean meats. the outward signs. read your bible again with prayerful spirit that you can grasps God’s wisdom. well it s ok to eat baboy anyway and reap high blood pressures and so on and so forth. take the trichina also